نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزار و اذیت تعقیب مصرانه؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 439-464]
 • آیین دادرسی کیفری تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریۀ انتخاب عمومی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 41-66]

ا

 • اثربخشی مداخله‌های بازپرورانه «هیچ‌چیز مؤثر نیست»؟((اسطوره شکست رویکرد بازپروری مجرمان ) [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 301-323]
 • اجرای احکام چالش های تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 369-392]
 • احکام متعدد چالش های تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 369-392]
 • اختلاس ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 89-112]
 • ادله اثبات کیفری قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 345-367]
 • ارتشاء ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 89-112]
 • ارتکاب شبکه‌ای ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 89-112]
 • استقلال ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • اسناد بین المللی تحلیل تحولات نوین مبارزه با پولشویی در سیاست کیفری ایران [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 465-490]
 • اطفال و نوجوان بزهکار ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 163-179]
 • اقتصادِ سبز اِکوساید (بوم زدایی): جنایتی علیه توسعة پایدار [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 137-162]
 • اقدام تأمینی تعقیب مصرانه؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 439-464]
 • اقرار مقید قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 345-367]
 • اِکوساید اِکوساید (بوم زدایی): جنایتی علیه توسعة پایدار [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 137-162]
 • التعزیر دون الحد تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 279-300]
 • الگوی کیفردهی رهنمودمحور ضرورت پیاده‌سازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 231-256]
 • امنیت نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]
 • امنیّتِ محیطِ‌زیستی اِکوساید (بوم زدایی): جنایتی علیه توسعة پایدار [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 137-162]

ب

 • بازارسرمایه چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر جرایم و تخلفات بازار سرمایه [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 491-514]
 • بازپروری ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 163-179]
 • بازپروری «هیچ‌چیز مؤثر نیست»؟((اسطوره شکست رویکرد بازپروری مجرمان ) [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 301-323]
 • بی‌تفاوتی اجتماعی مقابله با بی‌تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 113-135]
 • برنامه‌های اصلاح و درمان «هیچ‌چیز مؤثر نیست»؟((اسطوره شکست رویکرد بازپروری مجرمان ) [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 301-323]
 • بزه انگاری چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر جرایم و تخلفات بازار سرمایه [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 491-514]
 • بزه دیده ارزیابی نتایج مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی: بازتعریف عدالت برای بزه دیدگان خشونت جنسی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 257-277]

پ

 • پاسخگذاری چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر جرایم و تخلفات بازار سرمایه [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 491-514]
 • پولشویی تحلیل تحولات نوین مبارزه با پولشویی در سیاست کیفری ایران [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 465-490]

ت

 • تجزیه اقرار قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 345-367]
 • تحقیقات جنایی ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • تحلیل اقتصادی تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریۀ انتخاب عمومی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 41-66]
 • تشدید مجازات چالش های تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 369-392]
 • تشدید مجازات تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 279-300]
 • تعارض بینه‌ها تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 325-343]
 • تعدد جرم چالش های تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 369-392]
 • تعزیر تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 279-300]
 • تعزیر منصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 279-300]
 • تعقیب مصرانه تعقیب مصرانه؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 439-464]
 • تعیین کیفر براساس/بدون جدول ضرورت پیاده‌سازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 231-256]
 • تلفیق نظری تحلیل تلفیقی جرم حکومتی در پرتو فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 207-230]
 • تنظیم‌گری پاسخگو تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 515-539]

ج

 • جامعیت ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • جرایم اقتصادی ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 89-112]
 • جرایم اقتصادی تحلیل تحولات نوین مبارزه با پولشویی در سیاست کیفری ایران [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 465-490]
 • جرایم علیه توسعة پایدار اِکوساید (بوم زدایی): جنایتی علیه توسعة پایدار [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 137-162]
 • جرم انگاری تعقیب مصرانه؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 439-464]
 • جرم‌انگاری مقابله با بی‌تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 113-135]
 • جرم حکومتی تحلیل تلفیقی جرم حکومتی در پرتو فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 207-230]
 • جرم شناسی نظری تحلیل تلفیقی جرم حکومتی در پرتو فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 207-230]

ح

 • حقوق ایران تحلیل تحولات نوین مبارزه با پولشویی در سیاست کیفری ایران [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 465-490]
 • حقوق بین‌الملل محیط‌زیست بزه‌دیدگی نهنگ‌ها در حقوق کیفری ایران؛ حمایت‌ها و چالش‌ها [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 393-413]
 • حقوق کیفری زیست‌محیطی بزه‌دیدگی نهنگ‌ها در حقوق کیفری ایران؛ حمایت‌ها و چالش‌ها [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 393-413]
 • حقوق متهم تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریۀ انتخاب عمومی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 41-66]
 • حقوق مدون نقش رویه قضایی در قانونگذاری کیفری [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 415-438]

خ

 • خشونت تعقیب مصرانه؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 439-464]
 • خشونت جنسی ارزیابی نتایج مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی: بازتعریف عدالت برای بزه دیدگان خشونت جنسی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 257-277]

د

ر

 • رانت‌جویی تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریۀ انتخاب عمومی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 41-66]
 • رکن روانی نقش رکن روانی در رابطۀ سببیت [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 67-87]
 • رهنمودهای اجباری ضرورت پیاده‌سازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 231-256]
 • رهنمودهای اختیاری ضرورت پیاده‌سازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 231-256]
 • رویه قضایی نقش رویه قضایی در قانونگذاری کیفری [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 415-438]

س

 • سیاست تقنینی چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر جرایم و تخلفات بازار سرمایه [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 491-514]
 • سیاست جنایی تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 515-539]
 • سیاست کیفری مقابله با بی‌تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 113-135]
 • سیاست کیفری تحلیل تحولات نوین مبارزه با پولشویی در سیاست کیفری ایران [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 465-490]
 • سیاست کیفری تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 515-539]
 • سببیت نقش رکن روانی در رابطۀ سببیت [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 67-87]
 • سبب قانونی نقش رکن روانی در رابطۀ سببیت [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 67-87]
 • سلب آزادی نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]

ش

 • شلاق تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 279-300]

ع

 • عدالت اجتماعی تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 515-539]
 • عدالت ترمیمی ارزیابی نتایج مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی: بازتعریف عدالت برای بزه دیدگان خشونت جنسی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 257-277]
 • عدالت کیفری تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 515-539]
 • عرف نقش رکن روانی در رابطۀ سببیت [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 67-87]

ف

 • فقه امامیه قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 345-367]
 • فنون خنثی سازی تحلیل تلفیقی جرم حکومتی در پرتو فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 207-230]
 • فوریت ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]

ق

 • قانون نقش رویه قضایی در قانونگذاری کیفری [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 415-438]
 • قانونگذاری نقش رویه قضایی در قانونگذاری کیفری [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 415-438]

ک

 • کیفردهی در حوزة تعزیرات ضرورت پیاده‌سازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 231-256]
 • کیفرگذاری ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 163-179]
 • کیفرهای اجتماعی ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 163-179]
 • کلاهبرداری ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 89-112]
 • کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]

گ

 • گزارش‌دهی مقابله با بی‌تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 113-135]

م

 • مارتینسون «هیچ‌چیز مؤثر نیست»؟((اسطوره شکست رویکرد بازپروری مجرمان ) [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 301-323]
 • محیطِ‌زیست اِکوساید (بوم زدایی): جنایتی علیه توسعة پایدار [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 137-162]
 • محیط‌زیست دریایی بزه‌دیدگی نهنگ‌ها در حقوق کیفری ایران؛ حمایت‌ها و چالش‌ها [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 393-413]
 • محکوم‌علیه واحد چالش های تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 369-392]
 • مداخله کیفری ارزیابی نتایج مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی: بازتعریف عدالت برای بزه دیدگان خشونت جنسی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 257-277]
 • مرتکب ارزیابی نتایج مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی: بازتعریف عدالت برای بزه دیدگان خشونت جنسی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 257-277]
 • مرگ در زندان ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • مزاحمت تعقیب مصرانه؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 439-464]
 • مشارکت بزهدیدگان ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • مکانیسم های دفاعی تحلیل تلفیقی جرم حکومتی در پرتو فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 207-230]
 • موارد ثبوت دیه بر بیت المال تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 325-343]
 • موارد سقوط قصاص تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 325-343]

ن

 • نیازها و منافع ارزیابی نتایج مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی: بازتعریف عدالت برای بزه دیدگان خشونت جنسی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 257-277]
 • نظام حقوقی نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]
 • نظریه انتخاب عمومی تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریۀ انتخاب عمومی [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 41-66]
 • نظم اجتماعی مقابله با بی‌تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 113-135]
 • نفی حکم ثالث تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 325-343]
 • نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان [دوره 50، شماره 1، 1399، صفحه 163-179]
 • نهنگ بزه‌دیدگی نهنگ‌ها در حقوق کیفری ایران؛ حمایت‌ها و چالش‌ها [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 393-413]

ه

 • هیچ‌چیز مؤثر نیست «هیچ‌چیز مؤثر نیست»؟((اسطوره شکست رویکرد بازپروری مجرمان ) [دوره 50، شماره 2، 1399، صفحه 301-323]