شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1398، صفحه 259-541 بهار و تابستان 1398، صفحه 1-257

 

مشخصات آماری فصلنامه 

   6
   11
   121
   174
   130,095
   119,996
   1075.17
   991.7
 612
   257
   87
   14
   368
   8
 
 
 150

 

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

  

 لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، 
راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول
مطالعه شود.

Creative Commons License

 

 

 ************************************************************* 

 پیشینۀ نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» به سال 1349 بازمی‌گردد که تا سال 1385 به مدت 36 سال با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم­ سیاسی» منتشر می‌شد و سپس از بهار 1386 تا بهار 1393 با نام «فصلنامه حقوق» انتشار یافت. از سال 1393 و به­موجب مجوز شماره 3/18/20209  مورخ 1393/11/1 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» با اعتبار علمی از فصلنامه حقوق جدا شده و به­طور مستقل منتشرمی­شود.

************************************************************* 

 

 

شماره جاری: دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 259-541 

6. مبانی ارزیابی سیاست جنایی

صفحه 353-371

10.22059/jqclcs.2020.282170.1433

مریم تقی زاده؛ رحیم نوبهار؛ حسین غلامی دون