مشخصات آماری فصلنامه 

   7
   12
   136
   191
   145,331
   133,854
   1068.61
   984.22
 675
   300
   100
   15
   382
   8
 
 
 158

 

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

  

 لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، 
راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول
مطالعه شود.

Creative Commons License

 

 

 ************************************************************* 

 پیشینۀ نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» به سال 1349 بازمی‌گردد که تا سال 1385 به مدت 36 سال با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم­ سیاسی» منتشر می‌شد و سپس از بهار 1386 تا بهار 1393 با نام «فصلنامه حقوق» انتشار یافت. از سال 1393 و به­ موجب مجوز شماره 3/18/20209  مورخ 1393/11/1 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» با اعتبار علمی ـ پژوهشی از فصلنامه حقوق جدا شده و به­ طور مستقل منتشر می­‌شود. آیین‌نامه فعلی نشریات علمی مصوب 1398/2/2 ضمن حذف تقسیم‌بندی نشریات به علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی، و قرار دادن این دو دسته تحت عنوان واحد «نشریات علمی»، این نشریات را موظف به درج نوع مقاله (پژوهشی، ترویجی، مروری، کوتاه و...) در صفحه اول هر مقاله نمود. این نشریه، تنها اقدام به انتشار مقالات « پژوهشی » می‌نماید.

************************************************************* 

 

 

شماره جاری: دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-277 

6. ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

صفحه 89-112

10.22059/jqclcs.2020.286259.1454

محمدجواد رضاپور؛ جواد ریاحی؛ محمد حسین رجبییه