شماره‌های پیشین نشریه

 

مشخصات آماری فصلنامه 

   6
   12
   107
   156
   115,896
   106,687
   1083.14
   997.07
 532
   204
   74
   14
   355
   8
 
 
 130

 

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

  

 لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، 
راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول
مطالعه شود.

Creative Commons License

 

 

 ************************************************************* 

 پیشینۀ نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» به سال 1349 بازمی‌گردد که تا سال 1385 به مدت 36 سال با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم­ سیاسی» منتشر می‌شد و سپس از بهار 1386 تا بهار 1393 با نام «فصلنامه حقوق» انتشار یافت. از سال 1393 و به­موجب مجوز شماره 3/18/20209  مورخ 1393/11/1 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی» با اعتبار علمی از فصلنامه حقوق جدا شده و به­طور مستقل منتشرمی­شود.

************************************************************* 

 

 

شماره جاری: دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-257