اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

emottaghiut.ac.ir
02161112522

سردبیر

دکتر علی خالقی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

khaleghihotmail.com

مدیر نشریه

دکتر جمشید غلاملو

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

j.gholamloogmail.com

دبیر اجرایی

ملیحه علی

کارشناس پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

clcsut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد آشوری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ashouri_mohammadyahoo.com

دکتر حسین آقا بابایی

فقه و حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

hbabai2002yahoo.com

دکتر محمد علی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebilisbu.ir

دکتر غلامحسین الهام

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

dr.elhamut.ac.ir

دکتر جلیل امیدی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

jalilomidiyahoo.com

دکتر محمدجعفر حبیب زاده

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

habibzamyahoo.com
09124353793

دکتر احمد حاجی ده آبادی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد پردیس فارابی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران

adehabadiut.ac.ir

دکتر علی خالقی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

khaleghihotmail.com

دکتر فیروز محمودی جانکی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

firouzmahmoudiut.ac.ir

دکتر حسنعلی موذن زادگان

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

moazenzadeganatu.ac.ir

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ahnausyahoo.com