اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا تخشید

روابط بین الملل استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

mtakhshidatut.ac.ir

سردبیر

دکتر علی خالقی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

khaleghiathotmail.com

مدیر نشریه

دکتر جمشید غلاملو

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

j.gholamlooatgmail.com

دبیر اجرایی

ملیحه علی

روابط کارشناس پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

clcsatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد آشوری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ashouri_mohammadatyahoo.com

دکتر حسین آقا بابایی

فقه و حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

hbabai2002atyahoo.com

دکتر محمد علی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebiliatsbu.ir

دکتر غلامحسین الهام

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

dr.elhamatut.ac.ir

دکتر جلیل امیدی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

jalilomidiatyahoo.com

دکتر علی خالقی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

khaleghiathotmail.com

دکتر غلامرضا محمد نسل

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی

g_mnaslatyahoo.com

دکتر فیروز محمودی جانکی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

firouzmahmoudiatut.ac.ir

دکتر حسنعلی موذن زادگان

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

moazenzadeganatatu.ac.ir

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ahnausatyahoo.com