درباره نشریه

 شناسنامه نشریه

  ju رتبه : علمی

ju دوره انتشار: دوفصلنامه

 ju موضوع: حقوق کیفری و جرم شناسی

 ju زبان اصلی: فارسی

 ju عنوان کوتاه نشریه: jqclcs

 ju شاپا چاپی: x- 2588- 560x

 ju شاپا الکترونیکی: 5901-2588

 ju اولین شماره منتشر شده:  1393

ju صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

 ju سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب

 ju سایت اختصاصی نشریه: http://jqclcs.ut.ac.ir

ju رایانه (ایمیل) سردبیر: khaleghi@hotmail.com

ju رایانه (ایمیل) دبیر اجرایی: clcs@ut.ac.ir

 

 

 ju  لازم به ذکر است که دو فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی از  بهار 1393 به صورت دوفصلنامه (بهار ـ تابستان و  پاییز ـ زمستان) منتشر می شود.

 

ju مجله علمی «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»، نشریه تخصصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که مقالات تحقیقی در زمینه علوم جنایی را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می نماید. مقالات ارسال شده نباید قبلاً در مجموعه یا نشریه دیگری، به صورت کاغذی یا دیجیتالی منتشر شده و یا برای انتشار ارسال شده باشند. مقالاتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده اند، مستثنی هستند.