درباره نشریه

 شناسنامه نشریه

  ju رتبه : علمی

ju دوره انتشار: دوفصلنامه

 ju موضوع: حقوق کیفری و جرم شناسی

 ju زبان اصلی: فارسی

 ju عنوان کوتاه نشریه: jqclcs

 ju شاپا چاپی: x- 2588- 560x

 ju شاپا الکترونیکی: 5901-2588

 ju اولین شماره منتشر شده:  1393

ju صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

 ju سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب

 ju سایت اختصاصی نشریه: http://jqclcs.ut.ac.ir

ju رایانه (ایمیل) سردبیر: khaleghi@ut.ac.ir

ju رایانه (ایمیل) دبیر اجرایی: clcs@ut.ac.ir

 

 

 ju  لازم به ذکر است دو فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی از  بهار 1393 به صورت دوفصلنامه (بهار تابستان و  پاییز  زمستان) منتشر می شود.

 

ju مجله تخصصی «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی »، نشریه علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد که مقالات تحقیقی در زمینه علوم انسانی را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می نماید. مقالات ارسال شده نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ و یا به طور همزمان به مجلات دیگری ارسال شده باشند. مقالاتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده اند، مستثنی هستند.

 

ju این فصلنامه پیش از این با نام فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر می شده است . با توجه به تخصصی شدن موضوعات در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، موسسه جرم شناسی دانشکده متقاضی انتشار نشریه در زمینه حقوق کیفری گردید و درخواست نمود تا با انشعاب بخش جزایی مقالات فصلنامه حقوق، انتشار فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی به موسسه جرم شناسی محول گردد. پس از مکاتبات و تعیین اعضاء هیآت تحریریه، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 3/18/20209  مورخ 1393/11/1 با انشعاب فصلنامه حاضر از فصلنامه حقوق موافقت نمود و مراتب جهت اقدام بعدی اعلام گردید. با تعیین هیأت تحریریه مدیر مسئول و سردبیر و پذیرش مقالات فصلنامه از بهار 1393 منتشر خواهد گردید.