اهداف و چشم انداز

دو فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاردن آخرین یافته‌های علمی خود در ارتباط با حقوق کیفری و جرم شناسی می‌باشد. امید است که این دوفصلنامه سهمی در ارتقاء دانش حقوقی و پیشبرد اهداف کلان جامعه علمی داشته و راه حل‌های دقیق و مدونی در خصوص چالش‌ها و مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی ارائه دهد. بدین منظور، از تمامی پژوهشگران این عرصه دعوت می‌شود که مقالات ارزنده خویش در زمینه‌های حقوق کیفری و جرم شناسی را جهت انتشار به این مجله ارسال نمایند.