مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی (JQCLCS) - اهداف و چشم انداز