ضرورت پیاده‌سازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

کیفردهی یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند کیفری و تجلی‌گاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گسترة آزادی عمل کیفردهندگان سامان‌بخشی این حوزه را ضروری می‌نماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، به‌کارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهایی‌اند که به‌منظور ایجاد رویه‌های کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی به‌کار می‌روند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزام‌آوری و گسترة آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئت‌های آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک می‌شوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوة اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونة رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم می‌شوند. درحال‌حاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظام‌های مختلف آن‌چنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهش‌ها حاکی از افزایش یک‌دستی، انسجام و پیش‌پینی‌پذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزة تعزیرات از الگوی معین تبعیت می‌کند، با‌ این ‌حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گستردة قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامان‌بخشْ در موارد بسیاری ناهم‌سانی، عدم پیش‌بینی‌پذیری و تشتت آراء را به‌بار می‌آورد. نوشتار حاضر با مطالعة انواع رهنمودهای کیفردهی و با به‌تصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزة تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیاده‌سازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity Implementation of guideline based sentencing in the domain of Ta'zirat

نویسندگان [English]

  • Firouz Mahmoudi Janki
  • Samane Taheri
Department of criminal science and criminology,Faculty of Law and Political Science,University of Tehran,
چکیده [English]

Judicial sentencing is one of the most important steps in the criminal process.The variety of factors, individuals, institutions and the sentencer’s wide-ranging latitude make it necessary to structure the domain of judicial sentencing. Sentencing guidelines are one of the strategies for structuring this process within the framework of the determinate sentencing model. Sentencing guidelines are the criteria that are applied in order to create rational sentencing procedures, as well as to make the judicial discretion consistent and structured. Depending on the audience, the obligatory force, and the sentencer’s range of latitude, these guidelines are divided into parole, voluntary, and mandatory sentencing guidelines.Furthermore, we can distinguish between grid-based guidelines and non-grid based ones, depending on the adopted sentencing methods. In recent years, as a result of the widespread use of the guidelines in different systems, we are faced with the independent guideline-based sentencing model. Researches point to an increase in consistency, coherence, and predictability in guideline-based sentencing.The sentencing system in the domain of Ta’ziarat conforms with a determinate model.Nevertheless, the sentencing is faced with various challenges due to the application of indeterminate sentencing institutes and the wide-ranging latitude of the judges, and the lack of a legal mechanism and structure-giving framework bring about unpredictability and scattering sentences.This paper will study different sentencing guidelines and, by showing both the necessity of structuring the sentencing process in the domain of Ta’zirat and the legal and structural lacuna in this domain, proposes the application and implementation of some sentencing guidelines with a narrative structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • guideline based sentencing
  • Voluntary Sentencing Guidelines
  • Mandatory Sentencing Guidelines
  • grid-based/non-grid based sentencing
  • sentencing in the domain of Ta'zirat