دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-277 
6. ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

صفحه 89-112

10.22059/jqclcs.2020.286259.1454

محمدجواد رضاپور؛ جواد ریاحی؛ محمد حسین رجبییه