ارزیابی نتایج مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی: بازتعریف عدالت برای بزه دیدگان خشونت جنسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی

چکیده

به گواهی مطالعات تجربی تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت موثر از بزه دیدگان خشونت های جنسی به تنهایی کافی به مقصود نبوده است. از آن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیت های محدودی برای تأمین نیازها و مطالبات این بزه دیدگان دارد که همین امر منجر به دگرگونی قابل فهم و روشنی در پاسخ به جرایم جنسی منطبق با مولفه ها و معیارهای عدالت ترمیمی در بیشتر نظام های حقوقی شده است. نتیجه این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، با بکارگیری یکی از رایج ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات یعنی مصاحبه با 20 قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و 15 بزه دیده خشونت جنسی در کنار مطالعه چندین ساله رویه شعب مختلف دادگاه مزبور، نشان می دهد عدالت از منظر این بزه دیدگان متناظر با مولفه های عدالت ترمیمی است و قضات نیز در وضعیت کنونی نظام عدالت کیفری ایران هرچند ناآگاهانه، تصمیماتی به مراتب همسوتر با اقتضائات عدالت ترمیمی در پرونده های خشونت جنسی اتخاذ می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the results of criminal interventions in sexual violence cases: Redefining justice for victims of sexual violence

نویسنده [English]

  • sepideh mirmajidi
Assistant Professor
چکیده [English]

According to empirical studies, legislative discourse efforts in the context of formal mechanisms of justice; have not been sufficient to effectively support victims of sexual violence. As such, transcending the justice needs of sexual violence victims beyond the limited capacities of the criminal justice system will make a clear and comprehensible shift in response to sex crimes in most legal systems. The results of this paper, which is qualitative and descriptive-analytical, Using one of the most common means of data collection, namely interviews with 20 judges (Criminal Court of Tehran province) and 15 sexual crimes victims along with a multi-year study of the different branches of the Criminal Court, indicate that Justice from the perspective of victims of sexual violence corresponding to the components of restorative justice as another mechanism of justice and Judges in the current state of the criminal justice system of Iran, apply existing criminal policies on sex crimes with an attitude and restorative lens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Intervention
  • Needs and interests
  • Offender
  • Restorative Justice
  • Sexual Violence
  • Victim