دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 279-568 
8. نقش رویه قضایی در قانونگذاری کیفری

صفحه 415-438

10.22059/jqclcs.2021.81045

سهام صداقتی؛ حسن عالی پور؛ کریم صالحی؛ مهدی دهشیری


شماره‌های پیشین نشریه