تحلیل تلفیقی جرم حکومتی در پرتو فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

جرمِ حکومتی به معنای ایرادِ آسیب و صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمانِ حکومت در راستای اهداف و منافع خویش، با برپایی نخستین حکومت‌ها متولد شد. وانگهی علی رغمِ اهمیّت و گستردگی، تاکنون ابعاد مختلف و به ویژه تبیین جرم شناختی این جرایم، چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهشگرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. در میانِ رویکردهای مختلفی که می توان از آن ها برای توضیح جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با استفاده از راهبرد تلفیق و فایده ستانی از نظریه فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی به عنوان دو دیدگاه مکمل به دنبالِ تبیینِ تلفیقی جرم حکومتی با استفاده از روش تلفیق مفهومی است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حکومت ها طی یک فرآیند مبتنی بر روش های انکار و توجیه مبادرت به ارتکاب جرایم حکومتی می کنند. بدین ترتیب در قدم نخست اصلِ وجودِ جرایم حکومتی انکار می شود، در مرحله ی بعدی ناچیز انگاری زیا های وارده بر بزه دیدگان و سپس مسئولیت گریزی در دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر در کنار روش های انکار، ابزارهای های موجه سازی(مکانیسم های دفاعی) نظیر فرافکنی، عقلانی سازی، دلیل تراشی و... نیز می توانند با ایفای نقش توجیه کنندگی زمینه ی ارتکاب و یا استمرار جرایم حکومتی را مهیا سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated Analysis of State Crime from the perspective of Neutralization Techniques and Defense Mechanisms

نویسندگان [English]

  • hossein gholami
  • hossein javadi hosseinabadi
Department of criminal law and criminology,Faculty of Law & Political Sciences,Allameh Tabataba'i University (ATU).Tehran, Iran
چکیده [English]

State crimes with the meaning of imposition of damage to the fundamental human rights by the government organization, were appeared with the establishment of the first governments. Moreover, despite precedence, importance and broadness, the various aspects and, especially, the criminological dimensions of them have not been so far scrutinized by the researchers of the criminal sciences. One of the solutions for overcoming this gap is reanalysis of the existing theories with the objective of enhancing their functional levels. Amongst the various approaches that can be utilized for analyzing the state crimes, the present study employs the theories related to the denial and justification of behavior, including neutralization techniques and Defense mechanisms as two supplementary perspectives thereby to elucidate the state crimes based on a descriptive-analytical method. The findings of the present study indicate that the governments avoid accepting their crimes through resorting to a multistage process. It begins with the use of a set of denial methods as outlined in the theory of neutralization techniques (crime, loss, victim and liability), advances towards justification methods (reprimanding of the others and resorting to the superior values) and is completed with the justificatory means stemming from Defense mechanisms. This way, in the first step, the state crime’s perpetration is originally denied by the government. In the second stage, the imposed losses and the victims are overlooked

کلیدواژه‌ها [English]

  • State Crime
  • Theoretical Criminology
  • Theoretical integration
  • Neutralization Techniques
  • defense mechanisms