دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 209-512 
انگاره های کارکردگرایانه و تحقیقات کیفری کنشی

صفحه 401-422

10.22059/jqclcs.2019.70817

عباس منصورآبادی؛ آزاده تفقدی یوسفی؛ محمدابراهیم شمس ناتری؛ مهدی شیدائیان