سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران در قبال جرایم جنسی علیه کودکان در پرتو اسناد بین المللی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان/دانشکده حقوق و علوم سیاسی/دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
در میان بزه‌دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه‌دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می‌شوند. در میان این افراد به عنوان بزه‌دیده، بزه‌دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه‌دیدگی مکرر، بزه‌کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری‌های مقاربتی روبه رو هستند.
سوالی اصلی تحقیق پیش‌رو آن است که آیا قوانین و رویه قضایی ما نگاه افتراقی به کودکان بزه‌دیده جنسی دارند یا خیر؟ و روش تحقیق نیز حالت تحلیلی- توصیفی خواهد داشت.
هدف نوشتار حاضر آن است تا در این راه با بیان؛ رهنمودهای اسناد بین المللی، دفتر دادگاه بین المللی کیفری و هم‌چنین دادگاه بین ‌المللی رواندا به نقد، بررسی و اشاره به خلأهای جدی موجود در قوانین و رویه قضایی ایران پرداخته و بر لزوم اتخاذ سیاست‌های خاص جرم‌انگاری و به تبع آن کیفر‌انگاری حمایتی و تاکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت‌های مادی،معنوی و روانی وارد بر کودکان اشاره نماید.
بنابراین؛ با توجه به یافته‌های بالا، باید گفته شود که کودکان بزه‌دیده این‌گونه جرایم،نیازمند حمایت بیشتری بوده و این حمایت‌ها به صورت حمایت‌های اولیه،ثانویه و بالینی می‌تواند در قالب سیاست‌های جنایی افتراقی تقنینی - قضایی تجلی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Judicial and legislative criminal policy on sexual offenses against the children in the light of international documents

نویسنده [English]

 • ali molabeigi 2
1
2 MA in chilfren's penal rights of faculty of laws and political science of Allame Tabatabaee univercity
چکیده [English]

Abstract

Among the victims of crimes , children victims , need more support ,since as future makers of human society , are one of the most vulnerable members of it.
Among them sexual victims face more dangers such as repeated crime or delinquency in the future, prostitution, being rejected from society or their friends and finally the venereal diseases.
The key question of the leading research is whether our laws and judicial practices have a differential view of the sexually transmitted children. And the research method will be analytical-descriptive.
The purpose present paper by regarding guidance of international documents and international criminal court and also the international court of Rwanda to criticize;survey ; and refer to tends to address serious legal and judicial procedure deficits of Iran and emphasize on taking specific supportive criminalization policies and the mechanisms of compensating moral, material and psychological damages imposed on juveniles.
Therefore, According to the above findings, it should be said that the Children victims of such crimes must be more strongly supported. These supports whether primitive, secondary or clinical may be in the form of differential criminal policy both judicial and legislative.

کلیدواژه‌ها [English]

 • crime victim
 • sexual crimes
 • Legislative policy
 • Judicial policy
 • differential criminal policy
 1.  اسلامی، رضا؛ میران، سیده سارا (1394). «بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بین‌المللی حقوق بشر و ایران»، پژوهشنامۀ حقوق کیفری، سال ششم، ش اول، بهار و تابستان، ص 36 – 7.
 2.  الن مک، رای؛ زهر، هوارد (1386). نشست‌های گروه‌های خانوادگی، چ اول، تهران: مجد.
 3.  بازگیر، یدالله (1378). قانون مجازات اسلامی «در آیینۀ آراء دیوان عالی کشور (حدود-جرائم خلاف اخلاق حسنه)» نشر هستان، چ اول.
 4.  بکاریا، سزار (1385). رسالۀ جرائم و مجازاتها، ترجمۀ محمدعلی اردبیلی، تهران: میزان.
 5.  بیگی، جمال (1384). بزه‌دیدگی اطفال در حقوق ایران، تهران: میزان.
 6.  خالقی، علی (1394). آیین دادرسی کیفری، ج 2، چ بیست‌وهفتم، انتشارات شهر دانش.
 7.  خاک، روناک (1387). «جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری»، مجلۀ حقوق بین‌المللی، نشریۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، سال بیست‌وپنجم، ش 39، ص 146 -101.
 8.  خوشایی، کتایون (1382). «گزارش یک مورد سوء استفادۀ جنسی»، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ش هفتم، ص 139 –131.
 9.  خنجی، امیرحسین (1392). تاریخ ایران‌زمین، فایل الکترونیکی کتاب در: وبگاه تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین، نسخۀ پنجم.
 10. دفتر مطالعات سیاسی و اجتماعی (1377). «کندوکاویی در ماهیت و کارکرد دیوان بین‌المللی کیفری: ظهور اولین نهاد جزایی در عرصه بین‌الملل»، مجلۀ مجلس و پژوهش، ش 26، بهمن و اسفند، 173 – 161.
 11. دادستان، پریرخ (1389). روان‌شناسی جنایی، چ هشتم، تهران: سمت.
 12. دلماس، مارتی (1393). نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، چ دوم، ترجمۀ علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
 13. دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه، چ دوم، ج 6، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 14. رنوچی، ژان فرانسوا؛ کورتن، کریستین (1395). حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، ترجمه و تحقیق: بهزاد رضوی فرد و خدیجه بهشتی، تهران: میزان، چ اول.
 15. زینالی، امیرحمزه (1392). «فرایند و سازوکارهای انعکاس و دریافت اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق کیفری» در مجموعه مقالات انتشاریافته در دایره‌المعارف علوم جنایی، تهران: میزان، چ نخست، ص 1013 – 994.
 16. -------------- (1395). «گزارش بزه‌دیدگی کودکان»، در مجموعه مقالات همایش ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان 24 بهمن‌ماه 1392- کرمان، بنیاد حقوقی میزان، چ اول، ص 113 -90.
 17. -------------- (1383). جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران، رسالۀ دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 18. زهر، هوارد (1388). عدالت ترمیمی «کوچک»، چ دوم، ترجمۀ حسین غلامی، تهران: مجد.
 19. سعدی شیرازی، شیخ مصلح الدین (1371). کلیات سعدی، تصحیح: محمدعلی فروغی، انتشارات نشر طلوع، چ هفتم.
 20. شاکری، ابوالحسن؛ عموئی سیف‌کتی، ناهید (1395). «سیاست کیفری ایران در قبال حمایت بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان با محوریت جرائم جنسی»، در مجموعه مقالات همایش ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان 24 بهمن‌ماه 1392- کرمان، بنیاد حقوقی میزان، چ اول، ص 209 -197.
 21. شاهیده، فرهاد (1393). بزه‌دیده‌شناسی «نقش بزه‌دیده در ارتکاب جرم و تعیین کیفر»، چ اول، تهران: مجد.
 22. شمیسا، سیروس (1381). شاهدبازی در ادبیات فارسی، چ اول، تهران: فردوس.
 23. ضیاءالدینی، حسین؛ خردمند، علی؛ افشار، نوح (1387). «گزارش یک مورد یادگارخواهی و پدوفیلی به همراه اختلال وسواسی جبری»، مجلۀ علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال دهم، ش 2، ص 160 – 157.
 24. عباچی، مریم (1383). «پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 47، ص 86 – 49.
 25. ----------- (1384). «رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی در قبال کودکان بزه‌دیده»، مجلۀ حقوقی دادگستری، پاییز و زمستان، ش 52 و 53، ص 204 – 169.
 26. عظیم‌زاده اردبیلی، فائزه؛ حسابی، ساره (1390). «سیاست جنایی و تطور مفهوم آن»، مجلۀ تعالی حقوق، سال چهارم، ش پانزدهم، بهمن و اسفندماه، ص 134 - 113.
 27. علامه، غلام‌حیدر (1385). جنایت علیه بشریت در حقوق بین‌الملل کیفری، چ اول، تهران: میزان.
 28. غلامی، حسین (1395). عدالت ترمیمی، چ پنجم، تهران: سمت.
 29. ------------ (1390). «درآمدی بر آسیب‌شناسی سیاستگذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزه‌دیدگی در ایران»، آموزه‌های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دورۀ جدید، ش اول، ص 18 – 3.
 30.  فرجی، احسان (1390-1389). سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم جنسی علیه زنان و کودکان با نگرش به کنوانسیون‌های بین‌المللی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
 31. قیاسی، جلال‌الدین؛ نیک نسب، عباسعلی (1395). «بزه تجاوز جنسی در حقوق کیفری انگلستان در مقایسه با نظام حقوقی ایران»، تعالی حقوق، سال هشتم، ش 14، ص 7859 – 159.
 32. کاتالینا. م.اراتا؛ لیندمن، لیندا (1389). «ازدواج، کودک‌آزاری و بزه‌دیدگی جنسی ثانویه»، کارگری نوروز، نشریۀ فقه و حقوق، سال چهارم، ش 15 زمستان، ص 195 – 173.
 33. کلانتری، کیومرث؛ نصراللهی، ابوذر (1395). «ضرورت وجود یک سیاست جنایی افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان بزه دیده»، در مجموعه مقالات همایش ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان 24 بهمن‌ماه 1392- کرمان، تهران: میزان، چ اول، ص 196- 168.
 34. لازرژ، کریستین (1390). درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمۀ علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چ دوم، تهران: میزان.
 35. مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) (1393). ناشر: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چ دوم.

36. معاونت آموزشی قوۀ قضاییه (1387). رویۀ قضایی ایران در ارتباط با دادگاه کیفری استان، ج 2، تهران: جنگل، چ نخست.

37. معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضاییه (1389). مسائل قضایی هرزه‌نگاری در محیط سایبر، چ اول، تهران: راه‌نوین.

38. مولانا، جلال‌الدین بلخی (1374). مثنوی معنویچ هفتم، انتشارات علمی و نشر علم.

39. مهرا، نسرین (1383). «ترمیمی شدن عدالت کیفری صغار در انگلستان و ولز»، مجموعه مقالات علوم جنایی در تجلیل استاد آشوری، تهران: سمت، ص 178 – 159.

40. نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1384). سیاست جنایی در: علوم جنایی-گزیده مقالات آموزش برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران-کمیتۀ معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ج 2، چ اول، قم: انتشارات سلسبیل.

41. ---------------------- (1382). «بررسی حقوقی، جرم‌شناسی اطفال و نوجوانان»، فصلنامۀ آراء نشریۀ داخلی دادگستری استان اصفهان، سال سوم، ش 7 و 8، ص 82 – 9.

42. ---------------------- (1391). مباحثی در علوم جنایی «تقریرات»، به کوشش: شهرام ابراهیمی.

43. ---------------------- (1389). تقریرات جرم‌شناسی، به کوشش: بهروز جوان‌مرد.

44. نوری، رضا (1379). «پدوفیلی در حقوق جزای اسلام و حقوق بین‌الملل»، ماه‌نامۀ دادگستر، ش 3، ص 26 – 28.

45. نوبهاری، علی‌رضا (1393). تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان، چ اول، مجد.

 

ب) خارجی

46. SadockB.sadockv.kaplan and sadock’s synopsis of psychiatry.10thed.phladelphialippincottwilliams and wilkins: 2007:705-717

47.International criminal justice and children ‘no peace without justice UNICEF innocenti research centre”September 2002.

48. Policy on children ‘international criminal court ‘November 2016

 49. Morten Bergsma’ (2012).’thematic prosecution of international sex crimes’torkelopsahl academic epublisher Beijing

50. The Allied Control Council available at: http://www.google.com/url?q=http://www.warhistoryfans.com/theallied-control-council-151.html&sa=U&ved=0ahUKEwjk-Mvn-HUAhXhalAKHbpvC7AQFggNMAg &usg=AFQjCNGsq350ygh5pEtVIALCnguDfmGIRQ.Lastvisited on June 3d' 2017.

51. پروندۀ خون‌های آلوده قابل دسترس است در:

   https://www.khabaronline.ir/detail/320119/society/health. Lastvisited on March 3d' 2018

52.. دستور وزیر آموزش و پرورش برای رسیدگی به رخداد سوء استفاده از دانش‌آموزان، قابل دسترس است در:

     https://www.isna.ir/news/97030803934/.Lastvisited on June 10d’ 2018

53. واقعۀ تجاوز به دختربچۀ افغانی، قابل دسترس است در:

    http://fa.euronews.com/2018/06/02-/iranian-authorities-confirmed-afghan-girl-abuse-in-homeini- shahr-isfahan.Lastvisited on June 9d’ 2018