پیشگیری از بزه دیدگی قُلدریِ کودکان و نوجوانان از مسیر مداخلات مدرسه محور (نگاهی به برنامه SEL)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

آموزش و پرورش مطلوب، یعنی آموزش و پرورشی که مشارکت و تفکر انتقادی را در کودک تقویت کند، این قدرت را دارد که جوامع را در طول نسلی واحد دگرگون سازد. محققان بی هیچ اختلاف نظری معتقدند که نظام آموزش و پرورش هر کشوری نقش بی بدیل و تعیین کننده در تربیت نسل آینده و به دنبال آن، پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری و در نتیجه ریشه کن کردن جرم در دوران بزرگسالی دارد. نمی توان به مباحث پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری در جامعه پرداخت؛ اما نقش مهم و مؤثر مدرسه یعنی خانۀ دوم را نادیده گرفت.در حالی که قلدری یک مشکل فراگیر در بسیاری از مدارس است، مدارس می توانند اقدامات خاصی را برای بهبود شرایط مدرسه و تشویق به تعاملات مثبت برای کاهش یا جلوگیری از قلدری برقرار کنند.
این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی ، نقش برنامه های پیشگیری مدرسه محور از جمله تقویت مهارت های اجتماعی را با نگاهی به برنامة جهانی SEL ، در کاهش آسیب و بزه دیدگی دانش آموزان به ویژه بزه دیدگی قلدری مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. برآیند مطالعه حاکی از آن است که مداخلات مدرسه با تمرکز بر برنامه های آموزش مهارت های اجتماعی – احساسی می توانند از طریق ارتقاء تعامل مثبت و تقویت احساس تعلق به عنوان هسته اصلی این برنامه به همه کسانی که درگیر قلدری هستند کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventing the bullying of children and adolescents through school-based interventions (Look at the SEL program)

نویسندگان [English]

  • atefeh batyari 1
  • Abbas Shiri. Varnamkhasti 2
1 university tehran
2 , Faculty Member of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.
چکیده [English]

Desirable education has the power to transform communities into a single generation . Without any controversy, the scholars believe that the educational system of each country has a unique and decisive role in the upbringing of the next generation, and hence the prevention of crime and delinquency and, as a result, the eradication of crime in adulthood. Can not be used to prevent crime and delinquency in society, but ignore the important and effective role of the school, the second home. The school and educational system in support of children and adolescents at risk of victimization, a unique place of residence Is an alternative. Prevention in schools is remarkable in two respects: on the one hand, how to normalize normal children and prevent them from entering the world of delinquency; on the other hand, the prevention of children's school delinquency, which has important consequences such as escape from school and even suicide. While bullying is a common problem in many schools, schools can take specific measures to improve school conditions and encourage positive interactions to reduce or prevent bullying.
Through descriptive and analytical methods, this research analyzes and evaluates the role of school-based prevention programs, including strengthening social skills, by looking at the SEL global program to reduce students' harm and victimization, especially bullying victimization. The study suggests that school interventions, focusing on social-emotional skills training programs, can help all those involved in bullying by promoting positive engagement and enhancing feelings of belonging as the core of this program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention
  • crime
  • bullying
  • children and adolescents
  • school-based intervention
1. ابوالقاسمی نجف‌آبادی، مهدی (1393). «تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان نجف‌آباد»، مجلۀ پژوهش‌های برنامۀ درسی، دورۀ چهارم، ش 1.
2. بیابان‌گرد، اسماعیل (1375). «عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان»، فصلنامۀ علوم تربیتی، ش 108، ص 13-4.
3. بهبهانى، سرور؛ کریمی مریدانی، محمد (مهر 1394). «بیماری اوتیسم از تشخیص تا درمان»، مجلۀ مهندسی پزشکی، ش 174.
4. تاجیک، سیما؛ عادل قهرمان، منصوره؛ جلیل‌وند، لیلا (1391). «نقص پردازش زمانی شنوایی در کودکان مبتلا به نارساخوانی‏ـ‏نارسانویسی»، فصلنامۀ شنوایی‌شناسی، دورۀ 21، ش 4.
5. جوان جعفری، عبدالرضا؛ ثانی، سید مهدی (1391). رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم، چ اول، تهران: میزان.
6. چهلگردی سامانی، شیوا (1392). «بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرم»، فصلنامۀ دانش انتظامی، سال اول، ش 4، ص 58-32.
7. حکیم‌زاده، رضوان؛ ابوالقاسمی نجف‌آبادی، مهدی؛ نجاتی، فرهاد (تابستان 1391). «مقایسۀ احساس تعلق به مدرسه، انگیزۀ پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مدارس هوشمند»، مجلۀ علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران، دورۀ 6، ش 1، ص 162-130.
8. دورکیم، امیل (1376). تربیت و جامعه‌شناسی، ترجمۀ علی‌محمد کاردان، چ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
9. علاقه‌بند، علی (1375). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، تهران: روان.
10. فردریش، لوزل؛ بندر، دوریس (2011). آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان برای پیشگیری از رشد جامعه‌ستیزی و جرم، ترجمۀ جمشید غلاملو، دانشنامۀ پیشگیری از جرم، تهران: میزان.
11. گلشنی فومنی، محمد رسول (1375). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، تهران، انتشارات شیفته.
12. لازرژ، کریستین (1394). درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان
13. مهدوی، محمود (1390). پیشگیری از جرم (پیشگیری رشدمدار)، تهران: سمت.
14. معظمی، شهلا (1382). فرار دختران، چرا؟ تهران: گرایش.
15. یان، رابرتسون (1372). درآمدی بر جامعه (با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادی)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
16. Brooks-Gunn, J., Fuligni, A. S., & Berlin, L. J. (2003). Early child development in the 21st century : Profiles of current research initiatives. New York;London: Teachers College Press.
17. Christie, K. (2005), Chasing the bullies away, Phi Delta Kappan, 86n(10),pp.701- 725.
18. Cho, M. (2000), Building Esteem in At-Risk Children, School Arts, No. 99, Vol.24,pp-63-84.
19. Finkelhor, David (2007), Prevention of Sexual Abuse Through Educational Programs Directed Toward Children, Crimes Against Children Research Center, Family Research Laboratory, Department of Sociology, University of New Hampshire,P.P:643-647.
20. Gower, A. L. and Borowsky, I. W. (2013). “Associations between frequency of bullying involvement and adjustment in adolescence”. Academic Pediatrics, 13(3): P.P:214-221.
21. Humphrey, N. and W. Symes. 2010a. “Perceptions of Social Support and Experience of Bullying among Pupils with Autistic Spectrum Disorders in Mainstream Secondary Schools.” European Journal of Special Needs Education 25 (1): 77–91.
22. Hong, J. S. and Espelage, D.L. (2012). “A review of research on bullying and peer victimization in school: An ecological system analysis”. Aggression and Violent Behavior, 17(4): 311-322.
23. Kelly, Lin(2007), Social and Emotional Learning and Bullying Prevention, American Institute for Research,pp.2-18.
24. Lapan,R & Kayson,M(2007), Missouri School Counselors Benefit all Students, Missouri Department of Elementari and Secondari Education.
25. Mcclelland,Megan & Morrison Frederick(2000),Children at Risk for Early Academic Problems:The Role of Learning-Related Social Skills, Early Childhood Research Quarterly, 15, No. 3, pp.301-322.
26. Rovai,A & Gordan,H (2004), Blended Learning & Sense of Community, International Review of Research in Open & Distance Learning,5(2),pp.1-16.
27. Shonkoff, J. P., & Meisels, S. J. (Eds). (2000). Handbook of early childhood intervention. Cambridge: Cambridge University Press.