*ارکـان جرایـم تجـــاوز به اراضـی ملـی در پرتـو آموزه های جرم شناسی حقوقی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 معاون قضایی دادگستری استان یزد

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار

چکیده

سیاست‌گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالباً به شکل قانون‌گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می‏ باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت‌های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می‌کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تأمل است.
با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد.
در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم‌شناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه‌ بیشتر آن‌ها و رفع آسیب‌های این بخش از سیاست‌ کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

*The pillars of national land rape crimes in accordance with the teaching of legal criminology

نویسندگان [English]

  • Seyedreza Sojudi 1
  • Ali Najafi 2
  • Mohsen Shekarchizadeh 3
1 Judicial Assistant Judicial Court of Yazd Province
2 Professor
3 Asistant Professor
چکیده [English]

Policies against rape of national lands in Iran have often come up with legislation. The crimes in this area, like other crimes, consist of three pillars: legal, material and psychological. The scientific evaluation of structure implies bugs and various legal and judicial interpretations and increase aggressions. Also, the traditional approach and considering these crimes similar to ordinary crimes, has increased the diversity of material and psychological pillars; The crimes that threaten the survival of all living things and the ecosystem's survival, compared to the classical criminal law, which has a certain degree of social stability. Hence, the quality of the criminalization aggression on the lands in accordance with the criminological facts and modification the current condition and correction of abuse and rape need to contemplate. Nevertheless, Recruitment of differential and modern legislative penal policy, essential and balanced development of crime and quality them in all dimensions (Removing bugs in the legal pillar, explaining and intelligent matching components of the material and psychological pillars with together and raising the nature of crimes) and finally the classification of this crimes in accordance with the legal criminology, is essential.
In this research, descriptive-analytical work and relying on legal criminology tried to identify, problems related to the pillars of crimes against national lands and proposals will be made available to update and improve their effectiveness and eliminate the damage to this part of the penal policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penal Policy
  • Legislation
  • national lands rape crimes
  • legal criminology
1. آقائی‌نیا، حسین (1392). جرائم علیه اشخاص (جنایات)، چ یازدهم، تهران: میزان.

2. آقاجانلو، اسماعیل (1394). مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی، چ پنجم، تهران: مجد.

3. آنسل، مارک (1391). دفاع اجتماعی، ترجمۀ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و آشوری، محمد، چ چهارم، تهران: گنج دانش.

4. احمدی، احمد (1396). «تصرف غیرقانونی در اراضی ملی و عمومی»، دانشنامۀ علوم اقتصادی، چ اول، تهران: میزان.

5. اردبیلی، محمدعلی (1394). حقوق جزای عمومی، چ چهل‌وچهارم، تهران: میزان.

6. خبرگزاری ایلنا، 23/12/1396، www.ilna.ir.

7. خبرگزاری رکنا، 18/1/1396، www.rokna.net.

8. روستایی، مهرانگیز؛ رحمانیان، حامد (1396). «جرم‌های زیست‌محیطی»، دانش‌نامۀ علوم جنایی اقتصادی، چ اول، تهران: میزان، ص 276-272.

9. زارعت، عباس (1382). شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات 3)، چ اول، تهران: ققنوس.

10. ---------- (1394). شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، ج 2، چ دوم، تهران: ققنوس.

11. سایت ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه، www.edarehoquqy.ir.

12. شاه‌چراغ، حمید (1391). «بررسی تطبیقی مسئولیت محض کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن‌لا»، مجلۀ حقوقی دادگستری، تهران، ش 78، تابستان، ص 114-77.

13. فهیمی، عزیزالله؛ مشهدی، علی (1393). اندیشه‌های حقوق محیط زیست، چ اول، قم: انتشارات دانشگاه قم.

14. کاتوزیان، ناصر (1387). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت، چ بیست‌ودوم، تهران: میزان.

15. گرجی‌فرد، حمیدرضا (1395). جرمشناسی سبز، چ اول، تهران: میزان.

16. گسن، رمون (1392). جرمشناسی بزهکاری اقتصادی، ترجمۀ ابراهیمی، شهرام، چ دوم: تهران: میزان.

17. مجموعۀ تنقیح شدۀ قوانین و مقررات کیفری کاربردی (1396). ج 2 و 5، چ سوم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضاییه.

18. مجموعه نشستهای قضایی (1382). مسائل قانون مجازات اسلامی، ج 3، چ دوم، قم: معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضاییه.

19. مجموعه نشست‌های قضایی (1382). مسائل قانون مجازات اسلامی، ج 4، چ اول، قم: معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضاییه.

20. مجموعه آرای قضایی؛ شعب دیوان عالی کشور (کیفری 1392) (1394). چ اول، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضاییه.

21.مجموعه آرای قضایی؛ شعب دیوان عالی کشور (کیفری 1392) (1395). چ اول، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضاییه.

22. محسنی، حسن (1396). «عدالت زیست‌محیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی»، مجلۀ مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، تهران، ش 1، بهار و تابستان، ص 109-85.

23. محمدخانی، عباس، 1395، رکن روانی جرم، ج 1، چ اول، تهران: میزان.

24. موسوی، الهه، جنگل‌خواری قانونی، 9/10/1395، روزنامۀ قانون، ش 830.

25. ------------، جنگل‌خواری با تلهکابین، 15/10/1395، روزنامۀ قانون، ش 835.

26. مهدوی‌پور، اعظم (1390). سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، چ اول، تهران: میزان.

27. میرمحمدصادقی، حسین؛ رجبعلی، اسلام (1396). «تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران»، مجلۀ حقوقی دادگستری، تهران، ش 97، بهار ص 77-53.

28. میرمحمد صادقی، حسین (1392). جرائم علیه اشخاص، چ یازدهم، تهران: میزان.

29. ------------------- (1392). جرائم علیه اموال و مالکیت، چ سی‌وپنجم، تهران: میزان.

30. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1395). جرمشناسی حقوقی (درآمدی بر جرم‌شناسی حقوق کیفری عمومی)، دایره‌المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله‌های تازه‌‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، چ دوم، تهران: میزان، ص 945-914.

31. ------------------- (1392). درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصت‌ها و چالش‌ها، بایسته‌های پژوهش در نظام عدالت کیفری، چ اول، تهران: میزان.

32. ------------------- (1391). تقریرات درس جرم‌شناسی حقوقی (جرم‌شناسی حقوق کیفری عمومی و آیین دادرسی کیفری)، تهیه و تنظیم: رضوانی، سودابه و آقامیرسلیم، مرضیه سادات، دورۀ دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، قابل دسترسی در Lawtest.ir

33. ----------------- (85-1384). تقریرات درس جرم‌شناسی (درآمدی بر جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی)، تهیه و تنظیم: جعفری، مجتبی، ابریشمی، انتصار، سلامی، زهرا، دورۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال نخست، قابل دسترسی در Lawtest.ir

34. ویلیامز، فرانک پی؛ مک شین، ماری لین دی (1395). نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمۀ حمیدرضا ملک‌محمدی، چ ششم، تهران: میزان.

35. Clifford, Mary and Edwards, Terry D, (2012).Environmental Crime, Second Edition, U.S.A, Published by Jones and Bartlette Learning

36. Everson, Margaret. E, (2012). A Review of Federal Environmental Legislation and the Federal Environmental Regulatory Structure U.S.A, in the Book: Environmental Crime, Second Edition, U.S.A, Published by Jones and Bartlette Learning

37. Pink, Grand and White, Rob, (2016).Collaboration Combating Environmental Crime, Making in Matter, in the Book: Environmental Crime and Collaboration State International, Frist Published, U.K, Palgrave Macmillan

38. Potter, Gary, (2014). The Criminogenic Effects of Environmental Harm: Bringing a Green Perspective to Mainstream Criminology, in the Book: Environmental Crime and its Victims, Edited by: Spapens, Toine, White, Rob and Kluin, Marieke, First Edition, Ashgate Publishing Company

39. Robinson, Daniel F, (2010). Confronting Biopiracy, Challenges and International Debates, Frist Published, London-Washington DC, Earth Scan

40. Vercher Noguera, Antonio, (2002). Some Reflection on the Use of Criminal Law for the Protection of the Environment, Environmental Liability, Law Practice and Policy, Volume 10, Issue 3, England, Law Text Publishing Limited

41. Wyatt, Tanya, (2015). Mapping the Links Between Conflict and Illegal Logging, in the book: Environmental Crime and Social Conflict, Edited by: Brisman, Avi, South, Nigel and White, Rob, First Published, U.S.A, Published by Ashgate Publishing Company

42. White, Rob (2008). Crime against Nature, Environmental Criminology and Ecological Justice, First Published, England, Wilan Publishing