انگاره های کارکردگرایانه و تحقیقات کیفری کنشی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده حقوق پردیس فارابی

2 دانشگاه تهران دانشکده حقوق پردیس فارابی

چکیده

کارکردگرایی از مطرح ترین نظریات علوم اجتماعی است که ریشه در اثبات گرایی دارد. انگاره های این مکتب در تلقی موجودیت نظام اجتماعی جدا از افراد جامعه به عنوان یک ارگانیسم با ضرورت های ارزشی و هنجاری خاص که برای کارکرد آن ضروری اند و تاکید بر لزوم همنوایی همه اعضا در راستای کارکرد، نظم و ثبات این کل، در دیدگاههای دورکیم و پارسونز منتهی به گزاره هایی در لزوم نظارت هر نظام بر رفتار بالقوه مخرب اعضایش و تحت نظارت در آوردن کشمکش‌های مخرب گردیده است. در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی تلاش گردیده است که ضمن شناسایی نظریه های کارکردگرایانه، چگونگی رسوخ قرائتی بر آمده از این نظریه ها در قلمرو تحقیقات کیفری و متاثر از آن، شکل گیری و توسعه نوع جدیدی از تحقیقات کیفری با رویکرد کنشی بررسی شود. در تحلیل گزاره های کارکردگرایانه در جامعه شناسی، این نظریات به لحاظ کل گرایی افراطی، انتزاعی و خیالی بودن، تصور جامعه به منزله بسته ای ارزشی، ایستایی و صلب بودن توام با نفی اراده، آزادی و حقوق فردی مورد انتقاد واقع شده است. در همین راستا پیامد نفوذ کارکردگرایی در تحقیقات کیفری کنشی به اطلاعات مداری، محوریت پیشگیری، فروکاست استاندارد آغاز تحقیقات، گسترش دامنه تحقیقات، پیشروی حقوق اداری در حقوق دادرسی کیفری، نقض حقوق فردی و اصول دادرسی کیفری و تاثیر پذیری بالقوه تبعیض آمیز روند تحقیقات از عوامل انسانی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional ideas and Proactive criminal investigations

نویسندگان [English]

  • Abbas Mansourabadi 1
  • Azade Tafaghodi Yousefi 1
  • Mohammad Ebrahim Shams Natery 2
  • mahi sheidaeian 1
1 Tehran University,Pardis Farabi Faculty of Law
2 Tehran University,Pardis Farabi Faculty of Law
چکیده [English]

Functionalism is a prominent social science ideas rooted in positivism. The notions of this school in the sense of the existence of a social system separate from the people of the society as an organism with the particular value and normative necessary for its functioning and emphasizing the necessity of the conformity of all members in the direction of the functioning, order and stability of this whole, in the views of Durkheim And Parsons led to statements about the necessity of supervising each system on its potentially destructive behavior in its members and in controlling destructive conflicts. In this paper, through descriptive-analytic method, it has been tried to identify functional theories, how to interpret the readings derived from these theories in the domain of criminal investigations and its impact on the formation and development of a new type of criminal investigation with a proactive approach. In analyzing functionalist propositions in sociology, these theories have been criticized in terms of radical, abstract, imaginary, the concept of society as a pacage of value, rigidity with the negation of will, freedom and individual rights. In the same vein, the consequence of functionalism's influence in criminal investigations is on orbital information, the focus of prevention, the standard diminution of the initiation of research, the extension of the scope of research, the advancement of administrative rights in criminal procedure, the violation of individual rights and the principles of criminal procedure and the potential for discriminatory effects of the investigation process. Human factors have become obsolete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preliminary criminal investigation
  • Functionalism
  • Passive Criminal Investigation
  • Proactive Criminal Investigation
. آقابابایی، حسین (1390). «امنیت، آزادی شخصی و مدیریت خطر جرایم امنیتی»، در یادنامۀ شادروان دکتر رضا نوربها ضمیمه مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 56، ص 112-75.

2. احمدی، حبیب (1384). جامعه‌شناسی انحرافات، چ اول، تهران: سمت.

3. اسکید مور، ویلیام (1385). تفکر نظری در جامعهشناسی، جمعی از مترجمان، چ اول، قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

4. باقری نژاد، زینب (1394). اصول آیین دادرسی کیفری، چ اول، تهران: خرسندی.

5. پرادل، ژان؛ کورستنز، گئرت؛ فرملن، گرت (1393). حقوق کیفری شورای اروپا، ترجمۀ محمد آشوری، چ اول، تهران: خرسندی.

6. تدین، عباس (1395). تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، چ سوم، تهران: میزان.

7. توسلی، غلامعباس (1386). نظریههای جامعه‌شناسی، چ سیزدهم، تهران: سمت.

8. چلبی، مسعود (1382). جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظریۀ نظم اجتماعی، چ دوم، تهران: نشر نی.

9. ریتزر، جورج (1382). نظریه‌های جامعهشناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، چ هفتم، تهران: نشر علمی.

10. راسخ، محمد (1392). آزادی چون ارزش در حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش)، ج 1، چ پنجم، تهران: طرح نو.

11. غلامی، نبی‌اله؛ مؤذن‌زادگان، حسنعلی؛ حیدری، الهام (1395). «رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی مبانی جلوه‌­ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران فرانسه و آمریکا»، مجلۀ دانش انتظامی، ش 73، ص 52-35.

12. فرانکوآس، کاتیا (1390). جهانی‌سازی و جرم، ترجمۀ یوسف بابایی و اصلی عباسی، چ اول، تهران: مجد.

13. فصیحی، امان الله (1389). «بررسی کارآمدی نظریۀ کارکردگرایی»، معرفت فرهنگی اجتماعی، ش 2، ص 131-109.

14. گیدنز، آنتونی (1387). جامعهشناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، چ بیست‌ودوم، تهران: نشر نی.

15. لوپز، خوزه، اسکات، جان (1385). ساخت اجتماعی، ترجمۀ حسین قاضی، چ اول، تهران: نشر نی.

16. منصورآبادی، عباس؛ فروغی، فضل‌الله (1395). آیین دادرسی کیفری1، چ اول، تهران: میزان.

17. نوبهار، رحیم (1387). حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، چ اول، تهران: جنگل.

18. وکس، ریموند (1389). فلسفۀ حقوق، ترجمۀ باقر انصاری، چ اول، تهران: جنگل.

19. Aksenova, Marina (2016), Solidarity as a Moral and Legal Basis for Crimes Against Humanity: A Durkheimean Perspective, iCourts Working Paper Series, No.5252, Obtained from: https://ssrn.com/abstract=2768124

20. Amey, Peter, Hale, Chris, Uglow, Steve (1998), ). Proactive Policing:An Evaluation of the central Scotland Police Crime Manangement Model, Obtained from: http:/www.gov.scot/Publication/1998/12/a297a544d856-4e26-84e8-5511db6220ca.

21. Brady, Natalia (2014),. “Evidence, special investigative techniques and the right to a fair hearing” , ERA Forum, Volume 15, Issue 1, pp 37–49.

22. Brandl, Steven G (2014),. Criminal Investigation, Edition 3, SAGE Publications.

23. Brinkhoff, S. (2017), “Big Data Data Mining by the Dutch Police: Criteria for a Future Method of Investigation”, European Journal for Security Research, Volum 2, Issue 1, pp 57-69.

24. Colin Rogers, Rhobert Lewis (2013). Introduction to Police Work, Routledge.

25. Hadjimatheou, Katerina (2017), . “Surveillance Technologies, Wrongful Criminalisation, and the Presumption of Innocence, Springer Philosophy & Technology, vol 30, pp 39-54.

26.Hirsch Ballin, Marianne F.H. (2012), . Anticipative Criminal Investigation, First edition, T.M.C. Asser Press.

27. John Domingo Inyang, Mcdonald Simon Awakessien, ((2014),). “An Investigation on the Application of Criminal Justice Procedure and its Impact on Crime Factors in Akwa Ibom State”, Nigeria, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 4, No. 9(1), p 214-224.

28. Madsen, MR (2013), ‘Sociological Approaches to International Courts’, in K. Alter, C. Romano and Y. Shany (eds), The Oxford Handbook of International Adjudication, Oxford University Press.

29. Murphy, Brendon (2016): Deceptive apparatus: Foucauldian perspectives on law, authorised crime and the rationalities of undercover investigation, Griffith Law Review, Obtained from: http://ssrn.com/abstract=279836.

30. Tyler,Tom R., Jackson, Jonathan, Mentovich, Avital (2015),. “The Consequences of Being an Object of Suspicion: Potential Pitfalls of Proactive Police Contact”, Journal of Empirical Legal Studies, Volume 12, Issue 4, pp1-39.

31. United Nations Office on Druges and Crime (2006), . Policing; Crime Investigation Criminal; Justice Assessment Toolkit. Obtained from:http://www.unodc.org>cjat_eng>CJA.