دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-285 
نسبت حق محرمانگی و تکلیف به شفافیت در پیشگیری از پولشویی الکترونیکی

صفحه 393-373

10.22059/jqclcs.2022.317122.1650

شهیار عبدالهی قهفرخی؛ بتول پاکزاد؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش