تبیین عدم افشای سوء‌استفاده جنسی توسط کودکان بزه‌دیده و راهکارهای مقابله با آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22059/jqclcs.2021.313049.1623

چکیده

پیش‌شرط استفاده از تدابیر حمایتیِ قضایی و غیرقضایی، کشف جرم است و مؤثرترین روش آن، افشای خودآگاهانة جرم توسط بزه‌دیده است. عوامل مؤثر بر عدم افشای سوءاستفادة جنسی توسط کودکان یا تأخیر در افشای آن را می‌توان به دو دستة کلی عوامل میان‌فردی و درون‌فردی تقسیم کرد. منظور از عوامل میان فردی تحلیل پیام‌هایی است که کودک از دیگران دریافت می‌کند، هرچه این پیام‌ها بار منفی داشته باشد، احتمال افشای جرم کاهش پیدا می‌کند. طرد و انگ اجتماعی، مقصر قلمداد کردن کودک و واکنش نامناسب والدین به افشای ابتدایی کودک را می‌توان از عوامل فردی دانست. در مقابل، بسیاری از مواقع علت عدم افشا به خود کودک و گسترة آگاهی وی برمی‌گردد. ناآگاهی از سوء‌استفاده‌های جنسی و چگونگی و چرایی افشا از علل درون‌فردی محسوب می‌شوند. بررسی راهکارها نیز با شناخت علل ممکن می‌شود، ازاین‌رو اصلاح ساختارهای اجتماعی، تغییر فراروایت‌ها و آگاهی‌بخشی راه‌های برون‌رفت از عدم افشای هستند. این مقاله با استفاده از مطالعات کمی و کیفی انجام‌گرفته در این حوزه و حتی‌الامکان بومی‌سازی آن، به توصیف و تحلیل دلایل عدم افشای سوءاستفادة جنسی توسط بزه‌دیدة زیر 18 سال و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Non-Disclosure of Sexual Abuse by Victim Children and Strategies to Deal With It

نویسندگان [English]

 • Hossein Gholami 1
 • Hossein Goldouzian 2
 • hannane Hedayati goodarzi 3
1 Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law at Allama Tabatabaei University, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor in criminal law and criminology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran
3 Master of Sciences (MSC) in Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Law and Political Science, Department of Criminal Law and Criminology,
چکیده [English]

The statement "As much as new technologies have made it easier to commit a crime, it has become even more difficult to prevent crime." is especially true of e-money laundering. Apart from technical aspects, this phenomenon also has two other sides. The second side is the principles and values ​​governing the confidentiality of financial and monetary data of individuals that financial and monetary institutions are obliged to support, and the third side is the multiplicity of criminal policies facing e-money laundering due to weak global cooperation in the region.
     E-money laundering is the realization of money laundering through equipment and electronic platform.  Although legal systems ultimately prefer the task of transparency to confront M.L, in practice prevention of M.L faces a high wall of privacy, which the requirements of cyberspace, the attitude of financial and monetary institutions to the rights of customers, as well as the relations of countries in pursuing E.M.L in a global context, has introduced it as a serious competitor to the principle or task. This article tries to examine the challenges of preventing e-money laundering from the perspective of two equal values, namely the value of confidentiality and the value of financial transparency, and concludes that the emphasis on creating a balance between these two values ​​are such that the principle is to maintain the confidentiality of financial and monetary data and the principle of transparency is exceptionally and justifiably can deprive the right to privacy in the face of e-money laundering.

کلیدواژه‌ها [English]

 • E-money Laundering
 • Prevention of Crime
 • The Right of Confidentiality
 • Principle of Transparency
 • The Conflict of Right and Principle
 1. احمدنیا، شیرین؛ زاهدی مازندرانی، محمدجواد؛ کاظمی‌نژاد، سیده زهرا (1396). جامعه‌شناسی تجربة زیستة زنان مبتلا به ایدز، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورة ششم، ش 4، ص 660-633.
 2. ایراوانیان، امیر (1389). «بازآسیب‌دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ‌های اجتماع و نظام عدالت کیفری»، نشریة پژوهش حقوق عمومی، ش 29، ص 24-1.
 3. پتفت، آرین (1398). «بررسی تحلیلی اهم عوامل فرهنگی بازدارندة افشای کودک‌آزاری جنسی»، فصلنامة حقوق کودک، سال اول، ش 3.
 4. جلیلی دامناب، عباس، عظیمیان، عسل (1397). «نقش زنان در بزه دیدگی خود در وقوع جرائم جنسی (مطالعة موردی شهرستان شاهرود از سال 1395-1385)»، فصلنامة دانش انتظامی سمنان، دورة هشتم، ش 30، ص 70-51.
 5. جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا؛ شاهیده، فرهاد (1393). «نقش زنان بزه‌دیده در ارتکاب جرائم جنسی(با تکیه بر قوانین و مقررات کیفری و رویة قضایی ایران)»، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، ش 7، ص 71 –
 6. زاهدی، شمس‌السادات؛ محمدی، ابوالفضل (1384). «فراتحلیل: راهی به‌سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش‌های گذشته»، نشریة مطالعات مدیریت، بهبود و تحول، ش47، ص 80-51.
 7. زندی‌پور، طیبه (1394). اثربخشی آموزش تربیت جنسی کودکان بر افزایش دانش و نگرش جنسی مادران و دانش افزایی کودکان از سوءاستفادة جنسی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س).
 8. عقیلی، سید وحید؛ لطفی حقیقت، امیر (1388). «دیرینه‌شناسی دانش و گفتمان درآمدی بر نظریة گفتمان فوکو»، مطالعات توسعة اجتماعی ایران، سال دوم، ش 1، ص 154- 127.
 9. کلانتری، کیومرث؛ نصراللهی، ابوذر (1395)، «ضرورت وجود یک سیاست جنایی افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان بزه‌دیده»، در: سیاست کیفری و کودکان و نوجوانان بزه‌دیده و بزهکار، به کوشش حسین پورمحی‌آبادی، تهران: میزان، چ اول، ص 196-168.
 10. کلاین، ویکتور (1384). «هرزه‌نگاری و آسیب‌پذیری کودکان»، سیاحت غرب، ش 24، ص 63-51
 11. گلدوزیان، حسین (1396). جرم در سنجة جرم‌شناسی پست‌مدرن، رسالة دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران.
 12. مالجو، محسن (1384). «تجاوز به محارم: زمینه‌ها، استراتژی‌های متجاوز و واکنش‌های بزه‌دیده»، فصلنامة علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، ش 34، ص 114-83.
 13. مرتاضی، گلاره؛ خاگی صدیق، فرزانه (1399). آموزش مهارتهای زندگی ویژة کودکان، چ اول، تهران: سازمان بهزیستی کشور.
 14. منوچهری‌فر، صبا (1396). تفسیر جنسیتی مخاطبان از فیلم سینمایی هیس دخترها فریاد نمیزنند، پایان‌نامة کارشناسی ارشد علوم اجتماعی.
 15. موسوی چلک، سید حسن (1389). «اورژانس اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم»، نشریة مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، ش 14، ص 54-37.
 16. نوبهاری طهرانی، علیرضا (1393). تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان، چ اول، تهران: مجد.
 17. Alaggia, Ramona (2005), “disclosing the trauma of child sexual abuse: a gender analysis”, Journal of Loss and Trauma, 10, 453–470.
 18. Alaggia, Ramona(2004), “Many ways of telling: expanding conceptualizations of child sexual abuse disclosure”, Child Abuse & Neglect 28, pp. 1213–1227.
 19. Allnock, Debra (2010). Children and young people disclosing sexual abuse: An introduction to the research, Child Protection Research Department.
 20. Arata, C. M. (1998). “To tell or not to tell: current functioning of child sexual abuse survivors who disclosed their victimization”, Child Maltreatment, Vol. 3, pp. 63–71.
 21. Barth, J., Bermetz, L., Heim, E., Trelle, S., & Tonia, T. (2013). “The current prevalence of child sexual abuse worldwide: A systematic review and meta-analysis”, International Journal of Public Health, 58, pp. 469–483.
 22. Berliner, LucY, Conte, Jon (1995). “The effects of disclosure and intervention on sexually abused children”, Child Abuse & Neglect, Vol. 19, No. 3, pp. 371-384.
 23. Budin, lee eric & Felzen johnson, Charles (1989). “sex abuse prevention programs: offenders’ attitudes about their efficacy”, Child Abuse& Neglect, Vol. 13, pp. 77-87.
 24. Caprioli, Sarah, Crenshaw, David (2015). “The Culture of Silencing Child Victims of Sexual Abuse: Implications for Child Witnesses in Court”, Journal of Humanistic Psychology, pp. 1–20.
 25. Cashmore, Judy & Shackel, Rita (2014). “Gender Differences in the Context and Consequences of Child Sexual Abuse”, current issues in criminal justice, Vol. 26, No. 1, pp. 75-104.
 26. Conte, J. R., & Schuerman, J. R. (1987). “Factors associated with an increased impact of child sex abuse”, Child Abuse &Neglect, Vol. 11, pp. 201-211.
 27. Contoyannisa, Paul. & Dooleya, Martin (2007), The Impact of Physical and Sexual Abuse in Childhood on Adult Economic Outcomes, Evidence from the Ontario Child Health Study, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=992527.
 28. Crismaa, Micaela; Bascellia, Elisabetta; Pacib, Daniela & Romitoa, Patrizia(2004), “Adolescents who experienced sexual abuse: fears, needs and impediments to disclosure”, Child Abuse & Neglect 28, 1035–1048
 29. Faller, K. C. (1989). “Characteristics of a clinical sample of sexually abused children: how boy and girl victims differ”, Child Abuse and Neglect, Vol. 13, pp. 281–291.
 30. Fretwell Wilson, Robin (2001). “children at risk: the sexual exploitation of female children after divorce”, cornell law review, Vol. 86:101.
 31. Finkelhor, D., Hotaling, G., Lewis, I. A., & Smith, C. (1990). “Sexual abuse in a national survey of adult men and women: Prevalence, characteristics, and risk factors”, Child Abuse & Neglect, 14, pp. 19–28.
 32. Feinauer, leslie & Stuart, Daniel (1996). “Blame and resilience in women sexually abused as children”, The American Journal of Family Therapy, Vol. 24, No. 1, pp. 31-40.
 33. Gagnier, Charlotte (2014). The Disclosure Experiences of Male Child Sexual Abuse Survivors, A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master’s in Social Work.
 34. Goodman-Delahunty, Jane (2014). Profiling parental child sex abuse, Trends & issues in crime and criminal justice, No. 465 January.
 35. Goodman-Brown, T. B., Edelstein, R. S., Goodman, G. S., Jones, D. P. H., & Gordon, D. S. (2003). “Why children tell: A model of children’s disclosure of sexual abuse”, Child Abuse & Neglect, 27, pp. 525–540.
 36. Green, Arthur (1993). “Child Sexual Abuse: Immediate and Long-Term Effects and Intervention”, Child adolesc. Psychiatry, Vol. 32, No. 5, pp. 890-902.
 37. Hunter, Sally (2011). Disclosure of Child Sexual Abuse as a Life-Long Process: Implications for Health Professionals, Vol. 32 No. 2, pp. 159–172.
 38. London, Kamala, Bruck, Maggie, Ceci, Stephen J. , Shuman, Daniel W (2005). “Disclosure of child sexual abuse What Does the Research Tell Us About the Ways That Children Tell?”, Psychology, Public Policy, and Law, Vol. 11, No. 1, pp. 194–226.
 39. McElvaney, Rosaleen & Greene Sheila, Hogan Diane (2012). “Containing the Secret of Child Sexual Abuse”, Journal of Interpersonal Violence 27(6), pp. 1155– 1175.
 40. McElvaney, Rosaleen; Greene, Sheila & Hogan, Diane (2014). “To Tell or Not to Tell? Factors Influencing Young People’s Informal Disclosures of Child Sexual Abuse”, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 29, No.5, pp.928– 947.
 41. Mireille Cyr, John Wright; Jean Toupin , Jacqueline Oxman-Martinez ,Pierre McDuff, Chantal Thériault (2003). “Predictors of Maternal Support: The Point of View of Adolescent Victims of Sexual Abuse and Their Mothers”, Journal of Child Sexual Abuse, Vol. 12, No.1, pp.39-65.
 42. O’Leary, Patrick; Barber, James (2008). “Gender Differences in Silencing Following Childhood Sexual Abuse”, Journal of Child Sexual Abuse, Vol. 17, No.2, pp. 133-143.
 43. Paine, Mary Hansen, David (2002), “Factors influencing children to self-disclose sexual abuse”, Clinical Psychology Review 22, pp. 271–295.
 44. Plummer, Carol (2006), “The discovery process: What mothers see and do in gaining awareness of the sexual abuse of their children”, Child Abuse & Neglect, Vol. 30, pp. 1227-1237.
 45. Reitsema, A. M. & Grietens.H (2016). Is Anybody Listening? The Literature on the Dialogical Process of Child Sexual Abuse Disclosure Reviewed, trauma, violence, & abuse, 17(3), pp. 330-40. doi: 10.1177/1524838015584368
 46. Rudolph, Julia; Zimmer-Gembeck, Melanie; Shanley, Dianne & Hawkins, Russell (2017). Child Sexual Abuse Prevention Opportunities: Parenting, Programs, and the Reduction of Risk, Child Maltreatment, 1-11, https://doi.org/10.1177/1077559517729479
 47. Ryan, G., Lane, S., Davis, J., & Isaac, C. (1987). Juvenile sex offenders: Development and correction, Child Abuse & Neglect 11, pp. 385-395.
 48. Smith, D. W., Letourneau, E. J., Saunders, B. E., Kilpatrick, H. S., Resnick, H. S., & Best, C. L. (2000). “Delay in disclosure of childhood rape: Results from a national survey”, Child Abuse & Neglect, 24(2), pp. 273-287.
 49. Sjöberg, R. L., & Lindblad, F. (2002).Delayed disclosure and disrupted communication during forensic investigation of child sexual abuse: A study of 47 corroborated cases”, Acta Paediatrica, 91, pp. 1391–1396.
 50. Sorsoli, Lynn, Kia-Keating, Maryam (2008). “I Keep That Hush-Hush”: Male Survivors of Sexual Abuse and the Challenges of Disclosure”, Journal of Counseling Psychology, Vol. 55, No. 3, pp. 333–345.
 51. Staller, Karen & Gardell, Debra (2005). “A burden in your heart”: Lessons of disclosure from female preadolescent and adolescent survivors of sexual abuse”, Child Abuse & Neglect 29, pp. 1415–1432.
 52. Stolzenberg, Stacia & Lyon, Thomas (2013). How Attorneys Question Children about the Dynamics of Sexual Abuse and Disclosure in Criminal Trials ,Available at: http://works.bepress.com/thomaslyon/87.
 53. Summit, R. (1983). “Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome”, Child Abuse and Neglect, 11, 229–235.
 54. Van Toledo, A., & Seymour, F. (2013). “Interventions for caregivers of children who disclose sexual abuse: A review”, Clinical Psychology Review, 33(6), pp. 772 -781. doi:10.1016/j.cpr.2013.05.006
 55. Wyatt, G., & Mickey, M. (1988). “Support by parents and others as it mediates the effects of sexual abuse: An exploratory study”. In G. Wyatt & G. Powell (Eds.), The lasting effects of child sexual abuse (pp. 211–225). Newbury Park, CA: Sage.