دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 296-1 
فقه کیفری تکلیف مدار و دگرگونی پارادایمی

صفحه 19-1

10.22059/jqclcs.2021.296223.1522

رحیم نوبهار؛ علی رفیع زاده؛ محمدجعفر حبیب زاده


امکان‌سنجی کاربرد معامله‌ی اتهام در جرایم اقتصادی

صفحه 179-151

10.22059/jqclcs.2021.291422.1492

سید علیرضا آیت؛ حسن عالی پور؛ بتول پاکزاد؛ محمود صابر