دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 259-541 
مبانی ارزیابی سیاست جنایی

صفحه 353-371

10.22059/jqclcs.2020.282170.1433

مریم تقی زاده؛ رحیم نوبهار؛ حسین غلامی دون