رابطه سرمایه اجتماعی با پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار ازجرم (مطالعه: شهرستان ملارد پاییز94لغایت تابستان95)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

رویکرد های جدید در عرصه نگرش های جرم شناسی و پیشگیری از جرم بیانگر این مهم است که واکنش های سخت نمی تواند اصلاح کننده بوده و به طبع مسیر پیشگیری را باید در گستره جزمی نگری ها واکاوی نمود. با این تلقی اینکه رویکرد جامعه رشد مدارانه در راستای تبیین زیر ساخت های جامعه مدارانه، چه رویکردی را در نظر می گیرد یا ابزارها و مکانیزم های مؤثر در تحقق این مهم با توجه به مؤلفه های سرمایه اجتماعی در ابعاد؛ حاکمیت قانون-قرارداداجتماعی-مشارکت اجتماعی و هنجار تقابل چگونه می تواند ما را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی رهمنون کند، به عنوان محور های عمده قابل بررسی در این پژوهش می باشند. در واقع هدف از انجام این پژوهش شناخت توانایی های بالقوه و بالفعل موجود در جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی است که ارتباط معنا دار بین الگو های پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار را در کنار مولفه های سرمایه اجتماعی تبیین می کند. با این حال هدف از این مقاله اثبات ارتباط معنادار سرمایه اجتماعی بر پیشگیری ازجرم با تمر کز بر پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می باشد. نمونه مورد مطالعه که از نظر هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری توصیفی-همبستگی است شامل 382 مورد در شهرستان ملارد می باشد که در بازه زمانی سال 94-95 که به صورت تصادفی مورد مطالعــه قــرار گرفته است. لذا نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مولفه های سرمایه اجتماعی ازجمله قرارداداجتماعی و هنجارتقابل باپیشگیری های رشدمدار و جامعه مدار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social capital and growth-oriented and society-oriented prevention of crime (Study: Malard , Autumn 2015 - Summer 2016)

نویسندگان [English]

  • Arash Naserpirsaraee 1
  • Abbas Shiri 2
  • Hasanali Moazenzadegan 3
1 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Tehran University, Tehran, Iran
3 Associate professor of criminal law and criminology, University of Allameh Tabatabaei, Tehran, Iran.
چکیده [English]

New approaches in the field of criminology and crime prevention indicate that it is important that hard reactions cannot be corrective, and consequently the path of prevention should be explored in the field of dogmatic thinking. With this view, that the approach of a growth-oriented society towards the clarification of community-based infrastructures takes which direction, or that how the tools and mechanisms that are effective in realizing this issue with regard to the components of social capital in the dimensions of the rule of law, social contract, social participation, and the mutual norm can lead us to achieve organizational goals, are the main aspects to be considered in this study. In fact, the purpose of this research is to identify the potential and actual capabilities of society as social capital which explains the meaningful relationship between growth and community prevention patterns along with social capital components. However, the purpose of this paper is to prove the significant relationship between social capital on crime prevention and social exclusion with focusing on prevention and community-based services. The sample is comprised of 382 cases in the city of Malaard, which is an applied in terms of goal and descriptive-correlational based on collection method, which was conducted in the period of 2015-16, and has been studied in a random order. Therefore, social capital, including the social contract and the mutual norm, with growth-oriented and community-based prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Growth-Oriented Prevention
  • Society-Oriented Prevention
  • social participation
  • mutual norm