تحلیل شکلی- ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب ساز و کار تنظیم و کنترل این حوزه، چه در مرحله انتخاب واژگان عنوان قانون، به عنوان مثال کلمه "مبارزه" در عنوان قانون قاچاق کالا و ارز، که مرسوم صحنه نبرد و کارزار است و چه در اتخاذ تدابیر شکلی و ماهوی قابل اجرا در صورت نقض قانون، نه تنها تفکر مبنای آن را پنهان نمی‌سازد، بلکه از این طریق و با صدای بلند، پیام خود را به اطلاع تابعان آن می رساند که به مناسبت رسیدگی و پاسخ دهی، از برخی اصول حاکم در قلمرو حقوق کیفری عام عقب نشسته است.
بررسی انعکاس این نوع تفکر در جنبه های شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صحنه اجرای این سیاست شده است، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. بدیهی است حدود همگرایی رویه قضایی با این نوع سیاست به مناسبت تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Procedural and substantive Analysis of the anti-smuggling of goods and currency

نویسندگان [English]

  • MOSTAFA DANESH 1
  • shahram ebrahimi 2
1 qom university
2 shiraz university, faculty of law and political science
چکیده [English]

In systems with Guidance Economy –vs. Market economy - Government interventions are Maximum because the Economy is the fundamental pillar of governance, that’s why doesn’t wait for market role. In this Approach, The legislator Knows Crime perpetrators of this area as person that consciously get the enemy infantry not a normal Modifiable perpetrator. Based on this through legal vocabulary like “fight” Brings his message to his Adherents that don’t wait for Minimal criminalization within the framework of legal principles and fair trials. This criminal policy is strictly evaluated and in two dimensions, has shown himself. Reviewing this policy in the light of judicial procedure Will show Borders of Away or approaching Legislative and judicial policy of each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smuggling of goods and currency
  • Criminal policy
  • criminalization
  • Penalization
  • judicial procedure