مجازات تکمیلی ؛ شرایط و چگونگی در پرتو رویه قضایی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجازات های تکمیلی در صورت ارتکاب به جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه یک تا شش باجرا در می آید می توان گفت که مقنن صرفا نظر به مجازات داشته لذا در جرایم غیرعمدی نیز قابل اعمال است البته ملاک مجازات مقرر در قانون است نه مجازات مذکور در دادنامه که ممکن است کمتر از آن باشد. مجازات های تکمیلی همچون مجازات اصلی تعزیری قابل تعویق و تعلیق است.
در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

accompanied punishment; nature and manner in judicial proceedings

نویسندگان [English]

  • Zabihalah rahimi 1
  • Abolhasan shakeri 2
چکیده [English]

In some cases judge think that main punishment cannot have capacity reaching to intention aims completeness punishment write in verdict accompanied by main punishment, even in times that main punishment give a reduction legally judge can apply coincide or following main punishment one or some completeness punishment written in statutory according guilty situation and personality and guilt.in view of general application of rule on that accompanied punishment apply in offences caused Had, Qesas and Tazir by one until six grades it is said that legislator look to penalty only, so it is operable in unintentional offence. Of course punishment in statute is criteria, no punishment written in verdict whether it is possible less than that. Accompanied punishment alike main punishment is reprievable or abeyance.
In some cases judge think that main punishment cannot have capacity reaching to intention aims completeness punishment write in verdict accompanied by main punishment, even in times that main punishment give a reduction legally judge can apply coincide or following main punishment one or some completeness punishment written in statutory according guilty situation and personality and guilt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • accompanied
  • optional
  • Proportion
  • guilty