اقدامات پیشدستانه: پارادایمی جدید در مبارزه با تروریسم

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
امروزه رسالت نظام‌های حقوقی و کنشگری دولت‌ها در احیای نظم گسیخته‌شده توسط اقدامات تروریستی، در تصویب قوانین مجازات-محور و وضع پاسخ‌های کیفری آن هم پس از وقوع جرایم تروریستی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه جهت کنترل تروریسم راهبرد نوینی در ادبیات حقوقی ارائه گشته و نظام‌های تقنینی به سازوکارهای قانونمندی تحت عنوان راهبردهای پیشدستانه قبل از وقوع جرایم تروریستی مجهز گشته‌اند. بر این اساس سؤال اصلی که در مقاله درصدد پاسخگویی به آن هستیم به این شرح است که با توجه به ناکارآمدی راهبردهای مجازات‌محور پس از وقوع حملات تروریستی، منظور از اقدام‌های پیشدستانه در رویارویی با تروریسم چیست و این تدابیر دارای چه ماهیت، مؤلفه‌ها و مبانی توجیهی می‌باشد؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار از روش تحقیق توصیفی – اسنادی بهره جسته است. بر اساس نتیجه‌ی حاصل از این پژوهش رویکردهای پیشدستانه در مهار تروریسم دارای ماهیت پیشگیرانه، تنبیهی، جبرانی، محدودکننده و قهرآمیز بوده و از مؤلفه‌های جایگاه قانونی، مداخله‌ی اولیه در خطرهای قریب الوقوع، عدم ورود در فرآیند رسیدگی کیفری و استثنائی بودن برخوردار می‌باشد که نسبت به مظنونین جرایم تروریستی اتخاذ می‌گردد. اقدام‌های پیشدستانه دارای مبانی توجیهی از قبیل مبنای احتیاطی، مدیریت خطر، دشواری پیگرد قانونی مرتکبین، تحول مفهوم مسئولیت‌پذیری و کاهش خسارات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preemptive measures: A new paradigm in the counter against terrorism

نویسندگان [English]

  • Leila Nemati 1
  • Raheleh Seyed Morteza Hosseiny 2
  • Azam Mahdavipour 3
1 Department of Criminal Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

Abstract
Today, in restoring the order ruptured by terrorist acts, the mission of the legal systems and governments actuality is not summarized to the legislation of punitive laws and the constitution of criminal responses after the occurrence of terrorist crimes. But in order to control terrorism, a new strategy has been presented in legal literature, and legislative regimes have been equipped with legitimate mechanisms called preemptive strategies before the occurrence of terrorist crimes. Accordingly, with regard to the ineffectiveness of punitive-based strategies after the occurrence of terrorist attacks, the main question of this article is: what are the Preemptive measures in confronting terrorism and their nature, components And the basics of justification? In trying to answer to the question, this article uses a descriptive-documentary research method. Based on the results of this study, preemptive approaches of containment of terrorism have a preventive, punitive, retributive, restrictive and obligatory nature, and their components include legal status, early intervention in imminent danger, non-entry into the criminal proceedings and exceptional which would be taken against suspects of terrorist crimes. Preemptive measures have justification bases such as precautionary, risk management, difficulty in prosecuting perpetrators, transforming the concept of liability and reducing damages

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preemptive measures
  • Surveillance
  • Precrime
  • Early intervention
  • Terrorism management