دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 و 3 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-169 
6. نیمرخ‌سازی جنایی: تکنیکی نوین در شناسایی بزهکاران سریالی

صفحه 91-113

JQCLCS-201507-1039 (R1)

حسین محمد کوره پز؛ سید محمود میرخلیلی؛ عبدالعلی توجهی؛ حمید بهره مند


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1394، صفحه 171-355 بهار و تابستان 1394، صفحه 1-169