دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 و 5 - شماره پیاپی 5، آبان 1394، صفحه 171-355 
ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم

صفحه 257-286

JQCLCS-201510-1065

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ داود اسلامی