عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه قم

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

JQCLCS-201602-1098

چکیده

پول‌شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون‏های بین‏المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول‌شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به‌گونه‌ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض‌اند و ثالثاً پول‌شویی و آنچه در حکم پول‌شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول‌شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون‏های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول‌شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی‌پروایی می‏تواند تحقق پیدا کند که بی‏پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش‌بینی جزای نقدی نسبی در مادۀ 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Elements of Money Laundering in Iran's Anti-Money Laundering Laws and International Conventions

نویسندگان [English]

  • adel sarikhani 1
  • m fathi 2
چکیده [English]

Fighting crime of money laundering as a crime against economic security, has been attempted in many countries. Iranian lawmakers ratified the International Convention of Vienna 1998; Palermo in 2000, and Mérida in 2003 and the need for society to combat money laundering law passed in 1386. But due to lack of expertise in its development, with many of the issues of crime money laundering punishable practical manner so that it does not collide with each other at first, most instances of behavior and evidence of overlapping and committed other criminal laws are in conflict with the Second and Third Money Laundering and what are the same, has been seen as sentence for money laundering. Laundering of proceeds from criminal offenses, contrary to the aforementioned convention theme is encapsulated in the concept of property loss and to determine Hills no criteria specified. Mental element of money laundering with the apparent intention Restitution of property that is a legal concept has been introduced to the wrong kind of punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Economic
  • money laundering
  • Economic crimes
  • Subjective Elements of Crime
  • International Conventions Anti-Money Laundering
منابع

1. قرآن کریم

الف) فارسی

2. آشوری، محمد (1384)، آئین دادرسی کیفری، ج نخست، چاپ دهم، سمت.

3. اردبیلی، محمدعلی (1384)، حقوق جزای عمومی، ج نخست، چاپ هفتم، میزان.

4. استفانی، گاستون (1383)، آئین دادرسی کیفری، ترجمۀ دادبان، حسن، دانشگاه علامه طباطبائی.

5. اسعدی، سید حسن (1386)، جرائم سازمان‌یافتۀ فراملی، چاپ دوم، میزان.

6. باقرزاده، احمد (1388)، پول‌شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین‌المللی، چاپ دوم، میزان.

7. البستانی، فواد افرام (1389)، منجد الطلاب، ترجمۀ بندرریگی، محمد، چاپ اول، انتشارات اسلامیه.

8. بهشتی، محمد (1376)، فرهنگ صبا فارسی، انتشارات صبا.

9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1390)، وسیط در ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، گنج دانش.

10. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه.

11. ژان پرادل (1386)، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمۀ علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، سمت.

12. ساریخانی، عادل (1391)، انواع ترک فعل و مسئولیت کیفری آن از دیدگاه فقه و حقوق کیفری، فصلنامۀ تخصصی سروش عدالت، شماره 13، دانشگاه قم.

13. ساکی، محمدرضا (1388)، آشنایی با جرم پول‌شویی، چاپ دوم، انتشارات جاودانه.

14. سلیمی، صادق (1382)، جنایت سازمان‌یافتۀ فراملی، چاپ سوم، انتشارات جنگل.

15. صالحی، محمدخلیل (92-1391)، عنصر روانی جرم، مقطع کارشناسی‌ارشد رشتۀ حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم.

16. عمید، حسن (1388)، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، انتشارات فرهنگ نما.

17. فلچر، جورج پی (1384)، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمۀ سیدزاده ثانی، سید مهدی، چاپ اول، انتشارات قدس رضوی.

18. قیاسی، جلال‌الدین (1390)، تسبیب در قوانین کیفری، چاپ دوم، انتشارات جنگل.

19. گرایلی، محمدباقر (1389)، پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، چاپ اول، انتشارات قدس رضوی.

20. معین، محمد (1352)، فرهنگ فارسی، امیرکبیر.

21. میرمحمدصادقی، حسین (1388)، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ بیست و پنجم، میزان.

22. نجیب حسنی، محمود (1386)، رابطۀ سببیت در حقوق کیفری، ترجمۀ نیاز زارع، عباس، چاپ دوم، انتشارات آستان قدس.

23. نجفی، محمدحسن (1980)،جواهرالکلام، دارالاحیاء، التراث العربی، بیروت.

24. نوربهاء، رضا (1387)، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست‌وسوم، نشرداد آفرین.

25. همتی، محمدباقر (1391)، تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی، چاپ اول، انتشارات خرسندی.

ب) انگلیسی

26. C.M.V. Clarkson, (1987), Understanding criminal law, Fontana press, London.

27. Steve, Brandon, (1994), An outline of English criminal law, university of London.

28. Andrew, Ashworth, (1992), Principles of criminal law, Oxford University Press.