ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه زنجان

JQCLCS-201510-1065

چکیده

امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه‌های اصلی جامعۀ جهانی است. ازاین‌رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می‌شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین‌المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین‌المللی این عنوان همراه با پول‌شویی مورد بحث قرار می‌گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب‌نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این رویکرد تا زمانی‌که عمده منابع مالی از طریق حمایت‌های مالی ثروتمندان و دولت‌ها تأمین می‌شد، کارامد بود، ولی امروزه با تحولات رخ‌داده در گروه‌های تروریستی نمی‌توان صرفاً با تدابیر اتخاذشده در پول‌شویی به جنگ منابع مالی تروریست‌ها رفت. گروه‌های تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمین‌های تحت اشغال، تجارت و ارتکاب جرایم سازمان‌یافته به‌دست می‌آورند. به‌عبارتی می‌توان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. بر این اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تأمین مالی تروریسم باید علاوه‌بر استفاده از تدابیر مقابله با پول‌شویی به تدابیر توصیه‌شده در اسناد مربوط به جنایات سازمان‌یافته نیز توجه کرد. مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از تلاش جامع‌تری است که در جامعۀ جهانی برای مقابله با تروریسم صورت می‌پذیرد. بر این اساس جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم در ایران بدون ایجاد سازوکارهای دیگر حقوقی مقابله با تروریسم راه‌حل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست. این مقاله علاوه‌بر تحلیلی مبنی بر تغییر الگوی تأمین مالی تروریسم، سیاست کارامد در این حوزه را نیز بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Penal Nature of Terrorist Financing

نویسندگان [English]

 • davoud islame 1
 • d eslami 2
چکیده [English]

The fight against terrorism is one of the main concerns of the international community. The different approaches to political, military and legal in this regard will be designed and implemented. One of the ways many have noted that the international instruments; combating the financing of terrorism. In the majority of these international instruments as discussed with money laundering takes place, because experts believe there are many similarities between the two. This approach until major financial resources through the financial support of the rich and the government was providing was efficient But today's developments in terrorist groups can not be measures taken to fight money laundering and terrorist financing Terrorist groups today gain its financial resources from land occupied and organized crime. In other words, we can say that today the world is faced with economic terrorism. Accordingly, for designed Efficient system for fight against terrorism financing, must be in addition to money laundering measures recommended in the documents relating to organized crime, as well as our attention. Unfortunately, in our country so far have not criminalize the financing of terrorism in an independent manner and that the bill under consideration in parliament and the Guardian Council set with the approach of the alliance between money laundering and financing of terrorism. This article In addition to an analysis of changing patterns of terrorist financing efficient policy in this area will also be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financing of Terrorism
 • money laundering
 • Organized Crime
 • terrorism
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. بقایی هامانه، اسماعیل (1380)، تروریسم بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل، نشریۀ راهبرد، شماره 21.
  2. حکیمی‌ها، سعید (1384)، مقایسۀ تروریسم و جرم سازمان‌یافته، مصباح مجلۀ علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، ش 61.
  3. شمس ناتری، محمدابراهیم (1380)، بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان‌یافته با رویکرد به حقوق جزای بین‌المللی، رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
  4. شمس ناتری، محمدابراهیم (1383)، جرائم سازمان‌یافته، مجلۀ فقه و حقوق، شماره 1.
  5. صنوبر، ناصر (1393)، اقتصاد تروریسم،انتشارات بورس.
  6. عالی‌پور، حسن (1385)، پول‌شویی تهدیدی علیه امنیت ملی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی،سال نهم، شماره دوم
  7. عباسی، اصغر (1393)، حقوق کیفری اقتصادی، مبارزه با پول‌شویی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران، نشر میزان.
  8. عبدالهی، محسن (1381)، پیامدهای حوادث یازده سپتامبر بر مبارزه با تروریسم، ماهنامۀ حقوقی، شماره اول.
  9. فیرحی، داود؛ ظهیری، صمد (1387)، تروریسم؛ تعریف،تاریخچه و رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیدۀ تروریسم، فصلنامۀ سیاست، دورۀ 38.
  10. کارگری، نوروز (1391)، درون‌مایه‌های تروریسم، تهران، نشر میزان.
  11. گروه ضربت اقدام مالی (فتف) (1392) استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، ترجمۀ فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی، تهران، نشر تاش.
  12. لایحۀ مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تاریخ چاپ 6/8/1394.
  13. لایحۀ مبارزه با تروریسم، تاریخ چاپ 28/8/1382.
  14. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (80- 1379)، تقریرات درس جرم‌شناسی (بزهکاری مزمن، پیشگیری زودرس، جرایم سازمان‌یافته)، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

  ب) لاتین

  A. Books and Articles

  1. Adames, James, (1986), The Financing of Terror, London: New English Library.
  2. Barrett, Richard, (2012), PREVENTING THE FINANCING OF TERRORISM, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 44 Issue 3.
  3. Bruce G. Ohr, EFFECTIVE METHODS TO COMBAT TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN CRIMINAL JUSTICE PROCESSES, (2002)
  4. Byman,Daniel, Al Qaeda, the Islamic State, and the Global Jihadist Movement: What Everyone needs to know,oxford
  5. Dandurand, Yvon(2004), LINKS BETWEEN TERRORISM AND OTHER FORMS OF CRIME, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy
  6. F. Kohlmann, Evan,(2006), THE ROLE OF ISLAMIC CHARITIES IN INTERNATIONAL TERRORIST RECRUITMENT AND FINANCING , Printed in Denmark by Vesterkopi, free of charge from www.diis.dk
  7. FATF REPORT,(2015),Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant
  8. Gertz, B,(2015), “New al Qaeda Group Produces Recruitment Material for Americans, Westerners” The Washington Free Beacon,http://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-groupproduces-recruitment-material-for-americans-westerners
  9. Global Terrorism Index 2015, MEASURING AND UNDERSTANDING THE IMPACT OF TERRORISM, INSTITUTE FOR ECONOMIC&PEACE
  10. Gonzalez, Elsie,(2013), 'The Nexus between Human Trafficking and Terrorism,Organized Crime: Combating Human Trafficking By Creating a Cooperative Law Enforcement System', Student Scholarship
  11. Jean-François ,Thony,(2002), MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING: AN OVERVIEW , see in https://.imf.org/
  12. 12-Kantor, Mark(2002), Effective enforcement of international obligation to suppress the financing of terror,American Society of international law
  13. M. Cherif, Bassioun,,(2001),Investigating International Trafficking In Women And Children For Commercial Sexual Exploitation, THE INTER-AMERICAN CHILDREN'S INSTITUTE OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES,2 Int’l Human Internationale
  14. Maher,S.,and Carter,J (2015),“Analyzing the ISIS‘twitter storm”,WarontheRocks, see in: http://warontherocks.com/2014/06/analyzing-the-isis-twitter-storm/
  15. Marin, Florica,(2015), TERRORISM FINANCING. CONNECTIONS TO ORGANIZED CRIME, CRIMINAL LAW REVIEW see in http://www.criminallawreview.eu/
  16. Miller, G. (2014), “Airstrikes against Islamic State do not seen to have affected flow of fighters to Syria”, Washington Post,
  17. Muhyadin Ahmed Roble,(2010), Al-Shabaab Razes Somali Forests to Finance Jihad, TERRORISM MONITOR see in: http:y/www.jamestown.org/ uploads/media/TM_008_dadc5d.pdf.
  18. Schott.Paul Allan,(2006),Refrence Guid to Anti money Laundering and Combating the Financing of Terrorism The Word Bank.Second Edition
  19. Shelley, Louise I,(2014), 'ISIS, Boko Haram, and the Growing Role of Human Trafficking in 21st Century Terrorism", Cambridge University Press
  20. TERRORIST FINANCING(2008),FATF,see in www.faftf-gafi.org
  21. Warrick, J.(2013) “Private Donations Give Edge to Islamists in Syria, Officials Say”, The Washington Post, www.washingtonpost.com/world/national-security/private-donations-give-edge-toislamists-in-syria-officials-say/

  B. Documents and Conventions

  1. Afghanistan Opium Survey 2014/UNODC REPORT NOVEMBER 2014Survey
  2. Country Reports on Terrorism 2013/ United States Department of State Publication /Released April 2014
  3. E.U.Directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing,2005/60/EC
  4. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,1999
  5. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation the FATF Recommendations,2012
  6. Security Council /Resolution 1373 (2001)/ see in:United Nations S/RES/1373(2001)
  7. Security Council /Resolution 2133 (2014)/ see in: United Nations S/RES/2133(2014)
  8. Security Council /Resolution 2161 (2014)/ see in: United Nations S/RES/2161(2014)
  9. Security Council /Resolution 2166 (2014)/ see in: United Nations S/RES/2166(2014)
  10. Security Council /Resolution 2170 (2014)/ see in: United Nations S/RES/2170(2014)
  11. Security Council /Resolution 2199 (2015)/ see in: United Nations S/RES/2199(2015)
  12. Security Council /Resolution 2253 (2015)/ see in: United Nations S/RES/2253(2015)
  13. Security Council /Resolution 731 (1992)/ see in: United Nations S/RES/731(1992)
  14. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001
  15. UNODC Model Money Laundering,Proceeds of Crime and Terrorist Financing Bill 2003

  C. Internet sites

  1. http://www.mefa.ir/
  2. http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm
  3. http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2308.aspx
  4. http://www.vox.com/2015/5/19/8625459/isis-cash-nyt
  5. http://www.washingtontimes.com/news/2014/oct/23/isis-best-funded-terrorist-group-earth-treasury/?page=all