تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه ملایر

JQCLCS-201601-1089

چکیده

با توجه به فقدان دادگاهی بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهدۀ دادگاه‌های داخلی است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به‌روزرسانی آنها، زمینۀ محاکمۀ دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده‌اند. دادگاه‌های ایران نیز در پاره‌ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه‌دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی‌شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب‌های بین‌المللی را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction of Iranian Courts over the Piracy

نویسندگان [English]

 • Ali khaleghi 1
 • sajad kazemi 2
چکیده [English]

In the absence of an international court with jurisdiction over the perpetrators of piracy, these are the domestic courts that establish their jurisdiction over it. In recent years, many countries have enacted laws or revised their laws for the trial of pirates. Concerning Iran, the criminal courts are competent to try these offenders on the basis of territorial, universal and personal (active or passive) principles in certain cases. But, in other cases, this jurisdiction is not applicable to piracy. This paper shows that, like some other legislation, the Iranian laws must be revised in order to be applicable to all kind of pirecies perpetrated in our era.

کلیدواژه‌ها [English]

 • personal jurisdiction
 • Piracy
 • Law of the Sea Convention
 • Universal jurisdiction
منابع

الف) فارسی

 1. پوربافرانی، حسن (1388)، حقوق جزای بین‌الملل، چ دوم، نشر جنگل.
 2. ------------- (1382)، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه در حقوق جزای بین‌الملل و ایران، نامۀ مفید، ش 43، مرداد و شهریور .
 3. جاویدزاده، علی اوسط (1376)، صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین‌الملل، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد پیوسته، دانشگاه امام صادق (ع).
 4. حسینی‌نژاد، حسینقلی (1373)، حقوق کیفری بین الملل، چ اول، میزان.
 5. خالقی، علی (1390)، جستارهایی از حقوق جزای بین الملل، چ دوم، شهر دانش.
 6. --------- (1391)، آیین دادرسی کیفری، چ هجدهم، شهر دانش.
 7. زرکلام، ستار (1370)، تعارض قوانین جزایی در مکان (تحلیل مادۀ 3 قانون راجع به مجازات اسلامی)، رسالۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.
 8. شکری، رضا؛ سیروس، قادر (1382)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چ دوم، نشر مهاجر.
 9. فروغی، فضل‌الله (1387)، مطالعۀ تطبیقی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمریکا، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 38، ش 2، تابستان.
 10. گلدوزیان، ایرج (1371)، حقوق جزای عمومی ایران، چ سوم، ج اول، انتشارات دانشگاه تهران.
 11. محسنی، مرتضی (1375)، دورۀ حقوق جزای عمومی، چ دوم، ج اول، نشر گنج دانش.
ب) انگلیسی

 1.  Archibugi, Daniele and Marina Chiarugi(2010), Looking for a Jurisdiction for Somali Pirates, Italian National Research Council, IRPPS, October.
 2. Chang, Diana(2010), Piracy Law and theEffective Prosecution of Pirates, Boston College International law Review.
 3. Dutton, Yvonne(2010), Bringing Pirates to Justice: A Case for Including Piracy within the Jurisdiction of the International Criminal Court, Chicago Journal of International Law, Vol. 11, No. 1, p. 201, Summer.
 4. Dickinson, D. Edward (1994), Is the Crime of Piracy Obsolete?, 38 HARV.L.REV.
 5. Elagab, Omer(2010), SOMALI PIRACY AND INTERNATIONAL LAW: SOME ASPECTS, 24 A&NZ Mar LJ.
 6. Ginkel, - Bibi van and Lennart Landman(2012), In Search of a Sustainable and Coherent Strategy, Journal of International Criminal Justice 10.
 7. Guilfoyle, Douglas(2012), Prosecuting Somali Pirates, Journal of International Criminal Justice 10 .
 8. Goodwin. Joshua Michael(2006), Universal Jurisdiction and the Pirate, Vanderbilt Journal Of Transnational Law, vol 39.
 9. Kenneth, c.Randal(1988), Universall Jurisdiction under International Law, Texas Law Review, Vol 66.
 10. Kontorovich, Eugene(2004), Implementing Sosa v. Alvarez- Machain: What piracy Reveals About the Limits of the Alien Tort Statute, 80 Notre dame L. REV. 111, 142-45.
 11. Sterio, Milena(2009), Fighting Piracy in Somalia (and Elsewhere): Why More Is Needed, Cleveland-Marshall College of Law, September.