دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 157-327 
مشخصه‌های گفتمانی فرایند جرم‌انگاری ارتشاء در دهه 1360 خورشیدی

صفحه 157-177

10.22059/jqclcs.2018.65299

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محمد فرجیها؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه


تاملی بر بزه ورشکستگی به تقصیر

صفحه 203-225

10.22059/jqclcs.2018.234201.1206

علی رضا محمد زاده وادقانی؛ محمد معین امیرمجاهدی