تبیین جرم انگاری حداقلی از منظر اخلاقی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می‌باشند و هر حکم قانونی‌ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می‌شود تا کتاب قانون به توصیه‌نامه‌ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی‌های اشخاص می‌انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می‌نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی از جمله ضمانت اجراهای کیفری دارند. بر این مبنا می‌توان گفت که در تقنین حداقلی، تقنین کیفری یا همان جرم‌انگاری کمترین حد از این حداقل را به خود اختصاص خواهد داد. این دیدگاه با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد اخلاقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اخلاق‌مدارانه به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر نمودن اراده آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست. بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی نیازمند آزادی اراده اشخاص در اجرای نیات خود بوده تا چنانچه معروفی به فعل و منکری به ترک فعل انجامید، این فعل و ترک فعل را ناشی از تمایلات اخلاقی اشخاص بدانیم و نه برخواسته از ارعاب قانونی تا بدین ترتیب جامعه‌ای با رفتارهای اخلاقی و متشکل از انسان‌های اخلاق‌مدار بسازیم. آنچه در ادامه خواهد آمد در جهت بسط مفهوم جرم‌انگاری حداقلی از این منظر اخلاقی است.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expressing Minimalistic Criminalization in the Light of Moral Aspects

نویسندگان [English]

  • s z 1
  • m n 2
1 a
2 a
چکیده [English]

Substantially, legal rules, containing their own orders and punishments, are to be supported by two or more sanctions in order to prevent the legal system to transform into mere recommendations, thus all imperatives will be guaranteed by the system of sanctions. These orders and imperatives must be circumscribed to demarcations necessary for social life since they lead to limitations in individuals’ freedom space. The most part of these sanctions legitimate in only necessities are, inter alia, non-criminal including civil, administrative and corporate sanctions and only a tiny realm of ordinances need strong backing as to criminal ones. Therefore, we’ve found it right to express that in minimalistic criminalization, a criminal type would contribute the least tinge of the concept. Such an approach is expandable due to various theories as to moralistic one. As a moralistic illustration is imagined about the society, neither enactment legal criterions nor affection on individual’s volition subject to an intimidation from implementing sanctions is needed specifically. Moralistic proliferation and the procurement of appropriate foundations for the sake of moral reactions does require a freedom in volition for making decisions come true in order to be able to concern actions derived from people’s tendencies and not from legal intimidation particularly when an action is done and an omission is undone. Therefore, a society accompanied by moralistic behaviors containing virtue-oriented men, will absolutely be emerged. What comes in the following pages is focused on expounding the minimalistic criminalization in the moral respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminalization
  • Morality
  • law
  • Freedom
  • Decision
1 . آقاکی، مجید ) 1386 (، مکاتب کیفری، انتشارات ورسندی، ا نخست.

2 . بخشاکع اردستانی، احمد ) 1383 (، سیر تارکخی اندکشههای سیاسای در غارب ، تهاران، انتشاارات آوای ناور، اا نخست.

3 . ودابخشی، عبدالله ) 1389 (، تماکز بنیادکن حقوق مدنی و حقوق کیفری، مؤسسه مطالعات و پاهوهع هاای حقاوقی شهر دانع، ا نخست.

4 . دلماز مارتی، میری ) 1395 (، نظامهای بزرگ سیاست جناکی، ترجمه علیحسین نجفی ابرنادآبادی، نشار میازان، ا سوم.

5 . زکباکلام، صادق ) 1388 (، پن گفتار در باب حکومت، تهران، انتشارات روزنه.

6 . شیخ روسی ) 1414 هجری قمری(، أمالی، نشر دارالثقافه، ا نخست.

7 . غلامی، حسین ) 1392 (، اصل حداقل بودن حقوق جزا، تهران، نشر میزان، ا نخست.

8 . غلامی، حسین ) 1395 (،کیفرشناسی، تهران، نشر میزان، ا نخست.

9 . کاپلستون، فردرکی ) 1375 (،تارکخ فلسفه از ولف تا کانت، ترجمه اسماعیل ساعادت و مناو هر بزرگمهار، جلاد 6 ،

تهران، انتشارات سروش.

10 . لطفآبادی، حسین ) 1384 (،  روانشناسی تربیتی، تهران، انتشارات سمت، ا نخست.

11 . محمدرضاکی، محمد ) 1379 (، تبیین و نقد فلسفه اولاقی کانت، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

12 . مطهری، مرتضی ) 1361 (، عدل الهی، تهران، انتشارات صدرا، ا دوم.

13 . نجفی ابرندآبادی، علیحسین، تقرکرات درز جامعهشناسی جناکی، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشاگاه شهید بهشتی، تدوکن مهدی صبوریپور، نیمسال دوم تحصیلی 84 - 83.

14 . نجفی ابرندآبادی، علیحسین، تقرکرات درز جرمشناسی )جهانی شدن جرم(، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مفیدقم، تدوکن سمانه راهری و عارفه شیخالاسلامی، آذر 1391 .

15 . هابز، توماز ) 1395 (، لوکاتان، وکراکع و مقدمه از سی بی مکفرسون، ترجمه حسین بشیرکه، تهران، نشر نی، ا دهم.

16 . هادی، اسماعیل ) 1373 (، منابع حقوق در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ا نخست.

17 . هرکسون، راز ) 1387 (، حکومت و اولاق، حق و مصلحت، مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حاق و فلسافه ارزش، ترجمه محمد راسخ، انتشارات ررح نو، ا سوم.

18. Becker, Howard (1963), Outsiders: Studies in Sociology of Deviance, New York, Free Press.

344 دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

19. Bernard, Bosanquet (1923), The Philosophical Theory of the State, London, Macmillan.

20. Bentham, Jeremy (1802),  raites de legislation civile et penale, 3vol, publies en francais Par Et, Dumont, Paris.

21. Green, Thomas Hill (1931), Lectures on the Principles of Political Obligation, London, Longmans

22. Godwin, William (1976), Enquiry Concerning Political Justice, Harmondsworth, Penguin.

23. Fitzgerald, Mike & McLennon, Gregor & Pawson, Jennie (1981),  Thinking Seriously about Crime: Some Models Of Criminology, in: Crime and society: Readings in History and Theory, London, Routledge and kegan paul.