تاملی بر بزه ورشکستگی به تقصیر

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه­اش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم­انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاست­های تقنینی، دستخوش تغییر می­گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار مفهوم ورشکستگی، به رویه قضایی نیز سرایت یافته که البته تغییر قوانین کیفری نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است. با توجه به گوناگونی دکترین و آراء قضات در ابعاد این بزه (ازجمله عمدی یا غیرعمدی بودن و ...) و همچنین رویکرد نوین قوانین کیفری نسبت به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیشِ ­رو داشتن تصویب لایحه جدید قانون تجارت، ضروری می­نماید ضمن بررسی دقیق مفهوم و عناصر این بزه (بخش اول)، به مسؤولیت کیفری بازرگان حقوقی و قابلیت اعمال مجازات­های مقرر بر وی (بخش دوم) پرداخته شود.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consideration in Crime of Negligent Bankruptcy

نویسندگان [English]

  • alireza mohammad zadeh vadeqani 1
  • mohammad moein amirmojahedi 2
1 Faculty of law and political science department of private law associate Tehran university , tehran, iran
2 Master of private law at Tehran University (farabi campus), iran
چکیده [English]

Negligent bankruptcy is a crime against property that its criminal title has specified in article 541 and 542 of Iran Commercial Code, and it has been criminalized in article 543 of that code. Its current punishment is specified in article 671 of Tazirat code of 1996. Through time passing, business requirements and legislative policies are subject to change. That is why different and scattered legal opinions in concept, elements and position of this crime, along the concept of bankruptcy, have extended to judicial procedure, although changes of criminal law have been effective in this matter. Due to the differences in doctrine and judicial decisions in dimension of this crime (including intentionally or unintentionally and etc…), and the new approach of criminal law to accept criminal liability of legal entities, and having ratification of new commercial code, it is necessary in addition to exact consideration in concept and elements of this crime(part 1), we are studying criminal liability of commercial legal person and capability of certain punishments imposed on him as well(part 2).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Bankruptcy"
  • "Criminal liability"
  • "Culpa"
  • "Culpable bankruptcy"
  • "Legal personality"
.1 آقایی نیا، حسین )1385( ، جرائم علیه اشخاص، صدمات معنوی، تهران: میزان.

.2 اسکینی، ربیعا )1395( ، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، ج 5 ، چ 21 ، تهران: سمت.

.3 اردبیلی، محمدعلی )1392( ، حقوق جزای عمومی، ج 2 ، چ 28 ، تهران: میزان.

.4 باهری، محمد، )1381( ، حقوق جزای عمومی )تقریرات(، تهران: نتر رهام.

.5 پوربافرانی، حسن )1390( ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: نتر جنگ .

.6 دمرنیلی، محمد؛ قرایی، محسن و حاتمی، علی، )1395( قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: دادستان.

.7 ستوده تهرانی، حسن )1395( ، حقوق تجارت 4 ، تهران: انتتارات دادگستر.

.8 سماواتی، حتمتالله )1391( ، بررسی دقیق پیرامون اعسار: نظری، کاربردی و تطبیقی...، چ 2 ، تهران: کمالان.

.9 شریفی، محسن )1392( ، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان، چ 1 ، تهران: میزان.

.10 شمسناتری، محمدابراهیم و دیگران )1393( ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ج 1، چ 2 ، تهران: میزان.

.11 صانعی، پرویز )1382( ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتتارات برح نو.

.12 فرجاللهی، رضا )1388( ، مسؤولیتکیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه، تهران: میزان.

.13 فلچر، جورج پی )1389( ، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سیدمهدی سیدزاده ثانی، چ 2، انتتبارات دانتبگاه علوم رضوی.

.14 قائم مقام فراهانی، محمدحسین )1389( ، حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه، تهران: میزان.

.15 عرفانی، محمود )1392( ، حقوق تجارت جلد سوم، چ 4 ، نتر جهاد دانتگاهی.

.16 متین، احمد )1337( ، مجموعه رویه قضایی قسمتکیفری، آراء 1311 تا 1337 ، تهران: بینا.

.17 محمدخانی، عباس )1395( ، عنصر روانی جرم، ج 1 ، چ 1، تهران: میزان.

.18 محمدزاده وادقانی، علیرضا و امیرمجاهدی، محمدمعین )1396( ، حقوق تجارت ) 4( ورشکسبتگی و امبور تصبفیه، چ 2 ، تهران: مجد.

.19 موسوى بجنوردى، سید محمد )1401 ه ق ( ، قواعد فقهیه، ج 2 ، تهران، مؤسسه عروج.

.20 میرمحمدصادقی، حسین  1392( جرایم علیه اشخاص، چ 12 ، تهران: میزان.

.21 رحمدل، منصور )تابستان 1386 (، ورشکستگی بهتقصیر، فصلنامه حقوق دانتکده حقبوق و علبوم سیاسبی، ص 114 - 138 .

.22 رحمدل، منصور )مهر 1385 (، مقاله ورشکستگی بهتقلب، موسسه مطالعات و پژوهشهایحقوقی،ص 159 - 185 .

.23 حجتی، مهدی )بهار 1385 (، بررسی ورشکستگی از منظر جزایی، مجله دادگستر، ش 21 . تأملی بر بزه ورشکستگی به تقصیر 225

.24 محمدزاده، علیرضا و امیرمجاهدی، محمبد معبین )تابسبتان 1396 (، بازرگبان متوقبف و اعمبال متقلبانبه، فصبلنامه مطالعات حقوق خصوصی )فصلنامه حقوق سابق دانتگاه تهران(، دوره 47 ، ش 2 ، صص 325 - 343

.25 مهدیپور، حمید )تنظیم( )آبان 1385 (، میزگرد: گزارش آخرین نتست قضایی استان )پاس به پرسبش هبای 304 تا 306 (، مجله قضاوت، شماره 27 .

.26 موسوی مجاب، سید درید و رفیع زاده، علی )زمستان 1394 (، دامنه مسؤولیت کیفبری اشبخاص حقبوقی در قبانون مجازات اسلامی 1392 ، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری  انتگاه علامه بباببایی، سال نهارم، شماره 13

27. Nathalie Martin with Stewart Paley (2006), The New Bankruptcy Law And You, John Wiley & Sons, Inc , Hoboken, New Jersey.

28. Dominique Vidal  (2010), Droit de l’entreprise en difficulte’ , e’d. Lextenso,3 edition.