مداخله شخص ثالث در دادرسی کیفری؛ جلوه‌ها و موانع

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون‌گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش‌بینی‌ شده است؛ اما تابه‌حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی‌های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش‌های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه‌های کیفری و نبود رویه‌ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه‌های مداخله شخص ثالث در دادرسی‌های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده‌هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه‌ها در این خصوص به دست آمد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که از مهم‌ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم‌چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون‌گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می­توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه‌های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن‌ها و هم‌چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید صرف به‌تصریح در قانون می‌باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه‌حل مناسبی در این زمینه است.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

intervention of third party in criminal proceedings

نویسندگان [English]

  • mahmood saber 1
  • somayeh khalighazar 2
1 Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In the Code of Criminal Procedure, rights of litigants have been always the focus of attention lawmakers. However, rights of third parties have not been considered in any criminal proceedings yet. One of the challenges faced by third parties is their presence rejection in criminal courts and also the lack of unique precedent in this regard. The aim of this study is introducing aspects of the intervention of third parties and barriers to this intervention. The methodology of this study is based on the description and analysis of third parties literature review, the observation of court process in this regard. Findings of this research demonstrate that the most important deficiency of the Criminal Procedure Code in the regards of intervention of third parties in criminal cases is the lack of clear legislation. However, according to some legal provisions such as Article 418 of Code of Civil Procedure, Article 215 of Islamic Penal Code and Article 148 of Code of Criminal Procedure, indicates the importance of a third party in criminal procedure and its adoption by the legislator. Analyzing of Res Judicata Reflects the lack of complete terms of realization of this principle in relation to financial aspects of criminal judgments, is. Solutions that can be offered to reduce conflicts of the vote, is to consideration judicial procedures accepting third party and inspiring from them, As well as paying attention to the content of mentioned articles and not emphasis exclusively on stipulating in law; because judicial interpretations is as an appropriate solution in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third-Party
  • Criminal Cases
  • The Protest
  • res judicata
.1 آخوونی، وحمود ) 1844 (، آیین دادرسی کیفری، ج 1، چ 18 ، جهراق، وشر نزارت فرهنگ ن ارش د اسلاوی.

.5 و نی، ف خر ) 1835 (، لب ش ص ث د در دع نی کیفری، چ 1، جهراق، وشر نگل.

.8 . پورآذر، علی ) 1843 (،

اوک ق وناخلق ث د در دعوای کیفری، وشریق پی م آووزش، س هشتم، شم ر 81

.8 حسین زاد ینی درق، وهنی ) 1831 (، دعوای لب ث د در حقوق ایراق، پ ی ق و وق ک رشن سوی ارشون، داوشوگ آزاد

اسلاوی ناحن جهراق ورکزی، داوشکن حقوق ن علوم سی سی.

.2 خ دقی، علی ) 1832 (، آیین دادرسی کیفری، ج 1، چ پ 81 ، جهراق، وشر شهر داو .

.6 خ دقی، علی ) 1848 (، وحتوا ن یگ ن عن ونع وح کمق وجند در حقوق وزای وو ین ادملول ن ایوراق، علووم نو یی

وجموعق وق لات در ججلیل از است د دکتر وحمن آشوری، چ 1، جهراق، وشر سم .

.1 س س وی ق، اویر ) 1843 (،

ن عن اعتب ر اور و توم کیفری ن شرایط اسوتن د آق در حقووق ایوراق ن فراوسوق ، وشوریق ر ا

نک د ، س دنم، شم ر سوم.

.4 س ی، ورضیق ) 1843 (، طواری و شی از دخ د اش ا ث د در دادرسی، پ ی ق و وق ک رشن سی ارشن، داوشگ جهوراق،

داوشکن حقوق ن علوم سی سی.

.3 شمس، عبنالله ) 1842 (، آیین دادرسی ونوی دنر پیشرفتق، ج 8، چ 12 ، جهراق، اوتش رات دراک.

.11 صنر زاد افش ر، سین وحسن ) 1848 (، آیین دادرسوی وونوی ن و زرگو وی، چ 4، جهوراق، اوتشو رات داوشوگ علاووق

طب طب یی.

242 دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 6931

.11 عزیزی، علیرض ) 1844 (،

پیشینق ن وب وی حم ی از وز دین ن وتهم در فراینن دادرسی کیفوری ، فصولن وق حقوونی

. گوا ، ش 18

.15 ک جوزی ق، و صر ) 1846 (، اعتب ر اور نض نت شن در دعوای ونوی، چ 1، جهراق، وشر ویزاق.

.18 گلننس ویب ری، ر با اکبری، ه ونار ) 1844 (،

عواول اوس وی اط دق دادرسی در اوور کیفوری ، وجلوق جحقیقو ت

. حقونی، ش 83

.18 وتین دفتری، احمن ) 1831 (، آیین دادرسی ونوی ن و زرگ وی، ج 5، چ 8، جهراق: وشر وجن.

.12 وه ری، علی ) 1835 (، وبسوط در آیین دادرسی ونوی، ج 8، چ 8، جهراق: اوتش رات فکر س زاق.

.16 وورنزی، ک وبیز ) 1813 (

اونی نض یی ن س زو ق نض در مهوری اسلاوی ایراق، فصلن وق وع دعو ت راهبوردی،

. دنر 8، ش 11