تحلیل حقوقی اعلام جرم در تعقیب کیفری

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسی‌های کیفری و لزوم تحلیل حقوقی آن همراه بود. ازیک‌طرف اعلام جرم در مقایسه با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم اشتراکاتی دارد که به نحو شایسته موضوع تفکیک قانونگذار قرار نگرفته است، از طرفی نیز پیش‌بینی تقنینی اعلام جرم در قالب مصادیقی چون شخصیت اعلام‌کننده‌ جرم، جرمِ موضوع اعلام و اینکه کدام مقام صلاحیتدار دریافت نهایی اعلام جرم تلقی می‌گردد نیازمند بازشناسی جامع است. درنهایت نیز شرایطی که می‌بایست در قوانین به‌منظور افزایش اثربخشی اعلام جرم پیش‌بینی گردند، از شیوه اعلام جرم تا ضمانت اجراهای ناظر به عدم اعلام جرم، اعلام جرم توأم با سوءنیت و نیز اعلام جرم غیراصولی مباحث مهمی هستند که فقدان تحلیل‌ها در آنها کامل مشهود است. در همین راستا، به نظر می‌رسد که لزوم پیش بینی ضابطه مند و دقیق اعلام جرم در تفکیک از گزارش جرم و نیز اشاره به ضمانت اجراهای عدم تعقیب مسبوق به اعلام های جامعوی می تواند به رویه های قضایی جهتی اثربخش بدهد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal analysis of Declaration(impeachment) of crime in criminal prosecution

نویسندگان [English]

  • alireza Mehdipour moghadam 1
  • Bagher Shamloo 2
1 Naragh Azad Elamic University
2 faculty of law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Nowadays, in order to increase the speed of prosecution of crimes, the legislatures have tried to place a foothold in the community, NGOs, government agencies and their employees in order to cope with the delinquency of the perpetrators and increase the protection of some victims. To this end, the acceptance of a position for the activities of the NGO's was in Article 66 of the 1392 (Rev. 1394), with the complete annulment of the indictment in criminal proceedings and the necessity of its legal analysis. On the one hand, the offense is compared with concepts such as complaints of crime and mass media reports that do not adequately address the issue of the separation of legislatures; on the other hand, the legislative prediction of a crime is based on examples such as the person who declares the crime, the crime of the proclamation And which competent authority receives the final recognition of a crime requires comprehensive recognition. Finally, the conditions that should be envisaged in the laws to increase the effectiveness of the declaration of crime are from the method of announcing a crime to guaranteeing non-proclaimed performances, declaring a crime with maladministration, as well as declaring a non-principled crime as important issues as the lack of The analyzes are perfect in them. In the same vein, it seems that the need for a precise and accurate prediction of a crime to be distinguished from a crime report, as well as a reference to the guarantee of non-prosecution actions for public statements, can provide effective judicial procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime statement
  • crime announcer
  • crime report
  • Criminal Prosecution
  • legal conditions
1. آشوری، محمد ) 2938 (، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ بیستم تهران، انتشارات سمت

2. آقایی جنت مکان، حسین ) 2932 (، حقوق کیفری عمومی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل

3. اردبیلی، محمدعلی ) 2939 (، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ بیستم تهران: نشر میزان

4 باباخان بک، سارا ) 2931 (، رویکرد حقوق ایران و کانلاادا بلاه نقلاش نهادهلاای جلاامعوی در تعقیلاب دعلاوای کیفلاری پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی

5. تدین، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی

6. جمشیدی، علیرضا ) 2931 (، سیاست جنایی مشارکتی، چاپ اول، تهران: نشر میزان

7. رسلااله دکتلا ری ،» جهانی شدن حقوق کیفری شکلی در جلارایم سلاازمان یافتلاه بلاین الملللای « ،) 1. جوانمرد، بهروز ) 2931 حقوق جزا و جرم شناسی، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

8. خالقی، علی ) 2938 (، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات شهر دانش، چاپ سی و پنجم

9. خالقی، علی ) 2931 (، نکته ها در آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم تهران: انتشارات شهر دانش

10 . دلماس مارتی، ،) میری) 2951 نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، جللاد نخسلات، چاپ اول، تهران: نشر میزان

11. سازوکارهای حقوق کیفری ایران در زمینه حق دادخواهی کودکان بزه دیلاده )حلاق بلار « )

12 . زینالی، امیرحمزه، ) 2939 مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، ش 9 ( ،») شکایت

13 . کربلایی احمد، عاطفه ) 2931 (، حق دادخواهی نهادهای جامعوی در قلمرو عدالت کیفری ایران با نگلااهی بلاه آیلاین دادرسی کیفری 2931 . پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، قزوین: دانشلاگاه آزاد واحلاد عللاوم وتحقیقات قزوین

14 . کریمی، فاطمه ) 2938 (، حمایت از گزارشگران فساد، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسلای شلایراز: ئدانشگاه شیراز سازمانهای غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عملاومی )بلاا « ،)

 15 . کوشکی، غلامحسن ) 2931 پژوهش حقوق کیفری(، ش 1 ( ،») نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری

16 . صانعی، پرویز ) 2953 (، حقوق و اجتماع، چاپ دوم، تهران، انتشارات طرح نو تاثیر نوع جرم، اهمیت و محل ارتکاب آن بر علادم گلازارش جلارایم از جانلاب « ،)

 17 . صفاری، علی و سحر سیفی ) 2931 مجللاه تحقیقلاات حقلاوق خصوصلای و کیفلاری )دانشلانامه حقلاوق و ،» افراد به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی سیاست(، ش 19

18 . نیازپور، امیرحسن ) 2936 (، درس گفتار آیین دادرسی کیفلاری، کتلااب دوم، دعلااوی ناشلای از جلارم )مرحللاه پلایش دادرسی(، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، تابستان.