صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل هواپیمای در حالت پرواز در حقوق جزای ایران و بین الملل

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

قلمرو حاکمیت، به‌عنوان ضابطه تشخیص صلاحیت سرزمینی، شامل سه منطقه، زمینی، دریایی و هوایی است. قلمرو هوایی صلاحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقه است به دلیل شناور بودن این وسیله، که ممکن است از فضای چند کشور عبور کند، (علاوه بر خود هواپیما که تابع اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحب‌پرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشور است) و تنوع و پیچیدگی سایر مسائل مرتبط با آن، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. گاهی در قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی یک کشور جرائمی ارتکاب می‌یابد که ممکن است همه عوامل دخیل در آن؛ داخلی باشند و یا ممکن است عامل یا عنصر خارجی در آن دخیل باشد. در حالتی که همه عوامل دخیل در جرم؛ داخلی هستند، در مورد کشور صالح به رسیدگی، اختلافی به وجود نمی‌آید. اختلاف زمانی ایجاد می‌شود که یک عنصر خارجی در جرم ارتکابی دخیل باشد اینجاست که بحث صلاحیت کشورها در رسیدگی به جرم ارتکابی مطرح می‌گردد. درواقع درصورتی‌که کشورهای مختلفی به استناد اصول مختلف بین‌المللی همچون اصل صلاحیت سرزمینی یا شخصی و یا جهانی؛ خود را صالح به رسیدگی بدانند، طرق حل اختلاف چگونه است؟ قوانین داخلی ایران و کنوانسیون‌ها و معاهدات مختلف بین‌المللی چه راه‌حل‌هایی جهت تعیین کشور صالح پیش‌بینی نموده‌اند؟ مقاله حاضر با در نظر گرفتن حقوق داخلی ایران و کنوانسیون‌ها و معاهدات مختلف بین‌المللی ضمن تجزیه‌وتحلیل قوانین و معاهدات مربوط به قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی به بررسی یکی از انواع جرائم ارتکابی در این قلمرو یعنی جرائم ارتکابی داخل هواپیما پرداخته و درنهایت طرق حل اختلاف بین کشورها را بیان خواهد نمود.

تازه های تحقیق

ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction to investigate over crimes on the plane flight mode on Iran and the international criminal law

نویسنده [English]

  • babak mohammadi kerachi 2
2 M.A in Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

Territory sovereignty, territorial jurisdiction recognition criteria, including area, land, sea and air.Air area, in the territory sovereign and territorial jurisdiction airspace to rule diagnostic criteria of aircraft are flying over the area The device, which may be due to the floating space to pass several countrie and the variety and complexity of other related issues, the importance is high(In addition to the aircraft that follower the principle of flag this means that under the sovereignty of the State aircraft flag )
Sometimes crimes committed in the airspace of a country's territorial jurisdiction find may all the factors involved in it; internal or external elements which may cause or be involved. When all the factors involved in crime, domestic, in the country competent to handle, the dispute does not occur. Caused controversy when a foreign element is involved in crime.This is where the question arises of the country in addressing crime.
In fact, if the various countries under various international principles such as the principle of territorial jurisdiction, or personal or universal competent to handle their know-how methods of settlement? Iran's own laws and international conventions and treaties to determine what solutions have predicted the competent country?
This article, taking into account Iran's domestic law and international conventions and treaties, analysis of laws and treaties related to airspace territorial jurisdiction to review

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sovereign territory
  • Airspace
  • Crimes committed on aircraft
  • territorial jurisdiction

ندارد

1 اصل پور نوجده، حمیده ) 1392 و، بررسی اصل صتلاحیت واقعتی در حقتو کیفتری ایتران، پایان نامته کارشناستی ارشتد دانشکده علود انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

2 العوجى، مصطفى) 1988 و، القانون الجنایى العالم، جلد اول، لبنان، نوفل

3 آزمایش، علی ) 1356 و، زمینه حقو جزای بین الملل در قانون گذاری ایران، شماره 3، نشریه موسسه حقو تطبیقی

4 پرونوری، منصور؛ حبیبی، محمد، ) 1385 و، حقو بین الملل دریاها؛ کنوانسیون حقو دریاهتا 1982 ، چتا دود، تهتران؛ انتشارات مهد حقو

5 پوربافرانی، حسن ) 1379 و، جغرافیای سیاسی قلمرو حاکمیت، مجله مجتم آموزش عالی قم، ستال دود، شتماره ششتم، ج 121 - 139

6 جباری، منصور ) 1381 و، حقو بین الملل هوایی، چا اول، تهران، انتشارات فروزش

7 حسینی نژاد، حسینقلی ) 1373 و، حقو کیفری بین الملل، چا اول، تهران؛ نشر میزان

8 خالقی، علی، ) 1388 و، جستارهایی از حقو جزای بین الملل، چا اول، تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهشهتای حقتوقی شهر دانش

9 خسروی، علی اکبر ) 1385 و، دفاع مشروع و محاکم بین المللی، چا اول، قم، نشرفراگفت

10 زرقانی، سید هادی ) 1386 و، مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین المللی، چا اول، تهتران، نشتر دانشتگاه علتود انتظتامی ناجا

11 شیخی، محمود ) 1378 و، طبقه بندی اختلافات هواپیمایی بین المللی کشوری، مجله دانشکده حقتو و علتود سیاستی، دوره 46 ، ج 91 - 106

12 صانعی، پرویز ) 1371 و، حقو جزای عمومی، جلد اول، چا اول، انتشارت گنض دانش

13 صفوی، سید حسن ) 1362 و، حقو بین الملل هوایی و فضایی، جلد اول و دود، نشر موسسه خدمات چا

14 ضیائی بیگدلی، محمدرضا ) 1379 و، حقو بین الملل عمومی، چا چهاردهم، تهران، کتابخانه گنض دانش

15 علی آبادی، عبدالحسین ) 1370 و، حقو جنایی، جلد سود، تهران، انتشارات فردوسی 274 دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

16 فرجیها، محمد، آقایی، امین ) 1391 و، جنبه های منفی و مثبت اصل صلاحیت شخصتی در حقتو جتزای بتینالملتل، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، سال سود، شماره 9، ج 66  - 92

17 فروغی، فضل اله ) 1389 و، موان و محدودیت های تعقیب داخلی جرایم بین المللتی، مجلته مطالعتات حقتوقی دانشتگاه شیراز، شماره 3، ج 129 - 164

18 مقتدر، هوشنگ ) 1371 و، حقو بین الملل عمومی، چا اول، موسسه چا و انتشارات وزارت امور خارجه

19 ممتاز، جمشید ) 1376 و، ایران و حقو بین الملل، تهران، نشر دادگستر

20 میر محمدصادقی، حسین ) 1376 و، صلاحیت دولت ها در رسیدگی به جترائم بین المللتی، دیتدگاه های حقتوقی، شتماره هشتم، ج 136 - 149

21 میرمیرائی، شهباز ) 1350 و، شناخت سرزمین جهت اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، مهنامه قضتایی، شتماره 66 ، ج 67 - 77

22 نواده توپچی ) 1377 و، حسین، مقدمه ای بر حقو بین الملل هوایی، چا اول، تهران، انتشارات عقیدتی سیاستی هتوایی ارتش

23. Diederiks, Verschoor,( 1997), «an introduction to air law», Kluwer law international.

24. H.J. Rutgres,( 1978), « conventions on penal law regarding aircraft», thesis Utrecht.

25. A.E. Evans,( 1969), «Aircraft Hijacking: its cause and cure», 63 AJIL 695- 710, at 701 et seq.

26. Buckles, David; Hubbard, Todd.( 2001), P.; Weckenmann Ed. D. Christopher; survey of aviation law, aviation law online text book. P 59.

27. Speciale, Raymond ,( 2006), C; Fundamentals of Aviation Law; McGraw-Hill Companies, Inc. P281.

28. Williamson, Myra; Terrorism,( 2009), War and International Law, The Legality of the Use of Force Against Afghanistan in 2001; Ashgate Publishing Ltd. P 51-52.

29. Nase, Vernon(b),( 2003); ADR and international aviation disputes between states- Part 2; ADR Bulletin: Vol. 6: No. 6, Article 2, P.5

30. Cheng, Bin,( 1989); air law; in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Installment 11: law of the Sea. Air and Space; Elsevier Science Publishers; north Holland, P.5

31. Hoover, Dalila V;( 2011), “Universal Jurisdiction not so Universal: A Time to Delegate to the  International Criminal Court”. Cornell Law School Inter-University Graduate Student Conference Papers; P10.

32. Xavier Philippe,( 2006 ), The principles of universal jurisdiction and complementarity: how do the two principles intermesh? Volume 88 Number 862 , p. 396.