دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، اسفند 1395، صفحه 131-267 
کمال گرایی کیفری

صفحه 173-194

محسن برهانی؛ بشری محمدی فرد