حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی؛ درآمدی بر نظریه سیاسی مجازات

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

حقوق کیفری با فرمانروایی سیاسی چه رابطه ای دارد؟ از یک سو ظاهرا تمام قوانین کیفری توسط فرمانروا وضع میشود و اعتبار خود را از آن می‌گیرند اما از سوی دیگر نظریه های مجازات معمولاً در پاسخ چرایی مجازات سعی در اثبات قبح اخلاقی یا زیان‌بار بودن عمل مجرم و گناهکار بودن او دارند. در قسمت اول این مقاله فرمانروایی سیاسی تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن بررسی شده است. در قسمت دوم با استفاده از نظریه بازی عدم امکان استقرار فرمانروایی سیاسی بدون مجازات نشان داده شده و در قسمت نهایی برای اثبات این ادعا که مجازات را نمی توان مستقل از فرمانروایی سیاسی توجیه کرد دلایلی اقامه شده است. بنابراین با کمک روش تحقیق در این پژوهش که بر تحلیل فلسفی مقدمات استدلالی دیدگاه های مخالف و پیگیری نتایج و الزامات آن استوار است، می توان نتیجه گرفت که نظریه مجازات برخلاف عرف متداول، اولاً و بالذات نظریهای سیاسی است و نه نظریه‌ای اخلاقی و هر تلاشی برای توجیه مجازات وابسته به توجیه فرمانروایی سیاسی و بخشی از نظریه سیاسی است

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Law and Political Authority: An Introduction to Political Theory of Punishment

نویسنده [English]

  • Habib Emami Arandi
University of tehran
چکیده [English]

What is the relationship between criminal law and political authority? On one hand, all criminal laws are passed by political authority and their validity apparently depends on this fact. On the other hand, when punishment theorists attempt to justify punishment, they usually try to prove moral obscenity or harmfulness of the criminal act and the offender’s guilt. In the first part of this paper, we define political authority and consider its characteristic features. Thereafter, in the second part, we will try to prove that political authority cannot be established without punishment. In the final part, we argue that punishment cannot be justified regardless of political authority. Hence, as a result of a philosophical analysis of these concepts, it can be concluded that Punishment theory, in contrast to prevalent retributivist theories, is a part of political theory, not a part of moral theory. Therefore, any attempt to justify punishment depends on justifying political authority and is an integral part of political theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of Punishment
  • Moral Justification
  • Criminal Law
  • Political Authority
  • Retributivism
1. آرنت، هانا ( 1378 )، افول دولت- ملت و پایان حقوق بشر، در قانون و خشونت: گزیده مقالات، ترجمه جواد گنج ی،

تهران، فرهنگ صبا.

2. برلین، آیزایا ( 1380 )، دو مفهوم آزادی، در چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی.

3. تیبت، مارک ( 1384 )، فلسفه حقوق، مترجم، حسن رضایی خاوری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

4. دورکین، رونالد ( 1381 )، جدی گرفتن حق ها، در حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو.

.58- 10 ، صص. 39 - 5. فیض، رضا ( 1382 )،

مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی، مجله الهیات و حقوق، سال سوم، شماره 9

6. محمودی جانکی، فیروز ( 1383 )،

حمایت کیفری از اخلاق، علوم جنایی، مجموعه مقالات، تهران، سمت.

7. میل، جان استیوارت ( 1388 )، فایده گرایی، ترجمه و تعلیق مرتضی مردیها، تهران، نشر نی.

8. هابز، توماس ( 1380 )، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.

9. هارت، هربرت ( 1388 )، آزادی، اخلاق، قانون (درامدی بر فلسفه حق وق کیفر ی و عموم ی)، ترجمه محمد راسخ،

تهران، طرح نو.

10 . هریسون، راس ( 1381 )، حکومت و اخلاق، در حقوق و مصلحت ،ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو.

11 . همپتن، جین ( 1385 )، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.