مبانی جرم ‏انگاری ارسال پیام‌های الکترونیکی ناخواسته

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

پیام‌های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام‌‌هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می‌شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می‌گیرد. همچنین، می‌تواند بستر فعالیت‌های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام‌های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روش‌های فنی و سیاست‌های خود تنظیمی توسط تأمین‏کنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام‌ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرم‏انگاری ارسال پیام‌های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته‌اند. در جرم‏انگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام‌ها، به نظر می‌رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرم‏انگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرم‏انگاری ارسال پیام‌های ناخواسته را ارزیابی کند.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations of Criminalization of Spamming

نویسندگان [English]

  • b Pakzad 1
  • M. H. Azadikhah 2
1 Assistant professor of Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 M.A in Criminal Law & Criminology
چکیده [English]

An unsolicited electronic message means any messages are sent without recipient’s permission and ignore her/his rights to not receiving messages. Spamming may also provide opportunities for malicious activities in the cyberspace. Problems made by spamming on one hand, and non-efficacy of self regulation techniques used by internet hosts, on the other hand, have made the legislator to take effective action against spamming. There are several countries which have enacted specific laws and regulation with respect to criminalization of spamming and provided particular limitations for data exchange in the cyberspace. It seems that issues like harm, privacy and protection of consumer rights are considered as legal foundations of such legislations. The present research aims to study the foundations of the above mentioned regulations through a comparative approach and from an action-oriented perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
1. اصلانی، حمیدرضا، ( 1389 )، حقوق فناوری اطلاعات، چاپ دوم، تهران: نشرمیزان.

2. برکت، محیا، ( 1386 )، نگاهی به وضعیت ارسال اس ام اس های تبلیغاتی: خط قرمز های فراموش شده ، (گزارش

. 86 ، ص 8 /6/ اجتماعی)، روزنامه اعتماد، شماره 1494 به تاریخ 27

مرکز ،« حریم داده های الکترونیکی » 3. جلالی فراهانی، امیرحسین، ( 1385 )، گزارش حریم خصوصی در فضای سایبر

پژوهش های مجلس- معاونت پژوهشی- گروه ارتباطات و فناوری های نوین.

4. جاویدنیا، جواد، ( 1392 )، جرایم تجارت الکترونیکی، چاپ سوم، تهران: انتشارات خرسندی.

5. حسنی، جعفر، ( 1385 )، حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

82 با توجه /10/ 6. خندانی، سید پدرام، ( 1385 )، حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17

به حقوق روز اتحادیه اروپا، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

7. رجبی، اکرم، ( 1391 )، نقض حریم خصوصی در فضای سایبر، چاپ اول، تهران: نشر آرمان.

8. زندی، محمدرضا، ( 1389

)، تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.

9. عالی پور، حسن، ( 1390 )، حقوق کیفری فناوری اطلاعات، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.

10 . فضلی، مهدی و باطنی، ابراهیم، ( 1388 )، مقابلۀ کیفری با پیام های ناخواستۀ الکترونیکی (رویکرد جهانی، بایسته

.183- سنجی ملی)،

حقوق اسلامی، سال ششم، شماره 22 ، صص 216

11 .گروه مطالعات و پژوهش های حقوق اقتصادی و بازرگانی، ( 1388 )، اخلاق در تجارت الکترونیکی: رویکرد حمایت از

حقوق مصرف کننده، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

12 . مهرپور، حسین، ( 1374 )، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران :

انتشارات اطلاعات.