کمال گرایی کیفری

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده

«کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدودکننده آزادی نسبت به شهروندان،چیست؟اختصارا پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از نوشتار،عبارت ازاین است که هدف از توسل به ابزارمجازات،باقصدحفظ ارزش های اخلاقی متعارف،وتعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری اند. به باورمعتقدان به کمال گرایی کیفری،شهروندان را نمیتوان به اعتبار خواست انفرادی شان تنها گذاشت، چرا که افرادالزاما بهترین قاضی در زندگی خود درتشخیص صواب از ناصواب،نیستند.لذاهمانگونه که حکومت درخصوص مسائلی چون نظم،امنیت، بهداشت وبرقراری عدالت وحمایت ازحقوق افرادمردمانش رایاری میکند،برای تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر آنان باشد. در این مقاله که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است؛ تلاش شده است تااین نظریه در حوزه حقوق کیفری و اخلاق از یک سو،وهمچنین ابزارهای حاکمیت سیاسی در برقراری رویکردکمال گرایانه در جامعه از سوی دیگر، موردبررسی ونقدقرار گیرد.شایسته است که دولت ها کمال گرایی خود را بسوی گزینه های ارزشمندی چون:تاسیس مراکزآموزشی، تشکیل مراکز فرهنگی و تعلیم رسانه ای هدایت کنند؛واز برخوردهای غیرضروری کیفری و نا امن نمودن عرصه ی عمومی اجتناب نمایند.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Perfectionism

نویسنده [English]

  • mohsen borhani 1
1 University of tehran
چکیده [English]

Perfectionists contrary to “The idea of Neutralism and Moral pluralism” recognize promotion of a good life as a duty of the governments. The main objective of the criminal perfectionism approach is to invoke the “Principle of Limitation of Freedom” for the evolution of personality, protection of common moral values and advancement of citizens’desires that are subject of criminal law. They believe that, it’s not right to leave alone citizens for their individual desires, because persons are not necessarily the best judge in assessment of right from fault in their life. In this study, it was tried to examine and scrutinize this idea, in criminal law and ethics, on the one hand, and political sovereignty instruments in establishing a perfectionist approach in the society, on the other hand. It’s worthwhile that states drive their perfectionism to the valuable options like establishing educative centers, cultural centers and media training, and also avoid from unnecessary criminal conflicts and insecurity of public area by employing non-coercive tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
۱اکلشال، رابرت ( 1385 ) ، مقدمه ای بر ایدئولوژی های سیاسی، ترجمه محمد قائد، چاپ سوم،

تهران، نشر مرکز.

2. امیری صفت، مهدی ( 1387 )، بنیانهای فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی در جوامع متکثر، پایان نامه ارشدعلوم

سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

3. برهانی، محسن ( 1388 )، تاثیر نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری (با تأکید بر حقوق ایران)، رساله دکتر ی حقوق

کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق پردیس قم، دانشگاه تهران.

4. جلیلی، هانیه ( 1393 )، مبانی اخلاق گرایی قانونی وبازتعریف آن درنظام کیفری ایران، پایان نامه ارشد حقوق جزا و

جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

.102- مجله بازتاب اندیشه، ش 67 ، ص 97 ،«

کمالگرایی یا تکلیف گرایی » ،( 5. جوادی، محسن ( 1384

بررسی مبنای ضرر در جرمانگاری » ،( 6. حاجی ده آبادی، احمد و حاجی ده آبادی، محمدعلی و یوسفی، محمد ( 1392

.65- مجله پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، ش 2، ص 35 ،« تجاوز جنسی با رویکردی به فقه امامیه

مجله دوفصلنامه ،« ترسیم و تحلیل مدل جرمانگاری ضرورتمدار » ،( 7. حاجی ده آبادی، احمد و فلاحی، احمد ( 1391

.46- علمی ترویجی علامه، ش 39 ، ص 2

8. حیدری، جواد ( 1390 )، خویشتن داری معرفتی در مواجهه با تکثر؛ مطالعه تطبیقی رالز و نیگل، رساله دکتری علوم

سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

9. ساندل، مایکل( 1374 )، لیبرالیسم ومنتقدان آن، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

10 . سویفت، آدام( 1385 )، فلسفه سیاسی، ترجمه پویا موحد، چاپ اول، تهران، نشر ققنوس.

کمالگرایی کیفری 193

نشریه ،«

نسبت حکومت بازندگی مطلوب؛ نگرش به رویکردبیطرفی » ،( 11 . راسخ، محمد و رفیعی، محمد رضا ( 1389

.131- ی علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، ش اول، ص 109

12 . راسخ، محمد ( 1387 )، حق و مصلحت، مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، چاپ سوم، تهران،

طرح نو.

13 . رفیعی، محمدرضا ( 1390 )،

رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب ، رساله دکتری

حقوق عمومی، دانشکده حقوق پردیس قم، دانشگاه تهران.

14 . فرح بخش، مجتبی ( 1392 )، جرم انگاری فایده گرایانه، چاپ اول، تهران، نشرمیزان.

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، ش ،« کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری » ،( 15 . قماشی، سعید ( 1391

.137- 1 ص 158

16 . مارتی، مری دلماس ( 1387 )، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول،

تهران، نشر میزان.

علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلی ل از استاد ،« حمایت کیفری از اخلاق » ،( 17 . محمودی جانکی، فیروز ( 1383

800,- دکتر محمد آشوری) ش 1، ص 765

18 . مکنزی، ای ین ( 1385 )، عرصه ایدئولوژی، ترجمه محمد قائد، درمقدمهای بر ایدئولوژی های سیاس ، ی چاپ دوم،

تهران، مرکز.

19 . ملکیان، مصطفی ( 1379 )، آراء اخلاقی وسیاسی مک اینتایر، تهران، انتشارات بقعه.

مجله آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی ،« اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری » ،( 20 . نوبهار، رحیم ( 1390

.114- رضوی، دوره جدید، ش 1، ص 91

21 . هارت، هربرت ( 1389 )، قانون، آزادی و اخلاق، ترجمه محمدراسخ، چاپ دوم، تهران، طرح نو.

22 . همپتن، جین ( 1385 )، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، چاپ دوم، تهران، طرح نو.

پدرسالاری کیفر ی؛ مفهوم، انواع، مشروع یت و مصاد یق آن در

 » ،( 23 . یزدیان جعفری، جعفر و خیرمند، الهه ( 1394