بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

در حوزه حقوق رقابت، ضمانت‌اجراهای مالی از مهم‌ترین ضمانت اجراهایی است که قانون‌گذار در مورد رویه‌های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه‌ی نقدی می‌گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت‌اجراها نشان می‌دهد که در مورد آن‌ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون‌گذار است. علاوه بر این ارزیابی بازدارندگی جریمه نقدی، از طریق مقایسه نحوه وضع آن در قانون مذکور با الگوی ارائه شده برای جریمه نقدی بهینه، حاکی از آن است که این ضمانت‌اجرا در بسیاری از موارد به دلیل عدم تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا، فاقد اثر بازدارندگی لازم است. در این شرایط برای تضمین بهتر رعایت مقررات حقوق رقابت ضمانت‌اجرای حبس به عنوان مکمل بازدارنده پیشنهاد شده تا اقدامات نقض‌کننده را کنترل کرده و مانع تخلفات بیشتر گردد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Financial Sanctions within Competition Law

نویسندگان [English]

  • gh elham 1
  • zahra ahmadi 2
چکیده [English]

 
According to the Competition Law, financial sanctions are the most significant sanctions considered by legislators. They are used in cases of anti-competitive practices regarding Law on implementation of General Policies of Principle (44) of the constitution. These sanctions include confiscation of property, surplus income refund and financial penalties.Investigation and analysis of the sanctions prove that there are some ambiguities and problems which require legislators to make amendments. In addition, evaluating the deterrence effect of the fine with comparing the way they were legislated in the above-mentioned law with the model offered for an optimized fine, show that in many cases, enforcement is not efficiently deterrent because there is no balance between violation and the enforcement. In this condition, to improve regulatory compaliance for competition law, imprisonment is suggested as a preventative complementary to control breaches and avoid further violations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sanctions
  • Anticompetitive practices
  • Law on Implementation of General Policies of Principle (44) of the constitution
  • Deterrence theory
1. الهام، غلامحسین و محمدی مغانجوقی، فاطمه( 1391 )،

مجازات متناسب از دیدگاه نظریه های بازدارندگی (با تأکید ب  ر

.

نظریه تعیین کیفر آلمان)، فصلنامه حقوق، دوره 42 ، شماره 3

2. بچر، ژان لوک و کلوز، نیکلا( 1386 )،

جرم اقتصادی و کنترل آن، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری،

. شماره 61

3. بولک، برنارد( 1377 )، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ

دوم.

4. پرادل، ژان( 1373 )، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران : انتشارات دانشگاه شهید

بهشتی، چاپ اول.

5. حسینی سید حسین و احمدی، زهرا( 1395 ) رویه های ضد رقابتی جرم یا تخلف (تبیین رویکردی نوین در سی ست م

. کیفری ایران)، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، سال چهارم، شماره 8

6. ، خداداد کاشی، فرهاد( 1380 )،

برآورد هزینه های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران، پژوهش نامه بازرگانی، دوره 6

. شماره 21

7.

لایحه مقررات تسهلی کننده رقابت و » : دفتر مطالعات اقتصادی حقوقی مجلس( 1385 )، اظهارنظر کارشناسی درباره

مصوبات کمیته کار ی مرکز پژوهش ها و کمسیو ن ،

« ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات

اقتصادی مجلس شورای اسلامی.

8. دلیر، حمید( 1390 )، حقوق مصادره، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

9. رودیجانی، محمد مجتبی( 1389 )، توقیف اموال منقول و غیرمنقول در حقوق ایران، تهران: کتب آوا، چاپ اول.

10. شاول، استیون( 1388 )، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه محسن اسماعیلی، تهران : مرکز پژوهش های مجل س

شورای اسلامی، چاپ اول.

11. صبوری پور، مهدی( 1392 )،

مدل سازی برای تعیین شدت بهینه کیفر نقدی، دایرةالمعارف علوم جنایی (مجموع ه

مقاله های تازه های علوم جنایی)، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

12. صلاحی، جاوید( 1386 )، کیفرشناسی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول.

13. . غلامی، حسین( 1382 )،

الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن، مجله نامه مفید، شماره 40

بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت 147

14. غفاری فارسانی، بهنام( 1393 )، حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

15 . فیضی، مهدی( 1392 )،

الگوی مجازات بهینه کارتل ها ب ا درنظرگرفتن پیشینه جرم، دو فصلنامه دانشنامه حقوق

اقتصادی، سال بیستم، . شماره 3

16. کاظمی، قباد( 1386 )،

ردیابی، ضبط و مصادره عواید ناشی از فساد در چهارچوپ عدالت کیفری یا خارج از آن، مجل ه

. حقوقی دادگستری، شماره 61

17. . محمودی جانکی، فیروز و آقایی، سارا( 1387 )،

بررسی نظریه بازدارندگی مجازات، فصلنامه حقوق، دوره 38 ، شماره 2

18. نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید( 1377 )، دانش نامه جرم شناسی، تهران : انتشارات دان شگاه شهی د

بهشتی.