دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 285-143