دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 148-1