مسئولیت کیفری تولیدکننده و طراح خودروهای خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jqclcs.2023.255840.1297

چکیده

امروزه ایدۀ خودروی خودران به واقعیت تبدیل و این نوع خودرو وارد صنعت حمل‌ونقل شده است. در ایران تردد خودروهای خودران به‌دلیل فقدان قوانین مربوط و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی، ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این امر است که در صورت ورود خودروهای خودران به ایران، آیا قوانین کیفری فعلی، جوابگوی مسائل ناشی از صدمات ایجادشده توسط خودرو خودران است. این پژوهش، صرف‌نظر از سایر عوامل، تنها به مسئولیت تولیدکننده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به مقررات فعلی و محدودیت علم امروز دنیا در حوزۀ هوش مصنوعی، امکان تعقیب شرکت خودروساز در مواردی که صدمه ایجادشده توسط خودروی خودران ناشی از عدم تکافوی علم روز در پیش‌بینی شرایط حادثه‌ساز بوده و تولیدکننده تمام آزمایش‌های معمول را انجام داده است، میسر نبوده، اما در اغلب موارد امکان تعقیب و محکومیت با توجه به قوانین فعلی نیز وجود دارد و از این منظر قواعد و قوانین کنونی ‌‌پاسخگوی مسئلة مسئولیت مرتبط با خودروی خودران است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Liability of Factory and Programme designer of autonomous Car in respect of their Injuries to humans

نویسندگان [English]

 • Mohammad Yekrangi 1
 • Mohammad Reza Barzegar 2
1 Assistant Professor of Criminal law and Criminology, University of Tehran
2 Student of Master of Criminal law and Criminology, University of Tehran
چکیده [English]

Nowadays, development of technology results in the production of autonomous cars. With no doubt, Iran will face the presence of these cars in near coming years. In June 2017, the first autonomous car was tested successfully in Iran, but the chief constable prevented using them because of lack of specific regulation and no clear Statute to the identification of the criminal liability for their injuries to humans. Therefore, this Paper will scrutinize if the current Iranian criminal law has the potentials of imposing criminal liability for the injuries. This research limited the discussion to the Factory and Program designer and analyses the subject by the descriptive-analytical approach. It finally concludes that because of limitation of nowadays science and current regulations, in some limited circumstances, conviction of factories and designers is not possible, however, in most cases, it is possible to prosecute and convict the factory and designer and Iran is not faced with lack of regulation in this respect

کلیدواژه‌ها [English]

 • Criminal Liability
 • Autonomous Car
 • Car Crash
 • Liability of Factories
 1. الف) فارسی

  1. اردبیلی، محمدعلی (1393). حقوق جزای عمومی. ج 2، چ سی‌وششم، تهران: میزان.
  2. الهام، غلامحسین و برهانی، محسن (1395). درآمدی بر حقوق جزای عمومی. ج 1، چ دوم، تهران: میزان.
  3. برزگر، محمدرضا و الهام، غلامحسین (1399). مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن. پژوهش حقوق کیفری، 30، 201-229.
  4. برزگر، محمدرضا (1397). مسئولیت کیفری صدمات ایجادشده توسط خودرو خودران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  5. حاجی ده‌آبادی، احمد (1396). جرائم علیه اشخاص (قتل). چ اول، تهران: میزان.
  6. حسنی، نجیب (1385). رابطۀ سببیت در حقوق کیفری. چ اول، مشهد: دانشگاه علوم رضوی.
  7. صادقی مقدم، محمدحسن و اشراقی آرانی، مجتبی (1391). ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما. فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، 59، 145-172.
  8. کاتوزیان، ناصر (1393). وقایع حقوقی. چ دوازدهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  9. میرمحمد صادقی، حسین (1392). جرائم علیه اشخاص. چ یازدهم، تهران: میزان.
  10. رستمی، هادی و شعبانی کندسری، هادی (1395). احراز رابطۀ سببیت در فرض مداخلۀ عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392). پژوهش حقوق کیفری، 15، 143-171.

   

  ب) انگلیسی

  1. Abraham, K. S. , & Rabin, R. L. (2019). Automated vehicles and manufacturer responsibility for accidents. Virginia Law Review, 105(1), 127-171.
  2. Alawadhi, M. , Almazrouie, J. , Kamil, M. , & Khalil, K. A. (2020). Review and analysis of the importance of autonomous vehicles liability: a systematic literature review. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 11(6), 1227-1249.
  3. Boeglin, J. (2015). The Costs of Self-Driving Cars: Reconciling Freedom and Privacy with Tort Liability in Autonomous Vehicle Regulation. Yale Journal of Law and Technology, 17, 171-204.
  4. Carson, K. (2021). My car is my designated driver: examining autonomous vehicles technology & alabama's dui laws. Alabama Law Review, 73(2), 437-[viii].
  5. Dow, S. B. , & Ellis, N. S. (2019). A New Look at Criminal Liability for Selling Dangerous Vehicles: Lessons from General Motors and Toyota. Hastings Bus. LJ, 15, 1.
  6. Elliott, Catherine & Quin, Frances (2010). Criminal Law. 8th ed, Person, Essex, England.
  7. Green, M. , & Cardi, J. (2016). United States of America. In P. Machnikowski (Ed. ), European Product Liability: An Analysis of the State of the Art in the Era of New Technologies (575-616). Intersentia.
  8. Halpin, A. (2004). Definition in the Criminal Law, Hart Publishing, Oregan.
  9. Hevelke, A., & Julian Nida-Ru¨melin (2015). Responsibility for Crashes of Autonomous Vehicles:An Ethical Analysis. Sci Eng. Ethics, 21, 619–630.
  10. Hockstad, T. , & Fisher, J. (2022). Automated unity: evaluating the uniform law commission's autonomous vehicle act. Washburn Law Journal, 61(2), 275-304
  11. Kim, S. (2017). Crashed software: Assessing product liability for software defects in automated vehicles. Duke L. & Tech. Rev. , 16, 300.
  12. Lohmann, M. F. (2016). Liability issues concerning self-driving vehicles. European Journal of Risk Regulation, 7(2).
  13. Marchant G. E. , & Rachel A. L.. (2012). The Coming Collision Between Autonomous Vehicles and the Liability System. Santa Clara Law Review, 52, 4.
  14. McLachlan, S. , Kyrimi, E. , Dube, K. , Fenton, N. , & Schafer, B. (2022). The Self-Driving Car: Crossroads at the Bleeding Edge of Artificial Intelligence and Law. arXiv preprint arXiv:2202. 02734.
  15. Strobel, L. P. (1980). Reckless homicide?: Ford's Pinto trial. And Books PublisherVukovich, L. , & Vysotskaya, V. (2019). Futuristic Project Becoming a Reality: Self-Driving Cars in Luxembourg.
  16. Vuletić, I. (2021). Criminal Law and the Challenges of Autonomous Intelligence: Substituting a Theory of Guilt with the Division of Labor. In The Law and Economics of Patent Damages, Antitrust, and Legal Process, 29, 111-126. Emerald Publishing Limited.
  17. Westbrook, C. W. (2017). The Google Made Me Do It: The Complexity of Criminal Liability in the Age of Autonomous Vehicles. Mich. St. L. Rev. , 97.
  18. Zohn, J. R. (2015). When robots attack: How should the law handle self-driving cars that cause damages. U. Ill. JL Tech. & Pol'y.
  19. Zsolnai, L. (2009). Responsible Decision Making. Transaction Publishers New Brunswick (U. S. A. ) and London (U. K. ).