اختلال اراده به‌عنوان دفاع جزئی در حقوق بین‌الملل کیفری و کنش‌پذیری از کامن‌لا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22059/jqclcs.2022.349551.1790

چکیده

بنیان نظری معاذیری همچون «مسئولیت تقلیل‌یافته»، «عذر برانگیختگی»، «مستی» و «وضعیت روحی و روانی متهم»، اختلال اراده است. در اساسنامۀ دیوان‌های بین‌المللی کیفری به اختلال اراده به‌عنوان دفاع جزئی به‌طور مستقیم اشاره نشده است؛ هرچند بر مبنای بند 3 مادۀ 31 اساسنامۀ دیوان بین‌الملل کیفری، دیوان می‌تواند دیگر اسباب معافیت مجازات را مدنظر قرار دهد و از این منظر به اختلال اراده توجه کند. با وجود پذیرش مفاهیمی همچون ناتوانی ذهنی در چارچوب حقوقی دیوان بین‌الملل کیفری و دادگاه بین‌الملل کیفری یوگسلاوی سابق که می‌تواند دامنۀ اسباب بالقوۀ قابل اعمال در تخفیف مجازات را توسعه دهد؛ اما در مورد مصادیق اختلال اراده در اساسنامۀ این دیوان‌ها، رهیافتی کاملاً محتاطانه اتخاذ شده است. در واقع با پایبندی به فلسفۀ وضع قوانین سختگیرانه در جنایات بین‌المللی، تنها به پذیرش مصادیق اختلال اراده به‌عنوان یک مخفف قضایی اکتفا شده است. این در حالی است که در نظام کامن‌لا، به‌طور خاص حقوق انگلستان، اختلال اراده به‌عنوان یک مخفف قانونی ظاهر می‌شود و موجب تبدیل ماهیت قتل عمد به قتل غیرعمد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Willing disorder as a partial defense in international criminal law and the influence from Common law

نویسندگان [English]

 • Raheleh seyed Morteza hosseiny 1
 • Habib Soryani 2
 • Azam Mahdavipour 1
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Kharazmi, Tehran, Iran
2 Ph.D. Faculty of Law and Political Science, University of Kharazmi, Tehran, Iran. (Adjunct Professor, Razi University, Kermanshah, Iran)
چکیده [English]

The theoretical basis of excuses such as “Diminished Responsibility”, “Provocation”,” intoxication” and “accused mental condition”, is impaired volition. Volitional Impairment as a partial defense is not explicitly mentioned in the Statute of the International Criminal Courts; However, according to the clause 3 of article 31 of the Statute of the International Criminal Court, the court may consider other grounds for impunity and pay attention to the impaired volition from this point of view. Despite the acceptance of concepts such as mental disorder in the legal framework of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, which can expand the range of potential reasons for mitigating the punishment; a very cautious approach has been adopted regarding cases of disturbance of volition in the statute of criminal courts.
In fact, according to adhering to the philosophy of establishing strict laws in international crimes, examples of impaired volition have been limited just as a judicial mitigating excuse. This is despite the fact that in the Common law system, especially in the law of England, impaired volition is addressed as a partial excuse (partial defense) in some cases of intentional homicide, and it reduces the punishment for homicide to manslaughter.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diminished Responsibility
 • Provocation
 • Intoxication
 • Mental Condition
 • Volitional Impairment
 1. الف) فارسی

  1. کلارکسون، کریستوفر (1395). تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی. ترجمۀ حسین میرمحمدصادقی، چ دوم، تهران: جنگل.
  2. کیت‌شیایزری، کریانگ‌ساک (1393). حقوق بین‌المللی کیفری. ترجمۀ بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، چ چهارم، تهران: سمت.

   

  ب) انگلیسی

  1. Brown, D.J. (2007). Disentangling Concessions to Human Frailty: Making Sense of Anglo-American Provocation Doctrine through Comparative Study. International Law and Politics, 39, 675-704.
  2. Cassese, A. (2003). International Criminal Law. 1st, Published in Oxford: Oxford University Press Inc.
  3. Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2010). An Introduction to International Criminal Law and Procedure. 1st edi, New York, Cambridge University Press.
  4. Elliott, C., & Quinn, F. (2016). Criminal Law. 11th edn, United Kingdom, Pearson.
  5. Horder, J. (1999). Between Provocation and Diminished Responsibility. King's Law Journal, 10(2), 226–258.
  6. Herring, J. (2011). Criminal Law. 8th edn, UK, Palgrave Macmillan.
  7. Herring, J. (2012). Criminal Law. Text, Cases, and Materials, 5th edn, Oxford: Oxford University Press.
  8. Morse, S. J. (2018). Mental disorder and criminal Justice. Refoming Criminal Justice, university of Pensylvania Cary Law school.
  9. Reed, A., & Bohlander, M. (2011). Loss of Control and Diminished Responsibility; Domestic. Comparative and International Perspectives, Chapter 22: Diminished Responsibility and Loss of Control: The Perspective of International Criminal Law by John Cubbon, UK, Published by Ashgate.
  10. Krebs, B. (2013). Justification and Excuse in Article 31(1) of the Rome Statute. Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2(3), 382-410.
  11. Krug, P (2000). the Emerging Mental Incapacity Defense in International Criminal Law: Some Initial Questions of Implementation. American Journal of International Law, 94, 2, 317-335.
  12. Marlowe, D.B., Lambert, J.B., & Thompson, R.G (1999). Voluntary intoxication and criminal responsibility. Behavioral sciences & the law, 17(2), 195-217.
  13. Olusanya, O. (2010). 'Excuse and Mitigation Under International Criminal Law: Redrawing Conceptual Boundaries', University of Wales, Aberystwyth. New Criminal Law Review, 13(1), 23-89.
  14. Stone, N. (2021). Finely Balanced’ and ‘Competing Considerations’: Mental Disorder as a Factor in Sentencing Children and Young People", Youth Justice, 21(1), 127-131.
  15. Thrower, T. (2007). A critical evaluation of the law of provocation and proposals for its reform. Durham theses, Durham University.
  16. Virgo, G. (1999). Defining Provocation. The Cambridge Law Journal, 58(1), 7-10.
  17. Zgaga, S. (2014). ntoxication and Criminal liability in International Criminal law. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, 2, (in English), 149-161.

   

  Judgments

  1. Dowds Case, Court of Appeal, No.EWCA Crim 281, England, 2012.
  2. England and Wales court appeal( criminal division), PS v. R, No. EWCA, Crim 2286, 2019
  3. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia ( ICTY ), (Appeals Chamber): Prosecutor v. Delalić and others ("Čelebići Case"), Case No. IT-96-21-A, 2001.
  4. ICTY, (Trial Chamber) Čelebići Case, No. CC/PIU/364-E, 1998.
  5. ICTY, Dražen Erdemović, Case No IT-96-22-T, Judgment, 29 November 1996.
  6. Judicial Commission of NSW, Monograph. (2006). Partial Defences to Murder 1990-2004.
  7. ICTY, Naser Orić, Case No. IT-03-68-T, Judgment, 30 June 2006.
  8. ICTY, Plavsi ́c, Case No. IT-00-39-6k 40/1-S, Sentencing Judgement, Trial Chamber, 2003.
  9. ICTY, Ranko Češić, Case No IT-95-10/1-S, Judgment, 11 March 2004.
  10. ICTY, Judgement in the Case The Prosecutor against Dusko Sikirica, Damir Dosen and Dragan Kolundzija, Case No.: IT-95-8-T, 2001.
  11. United Nations War Crimes Commission, Law Reports of Trials of War Criminals, vol. 3: Trial of Yamamoto Chusaburo (HMSO, London: 1946).

   

  Documents

  1. Criminal Justice Act 2003 , available at: (legislation.gov.uk)
  2. Criminal Law Amendment Act 1 of 1988 Available at: http://juta/nxt/print.asp?NXTScript= nxt/gateway.dll&NXTHost=jut(justice.gov.za) (last visit 09/08/2022)
  3. Coroners and Justice Act 2009, UK public general Act
  4. Law Reform Commission. (2009). Report Defences in Criminal Law of Irland
  5. Law Reform Commissioner Victoria. (1979). Paper No.6: Provocation as a Defence to Murder.London: Law Commission. No 304. (2006).
  6. New South Wales (NSW) Law Reform Commission Report 83. (1997). Partial Defences to Murder: Provocation and Infanticide Contents.
  7. Sentencing Act 2020, available at: (legislation.gov.uk) (last visit 07/13/2022)
  8. The Law Commission’s Final Report, Partial Defences to Murder. (2004). London: Law Commission.
  9. Victorian Law Reform Commission, the Role of Victims of Crime in the Criminal Trial Process, Consultation Paper (Report August 2016).