تعداد مقالات: 121
1. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 0-0

10.22059/jqclcs.2016.62418


2. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 0-0

10.22059/jqclcs.2017.62500


3. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 0-0

10.22059/jqclcs.2017.63744


4. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0

10.22059/jqclcs.2018.65654


5. صفحات آغازین

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 0-0

10.22059/jqclcs.2018.67491


6. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 2 و 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-5

10.22059/jqclcs.2015.59058


7. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 4 و 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-5

10.22059/jqclcs.2015.59080


8. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-5

ندارد


9. صفحات آغازین

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-7

10.22059/jqclcs.2019.71097


10. صفحات آغازین

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-7

10.22059/jqclcs.2019.73448


11. صفحات آغازین

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-10

10.22059/jqclcs.2020.76136


12. مقایسة اثر شدت و قطعیت حبس بر بازدارندگی آن

دوره 2، شماره 2 و 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-17

JQCLCS-201508-1045

محمد آشوری؛ مهدی صبوری پور


13. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-2

10.22059/jqclcs.2014.60814


14. چالش‌های فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-16

مجتبی جعفری


15. جرم و رسانه از منظر جرم شناسی فرهنگی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-35

10.22059/jqclcs.2017.245632.1257

سارا آقایی


17. سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

10.22059/jqclcs.2019.73341

محمد اسدی جونوشی؛ اکبر وروائی


18. بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-147

غلامحسین الهام؛ زهرا احمدی


19. مشخصه‌های گفتمانی فرایند جرم‌انگاری ارتشاء در دهه 1360 خورشیدی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-177

10.22059/jqclcs.2018.65299

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محمد فرجیها؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه


20. عدم انطباق واقعیت با اندیشۀ بزهکار در دفاع مشروع

دوره 2، شماره 4 و 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 171-191

JQCLCS-201502-1000 (R4)

حسین آقایی نیا؛ پوپک دبستانی کرمانی


21. معیارهای ناظر بر شناسایی مفسدفی الارض با تأکید بر جرایم مواد مخدر

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 209-225

10.22059/jqclcs.2019.70799

محسن برهانی؛ رسول احمدزاده


23. جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-21

10.22059/jqclcs.2014.54918

حسین آقابابایی؛ بهناز رضایی زادفر


24. وحدت قاتل، تعدد مقتول؛ بررسی فقهی ـ حقوقی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-40

احمد حاجی ده آبادی


25. دادرسی کیفری در تعدد معنوی؛ قواعد، ابهامات، راه‌حل‌ها

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-40

10.22059/jqclcs.2019.73345

غلامحسین الهام؛ هادی کربلایی حاجی اوغلی