جرم و رسانه از منظر جرم شناسی فرهنگی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

جرم‌شناسی فرهنگی به‌عنوان گرایشی نوخاسته در جرم­شناسی، جامعه­شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می‌کند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرم­شناسی درکنار پرداختن به خرده­فرهنگ­های مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانه­های جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاه‌هایِ مطالعات فرهنگی، نظریه‌ پست‌مدرنیسم و دیدگاه­های جامعه­شناختی همانند سنّت تعامل­گرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل‌ محتوای متون رسانه‌ای و هم­چنین با بهره‌گیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه می‌پردازد. جرم­شناسی فرهنگی در این مسیر، نقش رسانه‌های جمعی در تولید ترس­های اخلاقی از جرم و نیز گسترش رویکردهای عوام­گرایانه­ کیفری را با لحاظ مفاهیمی چون کارفرمایان اخلاقی و هژمونی­های فرهنگی بررسی نموده و نیز به آسیب­شناسی نقش و تأثیر انواع رسانه­ها در وقوع جرم از طریق مکانیسم آموزش و الگوپذیری و نیز تحت تأثیر جریان سرمایه­داری می‌پردازد. این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تهیه‌شده، به دنبال پاسخ­گویی به این پرسش است که چگونه جرم­شناسی فرهنگی به رسانه­های گروهی نگاه می­کند؟ و چه تلقی‌ای از نقش و کارکرد آن­ها دارد؟ برآیند مطالعه نشان می‌دهد که این جرم­شناسی با واردکردن عناصر نوینی همچون قدرت به تحلیل رسانه‌ای از جرم، معتقد است که جرم، برساخته­ رسانه­ها نیز هست؛ به همان نحو که می­تواند برساخته­ سایر پدیده‌های فرهنگی باشد.

تازه های تحقیق

ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime and Media from Cultural Criminology Point of view

نویسنده [English]

  • Sara Aghaei
University professor
چکیده [English]

Cultural Criminology as a modern approach in Criminology, Sociology and Criminal Justice, examines the balance between the context of culture and criminal process in contemporary social life. A part of the meaning of Culture from this Criminology point of view focuses on the dynamicity of mass media which significantly concerns criminal subcultures. This particular field uses the notions of cultural studies, the theory of postmodernism and sociological views such as the Interactionist Tradition as well as the Media Content Analysis Method, to investigate the relations between crime and media considering the usage of meaning, symbol and image. In this regard, Cultural Criminology investigates the impact of the mass media’s role in generating moral fears of crime, as well as expanding penal populism approaches in terms of concepts such as moral entrepreneurs and cultural hegemons. Furthermore, this Criminology analyzes the role and influence of media types in crime through education and modeling mechanisms under the influence of capitalist flow. This Descriptive- Analytical article seeks to answer the question of how criminology looks at the mass media and what the implications of media roles and functions are. The results show that this Criminology implements new elements, such as power, to an analytical media of crime and considers crime as the construct of the media, in the same way as it can be the construct of other cultural phenomena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Cultural criminology
  • Penal populism
  • Moral fear
  • Constructionism

ندارد

1. استوری، جان ( 1389 )، مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، چاپ دوم، تهران، انتشارات آگاه.

2. اللهوردی، فرهاد ( 1393 )، رویکرد جرمشناسی فرهنگی به عدالتکیفری جوانان، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

3. اللهوردی، فرهاد و فرجیها، محمد ( 1393 )، جرمانگاری رسانهای: رمزگذاری و رمزگشایی مستند شوک، مجله جهانی . رسانه، شماره 17

4. ایون، جوکز ( 1394 )، رسانه و جرم، ترجمهی محمدتقی نوری، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.

5. بوی، ریچارد ( 1382 )، روان کاوی فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، تهران، انتشارات طرح نو.

6. بهرامی، مهدی و شاهآبادی، محمدرضا ( 1385 )، بررسی نگرش و گرایش به کارکرد برنامههای شبکههای ماهوارهای و  عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی شهرک سجادیه تهران، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال دوم، شماره 67

7. پرت، جان ( 1992 )، عوامگرایی کیفری (بسترها، عوامل و آثار)، ترجمه هانیه هژبرالسّاداتی، چاپ اوّل، تهران، نشر میزان.

8. جاوید، نورمحمّد و شرافتیپور، جعفر ( 1385 )، بررسی انتشار اخبار خشونتآمیز در مطبوعات و تأثیر آن بر احساس  ناامنی، فصلنامه مطالعات امنیتّ اجتماعی، سال دوم، شماره 67

9. جیشانکار، کی ( 1394 )، جرمشناسی فضای مجازی، ترجمه حمیدرضا ملکمحمّدی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

10 . خرسندی بهشتی، حسن ( 1385 )، تأثیر رفتار پلیس بر جلب اعتماد جوانان پسر دبیرستانی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال دوم، شماره 67 ، تهران.

11 . دوریو، امانوئل و گرانشه، آنیِس ( 1393 )، حقوق رسانهها، ترجمه مجید ادیب، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

12 . ذکایی، محمّدسعید ( 1391 )، جرمشناسی فرهنگی و مسأله ی جوانان.

13 . ذکایی، محمدّسعید و حسنی، محمدحسین ( 1394 )، گونه شناسی کاربران رسانههای اجتماعی، مجله راهبرد اجتماعی و فرهنگی، تهران.

14 . ذکایی، محمدّسعید و عزیزی همدانی، متین ( 1394 )،  موج کُرهای در ایران: انگیزهها و آثار اقبال به فرهنگ  عامه پسند کُرهای در ایران، مجله مطالعات رسانههای نوین، سال اول، شماره 3

15 . رایف، دانیل و دیگران ( 1391 )، تحلیل پیامهای رسانه: کاربرد تحقیق محتوای کمّی در تحقیق، ترجمه مهدخت بروجردی علوی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سروش.

16 . روجک، کریس ( 1390 )، مطالعات فرهنگی، ترجمه پرویز علوی، چاپ اولّ، تهران، انتشارات ثانیه.

17 . صفرکوپایه، کورش ( 1393 )، بایستههای حقوق فرهنگی و رسانه، چاپ دوم، تهران، انتشارات ساکو.

18 . صلاحی، جاوید ( 1388 )، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.

19 . عابدی تهرانی، طاهره و افشاری، فاطمه ( 1392 )، آسیبشناسی رسانههای تصویری در بروز خشونت در جوامع، مجلّه پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی، پژوهشکده حقوقی شهر دانش، سال اولّ، شماره 1، تهران.

20 . فارال، استفن و دیگران ( 1392 )، نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، ترجمه حمیدرضا نیکوکار، چاپ اولّ، تهران، نشر میزان.

34 دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396

21 . فرجیها، محمد و مقدسّی، محمدباقر ( 1389 )، رویکرد عوامگرایی به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان: مطالعه تطبیقی، مجلّه آموزههای حقوق کیفری، شماره 14 ، تهران.

22 . کروتی، دیوید و هوینز، ویلیام ( 1391 )، رسانه و جامعه: صنایع، تصاویر و مخاطبان، نشر دانشگاه امام صادق، چاپ اولّ، تهران. ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ پنجم، تهران، نشر ،« مبانی روششناسی » 23 . کریپندورف، کلوس ( 1390 )، تحلیل محتوا نی.

24 . گسن، ریموند ( 1385 )، جرمشناسی نظری، ترجمه مهدی کینیا، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.

25 . لرنی، منوچهر و مصلحتی، حسین ( 1385 )، تأمّلی بر نقش کارکردی رسانهها در ایجاد مشارکت مردمی و امنیت  عمومی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال دوم، شماره 67

26 . مگوایر، مایک و دیگران ( 1389 )، دانشنامه جرمشناسی آکسفورد، حمیدرضا ملکمحمدّی، چاپ اولّ، تهران، نشر میزان.

27 . معظمّی، شهلا ( 1392 )، بزهکاری کودکان و نوجوانان، چاپ نهم، تهران، نشر دادگستر.

28 . نوربها، رضا ( 1389 )، زمینه جرم شناسی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش.

29 . نیکوکار، حمیدرضا و همت پور، بهاره ( 1391 )، ترس از جرم، چاپ اولّ، تهران، نشر میزان.

30 . نیکوکار، حمیدرضا ( 1391 )، بررسی رابطهی میان ترس از جرم و گرایش به سزا گرایی در میان دانشجویان، مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی پیشگیری از جرم (به نقل از نیکوکار، 1391 ، ترس از جرم).

31 . والک لیت، ساندرا ( 1386 )، شناخت جرمشناسی، ترجمه حمیدرضا ملکمحمّدی، چاپ اولّ، تهران، نشر میزان.

32 . وایت، راب و هینز، فیونا ( 1383 )، جرم و جرمشناسی، چاپ اولّ، تهران، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

33 . ویرابرتز، جولیان و دیگران ( 1392 )، عوامگرایی کیفری و افکار عمومی (درسهایی از پنج کشور)، مترجمان زینب باقری نژاد، سودابه رضوانی، مهدی کاظمی جویباری، هانیه هژبرالساّداتی، چاپ اولّ، تهران، نشر میزان

34 . ویلیامز، ماتیو ( 1391 )، بزهکاری مجازی: بزه، انحراف و مقررّاتگذاری برخط ، مترجمان امیرحسین جلالی فراهانی و محبوبه منفرد ، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

35 . ویلیامز، پیفرانک و مکشین، ماری لیندی ( 1388 )، نظریه های جرمشناسی، حمیدرضا ملکمحمّدی ، چاپ سوم، تهران، نشر میزان.

36. Bandrillard J, 1985, The Ecstasy of Communieation, In Postmodernism, Culture, Pluto Prees, London, UK.

37. Cohen, Stanly, 1972, Folk Devils and Moral Panic: The Social Construction of Deviance, Wiley BlackWell, Landon, UK.

38. Ferrell, Jeff and etal, 2004, Cultural Criminology Unleashed, GlassHouse Press,First Published, UK.

39. Ferrell, Jeff, 2009 , Cultural Criminology, 21 Century Criminology, Volume 1, CSAGE Publication, London, UK.

40. Ferrell, Jeff, 1999, Cultural Criminology, Annual Review of Sociology, Vol. 25. Department of Criminal Justice, Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona, USA.

41. Ferrell, Jeff, 2009 , Cultural Criminology, Miller, J. Mitchell, 21 Century Criminology (A Reference Handbook), volume 1, SAGE Publication, UK.

42. Ferrell, Jeff, Hayward, Keith, 2008, Cultural Criminology, Reviewed by Dr. Matt Long, Nottingham Trent University, SAGE Publication, USA.

43. Ferrell, Jeff, 1995, Culture , Crime and Cultural Criminology, Journal of criminal Justice and popular crime, USA.

44. Ferrell, Jeff, Hayward, Keith, 2008, Cultural Criminology, Reviewed by Dr.Matt Long, Nottingham Trent University, SAGE Publication, USA.

45. F. Sharf, Susan, 2009, Feminist Criminology, In Miller, J.M, 21 Century Criminology, Volume 1, SAGE Publication, London, UK.

46. Goode, E and Ben-Yehuda, 2009 , Moral Panics, The Social construction of Deviance, Second, Oxford: Wiley- Blackwell, UK.

47. Haward, Keith and presdee, Mike, 2010, Framing crime; cultural criminology and The image, by Routledge, First published, New York, USA.

48. Hayward, Keith, 2012, Five Spaces of Cultural Criminology, University Press on behalf of Crime and Justice Studies(ISTD), London, UK.

49. Hewilt, Kidd and Osborne R, 1995, Crime and the Media: the Postmodern Spectacle, Pluto publication, London, UK.

50. Hunt, A, 1997 , Moral panic and Moral language in the media, British Journal of Sociology, volume. 48, No. 4, UK.

51. Miller, J.Mitchell, 2009 , 21 century Criminology, Volumes 1,2, SAGE Publication, London, UK.

52. O'Brien, Martin and yar, Majid, 2008, Criminology: The Key Concepts, Routledge, First Published, USA.

53. O'Brien, Martin , 2005, what is Cultural about Cultural Criminology? The British Journal of Criminology (Oxford Journals), First Published Online, London, UK.

54. Presdee, Mike, 2000 , Cultural criminology and the Carnival of the Crime, Routledge, First Published, London, UK.

55. Shubak Tillyer, Marie, E.Eck, john , Routine Activity, 21 Century Criminology, Volume 1, SAGE Publication,

London, UK.

56. McShane, Marilyn D., Williams, Frank P., 2014, Criminological Theory, Pearson Education, Sixth Edition, New Jersey, USA.