سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 --

2 ---

چکیده

جرائم علیه زیرساخت­های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملی
محسوب می­شوند.
آب یکی از مهمترین زیرساخت­های انرژی و از ارکان فعالیت­
جوامع بشری به شمار می­­رود. بر این اساس زیر‌ساخت­های آب برای تروریست
ها بسیار جذاب بوده و
این منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است.
برای اینکه از ترس
برآمده از اخلال در زیرساخت‌های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینی
مناسب از این زیرساخت­ها حمایت کرد. مقالة تهیه‌شده تلاش می‌کند
تا جایگاه تروریسم
علیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آن
پیش­بینی شده است
، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاست
جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب،
مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونی
تصویب‌گردیده توسط قانون‌گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونی
حمایت قانون‌گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمرة جرائم
تروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legislative Criminal Policy of Iran on Terrorism against Water

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asadi 1
  • Akbar Varvaee 2
1 --
2 ---
چکیده [English]

Crimes against energy infrastructure, in addition to the destruction, are a serious threat against national security. Water is among the most important energy. Accordingly, Water infrastructure is highly appealing for terrorists and this source is one of the targets of terroristic operations. In order to prevent the fear of water infrastructure disruption, this facility must be protected through legislating suitable criminal policies. The paper aims to identify the status of terrorism against water in the Iranian legislative criminal policies and the legal measures anticipated to counteract it. For this reason, the main purpose of this research is to study and evaluate the legislative criminal policy of Iran in confronting terrorism against water. Analyzing the existing legal articles in this area reveals that the protection of water in some of legal articles has been trivial while in some other articles, this offence has been recognized as an act of terror with the punishment provided for Mohareb (a person or a group who fights against Islamic government).

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Sabotage
  • Infrastructure
  • Water
  • water pollution
1. اتنف، رونالد (1383)، رهیافت جرمشناختی و بزه دیده شناختی به تروریسم (تحلیل جرمشناختی تروریسم)، ترجمه علی­حسین‌ نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 39، صص 341-319.‌ 

2. آشوری، داریوش (1387)، دانشنامه سیاسی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات مروارید.

3. بهره مند، حمید؛ رستمی، سینا (1395)، تحلیل کارایی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم مرتبط با آب، فصلنامه مطالعات حقوق انرژی ، دوره 2،‌ شماره 2، صص252-209.

4. بوگانسکی، میتکو و دریژ پترسکی (1394)، تروریسم سایبری، تهدید علیه امنیت جهانی، مترجم ندا نیازمند، مجموعه مقالات تروریسم شناسی (رویکرد حقوقی- فلسفی)، چاپ اول،‌ تهران، نشرنگاه بیّنه، صص271-250.

5. توسلی نائینی، منوچهر و سمیرا محسن پور (1393)، بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین­المللی ازدیدگاه حقوق بین­­الملل و رویه قضایی بین­المللی، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره6، شماره 3، صص 31-1.

6. پاکزاد، بتول؛ احمدی بیاضی، علی (1394)، تامین مالی تروریسم و پولشویی سایبری، مجموعه مقالات تروریسم شناسی (رویکرد حقوقی- فلسفی)، چاپ اول،‌ تهران، نشرنگاه بیّنه، صص 72-26.

7. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1376)، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران، ناشرکتابخانه گنج دانش.

8. حسینی، سید حسین و زهیر جهاندیده (1395)، چالشهای حمایت کیفری از قنوات (مطالعه موردی: قنات قصبه گناباد)، فصلنامه مطالعات حقوق انرژی ، دوره 2، شماره 2، صص279-304.

9. خالقی، ابوالفتح؛ رشنوادی، حجت الله (1392)، سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بین­المللی،فصلنامه‌ پژوهشی حقوق کیفری، سال سوم، شماره سوم، صص141- 119.

10. خبیری، کابک؛ دربندی، مارال (1390)، حقوق بین‌المللی و مسئله تروریسم، فصلنامه روابط بین­الملل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دوره 4، شماره 17، صص 178-151.

11. ذوالفقاری، یوسف (1390)، حقوق آب، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.

12. عبدالهی، محسن (1388)، تروریسم: حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، چاپ اول، تهران، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

13. فروغی، فضل الله؛ غنی، کیوان؛ میرزایی، محمد (1395)،‌ پیشگیری وضعی تروریسم هسته­ای با تاکید بر تدابیر نظارتی         بین المللی،‌ فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره 14، صص 113- 83.

14. قمری، مهسا (1389)، بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ماهوی علیه تروریسم در حقوق ایران و انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

15. کیتیچایساری، کریانگساک (1382)، حقوق کیفری بین المللی، مترجم حسین آقایی جنت مکان، چاپ اول،‌ تهران، انتشارات دانشور.

16. گلدوزیان، ایرج (1380)، جرائم علیه تمامیت جسمانی، صدمات معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

17. مالکی، جلیل؛ عبدالهی، محمد؛ باجلان، لیلا (1395)، تحلیل حقوقی مواد قانونی آلودگی آب با مطالعه موردی رودخانه کارون و مسئولیت ملی و بین­المللی ایران در قبال آن، فصلنامه مطالعات حقوق انرژی، دوره 2، شماره 2، صص 305-322.

18. محترم قلاتی، ایمان (1389)، پیشگیری وضعی از تروریسم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

19. مجیدی، سید محمود (1393)، جرائم علیه امنیت، چاپ دوم، تهران، نشر میزان.

20. مهرا، نسرین؛ کارگری، نوروز (1390)، جنگ با تروریسم یا نبرد با عدالت،‌ مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 6، صص 44-9 .

21. میرمحمد صادقی، حسین (1383)، جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی، چاپ چهارم، تهران، نشرمیزان.

22. نادر خانی، نیما، (1390)، جرائم علیه داده­ها و سامانه­های رایانه­ای، پایان نامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

23. نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ بیگی، هاشم (1377)، دانشنامه جرمشناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

24. نظام الحسینی عزآبادی، هادی (1387)، سیاست کیفری ایران در قبال تروریسم، پایان نامه دانشگاه تهران (پردیس قم).

25. هاشمی، سید حسین (1388)، حمایت از قربانیان تروریسم، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آلمان و اسناد بین‌المللی، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، پردیس قم.

26. هاشمی، سیدحسین (1395)، تروریسم ازمنظر حقوق اسلام و اسناد بین­المللی، چاپ دوم، قم، ناشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.‌

27. ولیدی، محمدصالح (1374)، جرائم برضد امنیت وآسایش عمومی، چاپ اول،‌ تهران، نشرداد.

28. هریسن داینیس، هیثر‌ (1395)، جنگ سایبری و حقوق جنگ، ترجمه سعید حکیمی­ها و هومان شاهرخ، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

 29. Elliott, Catherine & Quinn, Frances (2000), ‌Criminal Law, Pearson/Longman, British library Cataloguing-in- Publication Data, Third edition..p164.

 30. Giroux Jennifer,‌ Peter Burgherr,‌ Laura Melkunaite (2013),‌Research Note on the Energy Infrastructure Attack Database, EIAD, Vol. 7, ‌No 6. p113 -126

31. Wehmeier, Sally (2001),‌ Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford, Oxford University Press, Sixth edition. p1342

32. Coleman, Kevin, (2005),‌ Protecting the Water Supply from Terrorism, available at, https://www.directionsmag.com/article/3350‌

33. Gleick, Peter H (2006),‌Water and Terrorism, Water Policy, vol 8, No 6. pp.481 - 503.

 34. Annual Review of Public Health, (2005),‌ Water‌and‌ Bioterrorism :Preparing for the Potential Threat to U.S. Water Supplies and Public Health,‌ Volume 26, pp. 213-237