چالش‌های فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان

چکیده

آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمرو دکترین حقوقی مشاهده می­شود، بیانگر تحوّلاتی است که در حوزة اصول و هنجارهای اساسی حقوق کیفری در روزگار کنونی نسبت به دوره­های ابتدایی شکل­گیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمده است. این تحوّلات به­خصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بوده­اند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شده است که طرفداران اصلی تئوری حقوق کیفری مدرن از ارزش­های قبلی تا حدودی فاصله گرفته و به فکر تأسیس ارزش­ها و هنجارهای تازه­ای بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعه­شناختی بر اساس روش ساختار­شکنی دریدا نشان خواهد داد که آموزه­های پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمده­اند، بر تحوّلات اندیشه­های کیفری تأثیر گذاشته و زمینة ایجاد و شکل­گیری حقوق کیفری پست مدرن را حتّی در کشورهای اسلامی فراهم کرده­اند. مهم‏ترین جلوة این تحوّل را می­توان در عقب­نشینی محسوس کشورهای غربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کرده­ایم با تمرکز بر این جلوة مهم، چالش­های فرانوگرایانة اصول حقوق کیفری مدرن را به تصویر بکشیم.

تازه های تحقیق

ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodern Challenges of Modern Criminal Law Principles

نویسنده [English]

  • m jafari
Assistant professor
چکیده [English]

No

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-modern criminal law
  • Modernity
  • Fundamental principles of criminal law
  • Thought alterations
1. بیکس، برایان، ( 1389 )، فرهنگ نظریۀ حقوقی، ترجمه: محمد راسخ، چاپ اول، نشر نی.

2. جعفری، مجتبی، ( 1392 )، جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، چاپ نخست، نشر میزان.

3. جعفری، مجتبی، ( 1391 )، رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری، رساله دکتری دانشکده حقوق

دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی: دکتر باقر شاملو

4. جعفری، مجتبی، ( 1394 )، مقدمه علم حقوق کیفری، چاپ نخست، انتشارات میزان.

5. جعفری، مجتبی،( 1392 )، نقش گروههای فشار در شکلگیری، اجرا و تحول حقوق کیفری، دایره المعارف علوم

جنایی، کتاب دوم، زیر نظر: علی حسین نجفی ابرندآبادی، بنیاد حقوقی میزان

6. خالقی، علی، ( 1388 )، جستارهایی از حقوق جزای بینالملل، چاپ اول، انتشارات شهردانش.

7. روسو، ژان ژاک، ( 1385 )، قرارداد اجتماعی: متن و در زمینه متن، هیأت تحریریه: ژرار شومین، آندره سنیک، کلود

مورالی، ژوزه مدینا، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر آگه.

8. کوریک، جیمز آ، ( 1384 )، رنسانس، ترجمۀ آزیتا یاسائی، تهران: انتشارات ققنوس.

9. وکس، ریموند، ( 1389 )، فلسفۀ حقوق؛ مختصر و مفید، ترجمۀ باقر انصاری و مسلم آقایی طوق، چاپ اول، انتشارات

جاودانه.