نویسنده = محمد فرجیها
تعداد مقالات: 3
1. موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در پرتو نظریة «مدونا-حور»

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 209-221

10.22059/jqclcs.2019.73355

حسین ناظریان؛ محمد فرجیها؛ محمدجعفر حبیب زاده


2. مشخصه‌های گفتمانی فرایند جرم‌انگاری ارتشاء در دهه 1360 خورشیدی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-177

10.22059/jqclcs.2018.65299

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محمد فرجیها؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه


3. ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون آزادی اطلاعات با استفاده از نظریه گفتمان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-155

10.22059/jqclcs.2017.63741

سپیده میرمجیدی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها