موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در پرتو نظریة «مدونا-حور»

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

یکی از نظریات در حوزة جرمشناسی زنان، نظریة مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی  نقش­های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می­گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش­ها آنها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش­های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می­شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد ­کند. این مقاله با رویکردی تحلیلیتوصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعة پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین­، در مقایسه با مردان، صادر می­شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوة گفتار در توجه اتهام به آنها نقش
پررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پروندة جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه­های جنسیتی، محکوم شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles of Access to Justice for Women Accused of Sexual Offenses in light of the "Madonna- Whore" Theory

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -
-
چکیده [English]

One of the theories in the field of criminology of women is Madonna- whore. The basis of this theory is that women have an important role as a mother and a wife during their lives. Conducting a behavior contrary to the mentioned role will prevent them from doing their traditional roles. As a result, they are worthy of condemnation. Sexual crimes are in conflict with the fundamental role of women. Therefore, when they are accused of such crimes, they will be treated severely by the criminal justice system. This paper, using a descriptive- analytical method and by conducting interviews, tries to examine some of the obstacles of access to justice for women accused of sexual offenses in the criminal process. The results show that compared to men, women are confronted with more severe criminal warrants issued against them and their appearance, dress and manner of speech have an important role in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Madonna-Whore
  • Access to justice
  • Women Accused of Sexual Crimes
  • Women Criminality
  • Chivalry Theory
1. رستمی تبریزی، لمیاء (1388) درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50، پاییز و زمستان، 279- 317.
2. حبیب زاده، محمدجعفر و همکار (1384) مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسوولیت کیفری. پژوهش­های حقوق تطبیقی، شماره 3، 37- 58.
3. فرجیها، محمد و همکار (1390) حمایت کیفری از زنان قربانی تجاوز به عنف در حقوق ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، 40 (11)، 287- 314.
4. میرمجیدی، سپیده (1390) رویکرد جنسیت محور به گفتمان تقنینی نهادهای حقوق عمومی کیفری ایران، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
5. نوبهار، رحیم (1379)  اهداف مجازات­ها در جرائم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام، نامه مفید، شماره 23، پاییز، 138- 150.
6. Access to justice and the rule of law, Joel Harding, Shane Scanlon, Sean Lees, Carson Beker and Ai Li Lim,
7. Access to justice program: the right to access to justice, right to information victims/witness protection. www.geatw.org/atj
8. Belknap, J. “The invisible woman: gender, crime and justice.” The Wadsworth Contemporary Issues in Crime and Justice Series. Wadsworth Publishing Co. California, 2001.
9. Chesney- Lind, M. Girls, Delinquency and Juvenile Justice, WCJS: USA, 1992.
10. Deirdre E. P Palk, M.A, Gender. Crime and Discretion in the English Criminal Justice System, A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of Leicester September 2001.
11. Embry Randa and Philip M. Lyons, Sex- Based Sentencing: Sentencing Discrepancies between Male and Female Sex Offenders, Feminist Criminology, Published by: SAGE, 2012.
12. Triggs, Gillian, (2009), Human rights and access to justice, (Legal Aid and Access to Justice Commonwealth of Australia).
13. Increasing access to justice for women, the poor and those living in remote areas; an Indonesian case study, March 2011, vol 6.
14. Marshall Evans, David, Access to Justice, the Liverpool Law Review, Vol XIX (1), 1997.
15. Rebecca Kong and Kathy Oucoin, Female offenders in Canada, Statistics Canada- catalogue no. 85-002- XIE, Vol 28, n.1.
16. Rodriguez, S. F., Curry, T. R., & Lee, G. Gender differences in criminal sentencing: Do effects Vary across violent, property, and drug offenses? Social Science Quarterly, 87(2), 2006, P: 320.
17. Rosemary C. Sarri Gender and race differences in criminal justice processing, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, U.S.A, 1986.
18. Sexual offences Act, 1956.
19. William Wilbanks, (2006), Are Female Felons Treated More Leniently by the Criminal Justice System? 3 Just. Q. 516.
20. Women in the Criminal Justice System, By Clarice Feinman, 1994, third edition, green wood publishing. 1986.