نویسنده = رحیم نوبهار
تعداد مقالات: 3
1. مبانی ارزیابی سیاست جنایی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 353-371

10.22059/jqclcs.2020.282170.1433

مریم تقی زاده؛ رحیم نوبهار؛ حسین غلامی دون


2. مطالعه آسیب‌های مربوط به تمامیت جسمانی از دیدگاه آسیب اجتماعی‌شناسی

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 185-207

10.22059/jqclcs.2018.247660.1266

رحیم نوبهار؛ اسماعیل انصاری


3. تبارشناسی پیوند کیفر و قدرت در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-64

10.22059/jqclcs.2017.63738

سید محمد جواد ساداتی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ رحیم نوبهار